TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 10

4. NEDĚLE POSTNÍ

11. 3. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Týden před Květnou nedělí je na přání našich biskupů každoročně věnován modlitbám za mládež. Mějme tento úmysl v srdci a vložme jej do svých modliteb už nyní. Vybízí nás k tomu i Svatý otec aktuálním úmyslem na měsíc březen:

ZA SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTECH A SKUPINY MLÁDEŽE,

aby radostně svědčily o evangeliu především mezi svými vrstevníky.

 

(komentář k tomuto úmyslu papeže Františka najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

P. Josef

 

Výzva České biskupské konference k modlitbám za čínské křesťany

Sestry a bratři,

v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.

Na tento úmysl zvláště pamatujme při všech mších svatých o 4. neděli postní, tedy 11. března 2018. Pro tento účel přidáváme text zvláštní přímluvy.

Vaši čeští a moravští biskupové

TEXT PŘÍMLUVY:

Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.

 

UPOZORNĚNÍ

Tuto neděli 11. 3. v kostele sv. Mořice NEBUDE mše sv. v 7.45 hod.

Dnes, 11. března, jste všichni srdečně zváni na Farní shromáždění do auly Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v 11.30 hod. (po mši sv. u sv. Mořice v 10.15 hod.). Právě proto, že slavíme nedělní mši svatou na několika místech, je dobré se alespoň jednou sejít všichni pohromadě. S členy pastorační rady si chceme promluvit o životě naší farnosti. Věřím, že toto setkání může posílit jednotu našeho farního společenství. Pro přihlášené je připraven oběd v jídelně gymnázia.

Těší se na vás členové pastorační rady spolu s P. Josefem a kaplany.

 

V úterý 13. března si připomínáme VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.

 

Příští neděle 18. března je 5. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V obou našich farnostech se uskuteční volba nové pastorační rady. Na závěr mše svaté vám budou rozdány volební lístky. Volbu uskutečníte zatržením lístku u jména kandidáta.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI

·         V kostele sv. Mořice zveme všechny děti každou neděli po mši svaté ke kříži a nástěnce před lavicemi. Snažíme se během postní doby o proměnu našich srdcí.

·         Také v Hradisku se mohou děti zapojit do postního dobrodružství a to každou neděli po mši svaté u dětské vývěsky vzadu v kostele u Panny Marie Bolestné.

 

ADORACE v neděli 11. 3. a 18. 3.

Na pravidelné nedělní adorace jste zváni do kostela sv. Mořice od 19 do 20 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

POSTNÍ PROMLUVY před KŘÍŽOVOU CESTOU v kostele Panny Marie

vždy v 15 hod. O čtvrté neděli postní (11. 3.) nám své zamyšlení nad zastavením „Pán Ježíš potkává svou matku“ nabídne P. Pavel Martinka ze Želechovic nad Dřevnicí.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve farnosti sv. Mořice ve čtvrtek 15. března v 18 hod. na vikárce.

 

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA RODINY

Na křížovou cestu v pátek 16. března od 16.30 hod. v kostele sv. Mořice srdečně zvou děti z naší farnosti.

 

Přípravy na POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ (Bolestný pátek 23. března)

1. MODLITBA: V osobní modlitbě, při společné modlitbě doma v rodinách a při slavení mše svaté v našich kostelech pamatujme na tento společný úmysl: Aby naše pouť přinesla všem poutníkům i naší farnosti bohaté duchovní plody.

2. BRIGÁDY: Tradiční brigáda před poutí proběhne v sobotu 17. března od 8.30 hod. Prosíme ochotné ženy i muže, aby přišli pomoci s úklidem a přípravnými pracemi v kostele i na proboštství. Strava bude zajištěna. Přicházet je možné i během týdne od 19. 3. do 22. 3.

3. SLUŽBY: Prosíme ochotné ženy, aby napekly cukroví pro hosty a pro poutníky. Cukroví přineste na proboštství nejpozději ve čtvrtek 22. března do 15.30 hod. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc v den pouti, a to při rozdávání koláčků před kostelem a při obsluze poutníků v Centru pro rodinu za kostelem.

Na všechny činnosti se podle vašich možností hlaste ve farní kanceláři nebo osobně Vítu Pořízkovi. Kéž se nám podaří připravit dobré zázemí pro poutníky. Děkujeme za každou vaši pomoc.

 

Historické varhany AO a její současní autoři liturgické hudby

Varhaníci, sbormistři, vedoucí schol a všichni zájemci o liturgii a hudbu jsou zváni na diecézní setkání v sobotu 17. března do Olomouce. Setkání, které se uskuteční v aule VOŠ Caritas, zahájí v 10 hod. přednáška biskupa Josefa Hrdličky nazvaná „Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie“ a ukončí ve 14 hod. v katedrále mše svatá, kterou bude celebrovat rovněž emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička.  Více na plakátcích nebo u paní Zdislavy Vyvozilové (tel. 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz).

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Kdy: sobota 24. března, kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Registrace bude probíhat od 14 hod. a oficiální zahájení nastane ve 14.30 hod. Na programu bude například mše svatá s P. Petrem Bulvasem, biskupským delegátem pro pastoraci (v 15.00 hod. v dolní kapli), přednáška o genderu s Mgr. Petrem Dvořákem Ph.D., workshopy, diskuzní skupinky a křížová cesta, ale bude zde i prostor pro společné seznámení, povzbuzení, inspiraci a mnoho dalšího. Mladí, prosím nebojte se, povzbuďte se navzájem a přijeďte!

Simona Kazíková, zástupce mládeže za děkanát Kroměříž

 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU

Záleží vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás? Rodiny založené na manželství jsou tím nejlepším prostředím pro děti. Vždyť kde jsou děti, tam je život. Připojte se k nám v sobotu 7. dubna 2018. Vstup zdarma, oběd pro přihlášené. Z programu: od 10.30 hod. mše svatá s českými a moravskými biskupy v katedrále na Pražském hradě, od 12 hod. oběd a kulturní program na Klárově, od 14 hod. pochod centrem Prahy na Václavské náměstí, v 16 hod. požehnání rodinám a zakončení. Budou vypravené i zvláštní vlaky z Hodonínska a Valašska. Děti mají dopravu i oběd zdarma.

Přihlašování a další informace na www.pochodprozivot.cz

 

POUŤ ZA ÚCTU K ŽIVOTU

V sobotu 7. dubna také zve farnost Napajedla na tradiční poutní mši svatou od 18 hod. s následným průvodem se svícemi ke hrobu Aničky Zelíkové, která obětovala svůj život na smír za potraty a za nenarozené děti. Předcházet bude adorace od 17.15 hod.

 


Ne 11. 3. 2018, 4. postní

Bože, ať na přímluvu našich křestních a biřmovacích patronů horlivě usilujeme o své obrácení.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, veď nás, ať prožíváme postní dobu s opravdovou zbožností, abychom byli dobře připraveni přijmout velikonoční poselství o našem vykoupení a vydávat o něm svědectví. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať na přímluvu našich křestních a biřmovacích patronů horlivě usilujeme o své obrácení.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Vy, kteří žízníte, pojďte k vodě, praví Hospodin, s radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.

 

Třetí píseň o Hospodinově Služebníku, Iz 50,4-9a

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle - Pán, Hospodin, mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES