TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VI. / č. 36

31. neděle v mezidobí

3. 11. 2019


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.


Bože, Pane živých i mrtvých,

prosíme Tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s Tebou.

(MODLITEBNÍ KNIHA, KNA 2001)

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Lk 19,1-10) o obrácení celníka Zachea nám Pán Ježíš ukazuje, jak je důležité, abychom Jej ve svém životě neustále hledali a vyhlíželi. A On rád přijde do našeho domu - života, aby tam přinesl svůj pokoj, radost a především svou spásu! PANE JEŽÍŠI, DĚKUJEME TI, ŽE NA KAŽDÉHO HLEDÍŠ MILOSRDNĚ A SOUCITNĚ, ŽE NIKOHO NEODSUZUJEŠ, ŽE PŘINÁŠÍŠ SPÁSU KAŽDÉMU LIDSKÉMU SRDCI. AMEN.

 

Dnešní neděli slavíme ve farnosti Hradisko od 9.15 hod. poutní mši svatou ke cti Všech svatých. Po mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání. Odpoledne už adorace NEBUDE.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Pondělí 4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Sobota 9. 11.svátek Posvěcení Lateránské baziliky

 

Příští neděle 1011. je 32v liturgickém mezidobí.

 

V kostele sv. Mořice budou od pondělí 4. 11. ve všední dny bohoslužby v křestní kapli.

 

Na čtvrtek 7. 11. připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

ADORACE

Neděle 3. 11. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. (8.30–17 hod.), kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

Neděle 10. 11. – kostel sv. Mořice (19-20 hod.)

 

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

V Kroměříži  na místním hřbitově v neděli 3. 11. od 15 hod. u hlavního kříže, kancionály prosím vezměte s sebou.

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

je stále možné získat denně do pátku 8. 11. (včetně) návštěvou hřbitova spojenou s modlitbou za zemřelé (třeba jen v duchu) a po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 7. 11. v 9.30 hod. ve farním kostele ve Střílkách bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Antonín Basler.

 

Mše svatá v Kroměřížské nemocnici

bude slavena v pátek 8. 11. ve 14 hod. v kapli Božího milosrdenství (na oddělení ošetřovatelské péče v budově B na 1. patře).

 

VÍKEND PRO MÁMY A DCERY

8.- 9. 11. v Pavlovicích u Přerova připravilo Centrum pro rodinu Ráj. Můžete se těšit na krásný společný čas pro vás dvě. Přihlášky: www.raj-pavlovice.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 9. 11. od 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu. Setkání bude výjimečně beze mše svaté. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte.

 

Pozvánka na kurz Manželská láska

Zveme manželské páry k účasti v kurzu Manželská láska. Jde o kurz mezinárodní organizace IFFD (viz iffd.org). Kurz je založen na příbězích z rodinného prostředí, takže přestože nikdo nemusí mluvit o své vlastní rodině a manželství, kurz pomáhá řešit manželské vztahy a učí překonávat typické obtíže. Kurz začíná v neděli 10. 11. 2019 v 17:00 a bude probíhat na AG. Více informací a přihlášky na tel. 774962815.

Marie a Martin Kvapilíkovi

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Průvod se sv. Martinem projde z Hanáckého náměstí na Velké náměstí v pondělí 11. 11. v 18 hod., doprovázený rytíři, tanečníky a pištci, za nimi půjdou rodiny s dětmi. Děti si s sebou mohou vzít do průvodu lampióny. Na Velkém náměstí bude program pokračovat vystoupením skupiny Cruentus. Připraveny jsou scénky ze života sv. Martina, rytířské souboje, dobové tance i hudba a spousta další zábavy. Děti se navíc mohou těšit na pěknou soutěž.

Srdečně zvou dobrovolníci a farníci ŘKF sv. Mořice, kteří připravují akci za podpory Města Kroměříže. Mediálním partnerem je Rádio Kroměříž, věcnou podporu nám poskytlo Sportcentrum Paráda Kroměříž.

 

Přednáška: SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) zvou ve středu 13. 11. 2019 na přednášku u příležitosti 30. výročí kanonizace Anežky České. Přijďte si poslechnout Mgr. Vojtěcha Ševčíka do studentského klubu AG od 19 hod.

 

BÝT NABLÍZKU

Výstava fotografií o práci nemocničních kaplanů je ke zhlédnutí v Kroměřížské nemocnici v přízemí Pavilonu A už jen do středy 6. 11. 2019. Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo. Výstavu pořádají Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR a Obchodní akademií a Jazykovou školou Přerov.

 

MANŽELŮM NABLÍZKU

Mezinárodní seminář Manželům nablízku II. se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 v hotelu Continental Brno (tlumočení zajištěno). Videa a MP3 soubory k poslechu z minulého roku najdete na www.manzelumnablizku.cz. Stránky jsou obohacené o modlitby, inspiraci a vzdělávání týkající se naslouchání a sdílení.

 

Exhortace CHRISTUS VIVIT

Poté, co se na podzim 2018 konala synoda o mládeži, napsal papež František jako její závěrečný dokument exhortaci Christus vivit, kterou směřuje nejen mladým lidem, ale i celému Božímu lidu. Jeho myšlenky jsou velice konkrétní a zároveň aktuální a týkají se mládeže celého světa. Kniha je tím nejbližším dokumentem, který kdy papež mládeži věnoval. Svatý otec zde hovoří o doprovázení na cestě do Božího království, dává mladým inspiraci u svatých a vybízí je ke stálému „TEĎ“. Od adventu budou na sociálních sítích a webu www.cirkev.cz/cs/christus-vivit vycházet podněty, které mohou mladé povzbudit v životě s Kristem.

 

30. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY

Mši svatou s poděkováním za svobodu, kterou nám sv. Anežka Česká vrátila v roce 1989, bude v sobotu 16. 11. od 10 hod. v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II., kardinál Stanisław Dziwisz.

V neděli 17. 11. rovněž od 10 hod. v pražské katedrále bude děkovnou bohoslužbu celebrovat biskup Václav Malý a po skončení mše svaté věřící půjdou průvodem na Národní třídu.

 

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI - sv. Karel Boromejský

Když se někdo v jeho době (16. stol.) jmenoval Karel, nedostal jméno po žádném světci ze starší doby. Jméno Karel se dávalo ve šlechtických rodinách a znamenalo „silný muž“.

Karel Boromejský se narodil v hraběcí rodině a díky vlivu příbuzných se jako velmi mladý stal biskupem diecéze, která sahala až do Švýcarska. V době po Tridentském koncilu se snažil o živou katolickou víru a musel mnohokrát řešit těžké situace. V období morové epidemie, která se šířila celou Evropou a většina lidí se snažila ze zasažených míst dostat pryč, Karel Boromejský otevřel svůj dům a sám ošetřoval nemocné. Od člověka, který téměř bez zásluh získal v mladém věku vysoké postavení, tento vývoj nikdo nečekal. Nemoc ho nepostihla, ale zemřel vyčerpáním.

Svatý Karle, pros za nás, zvláště když stojíme před něčím obtížným!

Z knihy Svatí na každý den (KNA) vybrala M. Kordíková, Centrum pro rodinu

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 3. 11. 2019, 31. mzd.

Bože, děkujeme za naše předky. Smiluj se nad svými zemřelými služebníky a pro jejich víru a naději ve vzkříšení je přijmi k sobě do věčné blaženosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám; rozmnož ve své církvi i působení svého Ducha, aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, kterou bude mí tu tebe v nebi. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za naše předky …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci… 

Chlapci se mě často ptají: „Jak vzniklo peklo?“

Peklo vzniklo jedinou větou: „Non serviam! Nebudu sloužit!“ I Lucifera Bůh vyzvednul a on si uvědomil svoji moc. Jak asi přemýšlel? „Mně ať se klaní, mně ať slouží, já jsem první a nejvyšší. Takto je to s každým člověkem: ať jsi biskup, farář, nebo řeholní sestra či kněz, otec nebo matka. Z nejvyššího místa spadneš dolů.

A pohleďte, kdo přišel na místo po Luciferovi? Kdo má po Bohu nejvyšší postavení? Panna Maria. To je i odpověď, proč ďábel tak zuří vůči všemu mariánskému.

Bůh stvořil všechny lidi a jedné ženě řekl: „Ty, pojď sem!“. „Kdo? Já?“ „Ano, ty budeš Boží matkou!“ A Bůh vyzdvihnul Pannu Marii až skoro nahoru, na vrchol. Též si uvědomovala, stejně jako před ní Lucifer, svou úlohu a své postavení – být první pro všechny. A také měla na výběr: jít cestou pokory – anebo pýchy. Ona si vybrala cestu pokory. Ano. Lucifer řekl: „Non serviam! Nebudu sloužit!“ Ona řekla: „Hle, služebnice Páně … Chci sloužit!“ A nejen že to řekla, ale i tak žila. …

Krásně nám to ukázala, že cesta pýchy je „služte mě“ a cesta pokory je „řekněte mi, kde mám sloužit“.

Farár Marián Kuffa: Boh za teba bojuje do poslednej chvíle, str. 159


Copyright © 2019

Odhlásit TRIO EXPRES