TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 11

5. NEDĚLE POSTNÍ

18. 3. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Týden modliteb za mládež

Od neděle 18. března prožíváme Týden modliteb za mládež, který vrcholí na Květnou neděli. V tomto týdnu chceme při každé mši svaté vyprošovat mladým Boží ochranu a požehnání. Prosím, zahrňte mládež do svých modliteb v rodinách, ve společenstvích i ve své osobní modlitbě.

A vy, mladí, přijměte srdečné pozvání a přijďte na Děkanátní setkání mládeže už tuto sobotu 24. března od 15 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

P. Josef

 

Dnes 18. března si připomínáme 1. výročí úmrtí kardinála Miloslava Vlka.

 

Dnes, kdy je třetí neděle v měsíci, se také koná sbírka na potřeby farnosti. Pán hojně odplať vaši štědrost.

A rovněž dnes v obou našich farnostech probíhají volby do nové pastorační rady. Právo volit má každý starší 15-ti let. Na závěr mše svaté vám budou rozdány volební lístky a svou volbu uskutečníte zatržením lístku u jména (nejvíce) 5 kandidátů. Při označení (natržení) více jmen kandidátů bude volební lístek neplatný! Děkujeme za vaši volební účast a zájem o dění ve farnosti.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 19. března – Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE, věřícím se tento den doporučuje účast na mši svaté. Pořad bohoslužeb:

Farnost sv. Mořice: 6.00 hod. kaple sv. Vincence, 11.30 hod. kaple Povýšení sv. Kříže, 17.00 hod. kostel sv. Mořice

Farnosti Hradisko: v 18.00 hod. v kostele Všech Svatých

Všem Josefům přejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a všechny potřebné dary a milosti k radostnému životu s Pánem a bližními.

 

Pátek 23. března – POUŤ KE CTI PANNY MARIE BOLESTNÉ

6.30 hod. – mše sv. v kapli P. Marie Bolestné

8.00 hod., 9.30 hod., 11.00 hod. – mše sv. v lodi kostela sv. Mořice

Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

13.00 hod. – křížová cesta a sv. požehnání

16.30 hod. – křížová cesta

17.00 hod. – mše sv. v lodi kostela sv. Mořice

Při poutní slavnosti máme možnost získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY. Během celého dopoledne bude příležitost ke svátosti smíření.

Milí farníci, vy i vaši blízcí a známí, jste co nejsrdečněji zváni být na blízku Té, která nejlépe rozumí lidské bolesti! Přijďte vzdát úctu Ježíšově Matce a svěřit se do Její mocné ochrany. Bude pro vás připraveno také zázemí k malému občerstvení v Rodinném centru za kostelem, v případě slunného počasí posezení na farním dvoře.

 

Přípravy na POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

Ve farnosti sv. Mořice v tyto dny prosíme v modlitbě o Boží požehnání zvláště pro poutníky a celou farnost.

V pondělí i následující dny prosíme ženy, aby na proboštství pomohly uklidit a připravit společenské místnosti pro hosty.

Ve čtvrtek bude provedena výzdoba kostela sv. Mořice před poutní slavností. Dovezeme hortenzie na výzdobu oltářů. Prosíme vás, muže a ženy, přijďte ve čtvrtek 22. března v 11.00 hod. do kostela sv. Mořice a pomozte rozmístit květiny na oltáře a připravit lavice pro poutníky.

Prosíme ženy z naší farnosti, aby pro poutníky a hosty napekly cukroví a přinesly ho na proboštství, nejpozději ve čtvrtek 22. března do 15.30 hod. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc při rozdávání koláčků v den pouti před kostelem.

 

Příští neděle 25. března je Květná neděle.

PŘINESTE S SEBOU SCHRÁNKY S POSTNÍ ALMUŽNOU.

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Na začátku mše svaté je obřad svěcení jívových ratolestí. Ratolesti, kdo můžete, přineste s sebou. Pro ty, kteří si je nemohou obstarat, budou k dispozici v kostele. 

V chrámu sv. Mořice při ranní bohoslužbě bude žehnání ratolestí v lodi kostela. Mši svatou v 10.15 hod. zahájíme u kříže venku před kostelem a průvodem s ratolestmi vstoupíme do kostela.

Ve farním kostele v Hradisku bude na Květnou neděli příležitost ke svaté zpovědi přede mší svatou od 8.30 hod. a během mše svaté.

A v noci ze soboty na Květnou neděli také dochází ke ZMĚNĚ ČASU ze zimního na letní a „zkrácení“ noci o 1 hodinu.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI

·         V kostele sv. Mořice zveme všechny děti každou neděli po mši svaté ke kříži a nástěnce před lavicemi. Snažíme se během postní doby o proměnu našich srdcí.

·         Také v Hradisku se mohou děti zapojit do postního dobrodružství a to každou neděli po mši svaté u dětské vývěsky vzadu v kostele u Panny Marie Bolestné.

 

ADORACE v neděli 18. 3. a 25. 3.

Na pravidelné nedělní adorace jste zváni do kostela sv. Mořice od 19 do 20 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

Při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Hradisko – křížová cesta dětí

V neděli 25. března ve 14.30 hod. bude v kostele Všech svatých křížová cesta dětí. Po křížové cestě jste zváni na faru na malé posezení s vyráběním, které zajišťuje Děkanátní centrum pro rodinu.

 

KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM

K tradiční Křížové cestě městem se můžete připojit v pondělí 26. března. Zahájena bude mší sv. v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Srdečně zvou studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 19. března v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 21. března v 18.00 hod. na faře v Hradisku.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

VEČER CHVAL

Zveme vás na další z pravidelných večerů chval, který se bude konat ve středu 21. března od 19 do 20 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia (AG). Můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení.

Zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG KM.

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Kdy: sobota 24. března, kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Motto: „NEBOJ SE, MARIA, NEBOŤ JSI NALEZLA MILOST U BOHA.“ Registrace od 14 hod. a oficiální zahájení ve 14.30 hod. Na programu bude například mše svatá s P. Petrem Bulvasem, biskupským delegátem pro pastoraci (v 15 hod. v dolní kapli), přednáška o genderu s Mgr. Petrem Dvořákem Ph.D., workshopy, diskuzní skupinky a křížová cesta, ale bude zde i prostor pro společné seznámení, povzbuzení, inspiraci a mnoho dalšího. Mladí, prosím nebojte se, povzbuďte se navzájem a přijeďte!

Simona Kazíková, zástupce mládeže za děkanát Kroměříž

 

LAUDATO SI (Tobě buď chvála, Pane!)

Tradiční poutní zájezd do Dolomitů, pastoračního domu Velehrad v italských Alpách, se letos uskuteční 1. – 8. září. Přihlašování ve farní kanceláři. Více na tel.: 736 522 846 (Vít Pořízek) nebo 573 338 952 (farní kancelář), e-mail: svmoric@svmoric.net

 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V PANAMĚ 2019

Přihlášky, duchovní příprava a informace www.panama2019.signaly.cz. Přihlášky do 30. června 2018.

TVÉ MILOSRDENSTVÍ SE NAD NÁMI KLENE

Výtvarná duchovní obnova v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici, 27. - 29. dubna 2018. Tato obnova je určena dívkám od 14 do 25 let, které rády malují. Přihlášky co nejdříve (kapacita míst je omezená): s. Emanuela, tel. 733 741 766, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz

Předběžné termíny PRÁZDNINOVÝCH DUCHOVNÍCH OBNOV: dívky 10-13 let: 22. - 25. srpna, dívky 14-17 let: 17. -20. července 2018.

sestra Emanuela

 


Ne 18. 3. 2018, 5. postní (Bolestná Panna Maria)

Bože, prosíme o tvé požehnání pro děkanátní setkání mládeže. Nauč nás podle příkladu Panny Marie a svatého Josefa přinášet oběti za spásu duší.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o tvé požehnání pro děkanátní setkání mládeže. Nauč nás podle příkladu Panny Marie a svatého Josefa přinášet oběti za spásu duší.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista: v něm je naše naděje, život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni. 

Čtení z knihy proroka Izaiáše, Iz 61,1-3a.6a.8b-9

Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti. Vy se (však) budete nazývat "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Služebníci našeho Boha". Věrně odměním jejich práci, uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich rod bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: "To je rod, jemuž Hospodin žehná!"


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/ 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES