TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 14

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

8. 4. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Bože, milosrdný Otče,

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,

pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

(modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství)

 

Svatý otec František nás ve svém naléhavém úmyslu na měsíc duben vybízí k modlitbě zvláště:

ZA PROPUŠTĚNÍ UNESENÝCH A NESPRAVEDLIVĚ VĚZNĚNÝCH LIDÍ NA SVOBODU, ABY SE MOHLI VRÁTIT DO SVÝCH DOMOVŮ.

(komentář k tomuto úmyslu papeže Františka najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti sv. Mořice jste věnovali 46 920 Kč, ve farnosti Hradisko činila sbírka 4 128 Kč.

Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Ve farnosti sv. Mořice se vybralo 30 050 Kč, ve farnosti Hradisko 970 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 15 168 Kč (farnost sv. Mořice) a 2 571 Kč (farnost Hradisko). Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 9. dubna – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

V kostele sv. Mořice bude mše svatá v 17.00 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku v 19.00 hod.

 

Příští neděle 15. dubna je 3. neděle velikonoční.

Z podnětu ČBK se uskuteční celonárodní sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Cílem je pomoci potřebným přímo v místě konfliktu a to prostřednictvím Charity ČR.

 

ADORACE

Neděle 8. dubna – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

Neděle 15. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

První setkání Příležitostného sboru na nácvik na Slavnost seslání Ducha svatého se uskuteční v pátek 13. 4. 2018 v 18 hod. ve zpěvárně.

 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

Ministranti ve farnosti sv. Mořice mají schůzku v pátek 13. dubna od 18 hod. na vikárce.

 

ZÁPIS do 1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži

pro školní rok 2018/2019 se koná v úterý 10. dubna a ve středu 11. dubna 2018 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně – Velké nám. 49, Kroměříž. Vyplněnou žádost o přijetí a zápisní lístek můžete již nyní odevzdávat podepsané oběma zákonnými zástupci (pokud lze) v kanceláři CZŠ, která má sídlo v budově Arcibiskupského gymnázia. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).

 

Nová církevní střední odborná škola

Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity.

Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost.

O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni Dona Boska.

Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy. Více informací v letáku.

 

KŘESŤANSKÁ SYMBOLIKA NA MINCÍCH…

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži pořádají přednášku Ing. Jana Videmana "Křesťanská symbolika na mincích v antice a raném středověku". Uskuteční se ve středu 11. dubna 2018 v 19 hod. ve studentském klubu AG.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 15 hod. srdečně zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága, který nám přiblíží bl. JOSEFA MAYR-NUSSERA – mučedníka z období nacismu. Téma je inspirováno skripty „Příklady táhnou – i manželské“. Přijďte, těšíme se na vás!

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 14. dubna 2018 do Křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14 hod. zde bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 

TVÉ MILOSRDENSTVÍ SE NAD NÁMI KLENE

Výtvarná duchovní obnova v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici, 27. - 29. dubna 2018. Tato obnova je určena dívkám od 14 do 25 let, které rády malují. Přihlášky co nejdříve (kapacita míst je omezená): s. Emanuela, tel. 733 741 766, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz

Předběžné termíny PRÁZDNINOVÝCH DUCHOVNÍCH OBNOV: dívky 10-13 let: 22. - 25. srpna, dívky 14-17 let: 17. - 20. července 2018.                        (sr. Emanuela)

 

„NA STARTU“ - PRO SNOUBENCE A MLADÉ MANŽELE

Všem snoubencům, ale také mladým manželským párům, které mají zájem pracovat na svém vztahu, je určen víkendový pobyt plánovaný na 27. - 29. dubna 2018. Na faře v Prasklicích ho pořádá olomoucké Centrum pro rodinný život. Obsahem třídenního setkání budou přednášky manželských párů a kněze, prostor pro povídání v páru i sdílení se ve skupině a také společná mše svatá a modlitby. Přihlášky do 13. dubna, více na www.rodinnyzivot.cz.

Víkend je určen mladým manželům i všem snoubencům bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek. Nejedná se o přípravu na manželství, ale navazuje na ni.

 

LAUDATO SI (Tobě buď chvála, Pane!)

Tradiční poutní zájezd do Dolomit, pastoračního domu Velehrad v italských Alpách, se letos uskuteční 1. – 8. září. Přihlašování ve farní kanceláři. Více na tel.: 736 522 846 (Vít Pořízek) nebo 573 338 952 (farní kancelář), e-mail: svmoric@svmoric.net

 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V PANAMĚ 2019

Přihlášky, duchovní příprava a informace na www.panama2019.signaly.cz. Přihlášky do 30. června 2018.

 

KŘESŤAN A SPORT

je název nového čísla časopisu Rodinný život a je k zapůjčení na Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Otevřeno je pro vás v pondělí od 8 do 11 hod. a ve čtvrtek od 15 do 17.30 hod.. Více na www.cpr-kromeriz.cz

 

NA HAVAJI - PO STOPÁCH SVATÝCH

Příměstský tábor se sestrami vincentkami v Kroměříži v termínu 30. 7. – 3. 8. 2018.

Přihlášky (formulář na  www.vincentky.cz) posílejte: damiana@nemomil.cz

LETNÍ TÁBORY Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 6 – 12 let v termínu: 6. - 10. 8. 2018. Program denně cca od 8 – 16 hod. (zábavná etapová hra, pobyt venku, písničky, vyrábění... ).

PRÁZDNINOVÁ UNIVERZITA aneb školy se nebojíme - příměstský tábor pro děti od ukončené 1. třídy - 5. třídy v termínu: 27. - 31. 8. 2018. Program denně cca od 8 – 16 hod. (dětská mše svatá, zábavné učení, hry, písničky, pobyt venku... ).

Cena za 1 tábor 1000 Kč (při účasti více sourozenců možná sleva) zahrnuje oběd, pitný režim, dopolední a odpolední svačinku. Přihlášky a informace: Julie Koblihová; juliekoblihova@post.cz, tel. 604 981 715. Více na plakátcích nebo na www.cpr-kromeriz.cz


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 8. 4. 2018, 2. velik., neděle Božího milosrdenství

Bože, prosíme, veď lidi a národy, aby měli úctu k počatému životu a hájili důstojnost života od početí až do přirozené smrti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě;
dej, ať i my máme účast na jeho božství.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, veď lidi a národy, aby měli úctu k počatému životu a hájili důstojnost života od početí až do přirozené smrti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Bůh každému člověku říká: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě.“
S důvěrou mu svěřme své prosby:
(Prosíme Tě, vyslyš nás.)

1. Prosíme za služebníky církve, aby moudře hájili nedotknutelnost života člověka od okamžiku početí
až po přirozenou smrt.

2. Prosíme za politiky, aby statečně odporovali zlu
a upřímně hájili dobro, zvláště pokud jde o samotný lidský život.

3. Prosíme za laiky, aby s otevřeným srdcem pomáhali potřebným a vnášeli kulturu života do celé společnosti.

4. Prosíme za pracovníky ve zdravotnictví:
aby se nestavěli do role Boží, ale stáli na straně bezbranných, nemocných a starých

5. Prosíme za zemřelé nenarozené děti,
které svěřujeme tvé lásce. Dej, ať jejich přímluva proměňuje jejich rodiče a svět, ve kterém žijeme.

Všemohoucí Bože, tvůj Syn spolu se Svatým Duchem konal mnohé věci již před svým narozením.
Přijmi naše prosby, které Ti přinášíme skrze Krista našeho Pána.


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/ 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES