TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 16

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

22. 4. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

NASLOUCHAT, ROZLIŠOVAT, ŽÍT PÁNOVO POVOLÁNÍ

K letošní neděli Dobrého pastýře, tj. 55. světovému dni modliteb za povolání, papež František vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, aby se učili rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo. 

 

 

MODLITBA ZA POZNÁNÍ SVÉHO ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ

Pane, ty znáš mé srdce, mé touhy i má skrytá přání.
Nyní ti je chci všechna svěřit a odevzdat ti svůj život: 
svou minulost tvému milosrdenství, 
svou přítomnost tvé spravedlnosti, 
svou budoucnost tvé prozřetelnosti. 
Vždyť ty sám nejlépe víš,

jaká životní cesta je pro mě ta nejlepší. 
Sešli mi svého Ducha a dej mi pravou svobodu, 
abych dobře poznal/a své životní povolání 
a tak naplnil/a tvou svatou vůli v pokoře a v pravdě. 
Dej mi sílu, abych s tvou pomocí dokázal/a naplnit

toto povolání v pokoji a s radostí. 
Neboť ty jsi Bůh jediný, vševědoucí a všemohoucí; 
řídíš celý svět, žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen

(www.modlitba-navlne.signaly.cz)

 

Při celonárodní sbírce na obnovu domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu jste ve farnosti sv. Mořice věnovali 41 250 Kč, ve farnosti Hradisko 3 901 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.

 

Ve čtvrtek 26. dubna oslaví své 75. narozeniny kardinál Dominik Duka. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, aby s láskou a moudrostí zastával svou službu církvi.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Úterý 24. dubna – sv. Jiří, mučedníka, Mezinárodní den skautů

Středa 25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty

 

Všem nositelům těchto „významných“ jmen, zvláště našemu milému P. Jiřímu, přejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání, zdraví a všechny potřebné dary a milosti k radostnému životu s Pánem a bližními.

 

Příští neděle 29. dubna je 5. neděle velikonoční.

 

ADORACE v neděli 22. a 29. 4.

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 22. a 29. dubna vždy od 19 do 20 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se sejdeme v pondělí 23. dubna v 9.30 hod. v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

Zve P. Václav Altrichter

 

PASTORAČNÍ RADY

První pracovní jednání členů nových pastoračních rad se koná:

·         ve farnosti sv. Mořice v úterý 24. dubna od 19 hod. na vikárce

·         ve farnosti Hradisko ve čtvrtek 26. dubna od 20 hod. na faře

Pozvánka na přednášku

VITRÁŽE KOSTELA SVATÉHO MOŘICE V KROMĚŘÍŽI se snaží naše farnost postupně restaurovat. Několik vitráží už zazářilo v plné kráse. Na přednášce, která se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od 15.30 hod. v presbytáři kostela svatého Mořice se můžete více dozvědět, jak se celé dílo rodí, a to od restaurátora Tomáše Mitvalského. Přijměte srdečné pozvání.

Vít Pořízek

Pozvánka na Den otevřených dveří a k Zápisu do Mateřské školy s křesťanským zaměřením

Dne 26. dubna se uskuteční Den otevřených dveří v mateřské škole s křesťanským zaměřením, ul. Mánesova 3880, Kroměříž. Zveme tímto děti i rodiče k prohlídce prostor mateřské školy a k rozhovorům s učitelkami. Mateřská škola má dlouholetou tradici vedení dětí v křesťanském duchu. Děti jsou vedeny k modlitbě, k úctě k Bohu, k druhým lidem a jsou průběžně seznamovány s biblickými příběhy. 2. května a 3. května proběhne v mateřské škole ZÁPIS.

 

SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Zkouška Příležitostného sboru na Slavnost seslání Ducha svatého se uskuteční v pátek 27. dubna v 19 hod. ve zpěvárně. Další zkoušky budou v pátek 4. května a 18. května (generálka) vždy od 19 hod.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Centrum pro rodinu (CPR) Kroměříž vyhlašuje u příležitosti TÝDNE PRO RODINU výtvarnou soutěž na téma: NAŠE RODINA. S rodiči i sourozenci prožíváte společné chvíle. Podělte se a nakreslete, co jste spolu prožili, prožíváte nebo chcete prožít.

Soutěží se ve 4 kategoriích (kategorie MŠ – 3 až 6 let, I. kategorie – 1. až 3. ročník, II. kategorie – 4. až 6. ročník*), III. kategorie – 7. až 9. ročník*). Pozn. *) vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Podmínky: kreslí jednotlivci, formát A4 nebo A3, technika libovolná, zezadu uveďte jméno a příjmení, věk, třídu a školu. Výtvarné práce přijímá nejpozději do pondělí 14. 5. 2018 knihkupectví AVE. Vyhlášení výsledků a vernisáž proběhne ve čtvrtek 31. května 2018 v 16 hod. v CPR (za kostelem sv. Mořice). Akce je podpořena městem Kroměříž. Více na plakátku.

 

MODLITBY MATEK

Srdečně zveme všechny maminky (i babičky) do nově vzniklé skupiny Modlitby matek ve farnosti sv. Mořice. Scházíme se každý pátek v 16 hod. v prostorách Rodinného centra, abychom se s odevzdaností modlily za naše děti, manžely a celé rodiny. Děti (všech věkových kategorií) je možno vzít s sebou. Je pro ně k dispozici hernička Rodinného centra.

Srdečně zve a na shledání se těší maminka Petra Zahradníčková (tel. 777 679 366).

 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ – léto 2018

Oblíbený týdenní kurz pro manželské páry je veden v křesťanském duchu a je otevřen všem, kterým takové prostředí není cizí. Uskuteční se v Kroměříži 30. června – 7. července 2018. Děti jsou vítány a je pro ně připraven hodnotný program pod dozorem zkušených pečovatelů. Přesto doporučujeme přijet raději bez dětí a mít tak více času na péči o váš vztah. Počet míst je omezen, proto prosíme, neotálejte s přihlášením. Podmínkou je společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním programu. Není možné se účastnit pouze části kurzu.

Přihlášky a bližší informace na www.manzele.setkani.org nebo u paní Michalcové z YMCA Setkání a to emailem: michalcova.hana@setkani.org, nebo tel: 608 422 768

 

AKTIVNÍ EXERCICIE

Sestry vincentky srdečně zvou všechny dívky ve věku 11 – 16 let na netradiční duchovní obnovu. Téma: KŘESŤANEM VE VŠEDNÍM ŽIVOTĚ. Termín: 23. – 27. 7. 2018. Místo: Kroměříž, klášter sester vincentek, Malý Val 1553. Vede: sr. M. Petra Součková. Přihlášky nejpozději do 16. 7. Kontakt: petra@vincentky.cz. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Více na www.vincentky.cz

 

LETNÍ TÁBORY Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 6 - 12 let v termínu: 6. - 10. 8. 2018. Program denně cca od 8 – 16 hod. (zábavná etapová hra, pobyt venku, písničky, vyrábění... ).

PRÁZDNINOVÁ UNIVERZITA aneb školy se nebojíme - příměstský tábor pro děti od ukončené 1. třídy - 5. třídy v termínu: 27. - 31. 8. 2018. Program denně cca od 8 – 16 hod. (dětská mše svatá, zábavné učení, hry, písničky, pobyt venku... ).

Cena za 1 tábor 1000 Kč (při účasti více sourozenců možná sleva) zahrnuje oběd, pitný režim, dopolední a odpolední svačinku. Přihlášky a informace: Julie Koblihová; juliekoblihova@post.cz, tel. 604 981 715. Více na plakátcích nebo na www.cpr-kromeriz.cz

 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V PANAMĚ 2019

Přihlášky, duchovní příprava a informace www.panama2019.signaly.cz. Přihlášky do 30. června 2018.

 

Nabídka pozemku zahrady k využití

Římskokatolická farnost Hradisko u Kroměříže nabízí k využití pro zahradnické práce oplocený pozemek parcelní číslo 2181, zahrada, v Měrůtkách o výměře 1570 m2. Zájemci hlaste se ve farní kanceláři sv. Mořice v Kroměříži, tel.: 573338952, 736522846.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl farnosti

Ne 22. 4. 2018, 4. velikonoční

Bože, prosíme o brzké otevření kaple Božího Milosrdenství v Kroměřížské nemocnici a o milosti pro všechny nemocné v našich nemocnicích.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou po spáse duší a posilovals ho, aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí; na jeho přímluvu pomáhej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou službu, a lid, kterýs jim svěřil, posiluj,
ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o brzké otevření kaple Božího Milosrdenství v Kroměřížské nemocnici a o milosti pro všechny nemocné v našich nemocnicích.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Pane náš, Bože, dej nám milost,
abychom po tobě toužili celým svým srdcem,
ať tě v této touze hledáme a nalezneme,
až tě nalezneme, ať tě milujeme
a až tě budeme milovat,
ať odvrhneme vše, od čeho jsi nás vykoupil. Amen.

Sv. Anselm

Modlitba za nemocné

Modleme se. Shlédni, prosíme, Pane, na svého služebníka…, nemocí zesláblého, a občerstvi duši, kterou jsi stvořil: aby se tímto Tvým navštívením napravil a pocítil, že byl uzdraven Tvým lékem.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože,
jenž vléváš milost svého požehnání v těla nemocných a své stvoření mnohonásobnou dobrotivostí zachováváš, vyslyš milostivě naše pokorné volání, abys svého služebníka zdravím obdaroval,
svou pravicí pozdvihl, svou silou posilnil,
mocí ochránil a své svaté Církvi dokonale zdravého vrátil. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

 

Sirachovec 38,1-10: “Měj ve vážnosti lékaře, neboť jej potřebuješ. I jej stvořil Nejvyšší k pomoci druhým. Od Boha má schopnost léčit a od krále přijímá dary.“

 


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/ 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES