TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 17

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

29. 4. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Rozhodnutím Svatého otce Františka je do všeobecného římského kalendáře zařazena závazná památka Panny Marie, Matky církve. Tato památka se bude slavit vždy v pondělí po Slavnosti Seslání Ducha Svatého, tj. letos 21. 5. 2018.

Kéž je to pro nás povzbuzením, abychom se k Marii obraceli jako k Matce nás všech.

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 1. května – sv. Josefa, dělníka

Středa 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

UPOZORNĚNÍ:

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá v úterý 1. května ráno v 7 hod.

Ve farnosti HRADISKO bude mše svatá příští neděli 6. května v 9.15 hod. u kaple sv. Floriána v Miňůvkách. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.

 

Příští neděle 6. května - 6. neděle velikonoční je Dnem modliteb za pronásledované křesťany.

 

Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

se koná v sobotu 5. května 2018 v olomoucké katedrále. Mši svatou 10.00 hod. bude sloužit arcibiskup Jan Graubner. Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě.

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Touto svátostí církev doporučuje nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby je posílil a zachránil. Nemocný či pokročilý věkem, který tuto svátost přijímá, vyjadřuje svou víru v Krista, na setkání s ním se připraví přijetím svátosti smíření a své bolesti a trápení spojuje s Kristovým utrpením. Svátost nemocných bude udělována v našich farnostech při mši svaté v sobotu 12. května v Psychiatrické nemocnici (v 16.30 hod.) a v kapli na Malém Valu (v 18 hod.), v neděli 13. května v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice a v 9.15 hod. ve farním kostele v Hradisku. Pomozte nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

V úterý vstupujeme do měsíce května, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Účastí na Májových pobožnostech oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Učíme se následovat tu, která nás bezpečně vede ke Kristu. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelech a kaplích:

kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté. Mše svatá bude bez kázání. Na mši svatou naváže májová pobožnost.

kaple svatého Kříže – od úterý 1. května každý den v 16.30 hod.

kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek po mši svaté, která je v 19 hod., (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

Při májových pobožnostech se budeme také modlit za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

ADORACE

neděle 29. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

čtvrtek 3. května (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace, farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

pátek 4. května – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

neděle 6. května – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (3. 5.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

na první pátek v měsíci (4. 5.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.30 – 19.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 3. května dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

První pátky

VE FARNOSTI SV. MOŘICE

zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k dalšímu pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné -přijďte v pátek 4. května v 16.30 hod. na vikárku.

VE FARNOSTI HRADISKO

zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už v 17 hod. Po společné přípravě bude od 18 hod. svátost smíření. V kostele pak od 18.40 hod. adorace zakončená podáváním sv. přijímání.

 

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku

V sobotu 5. května jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku dalšímu „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 hod. mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí ve farnosti sv. Mořice pokračuje ve čtvrtek 3. května v 18 hod. na vikárce.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA S KŘESŤANSKÝM ZAMĚŘENÍM

Mateřská škola na Mánesově ul. 3880 v Kroměříži má dlouholetou tradici vedení dětí v křesťanském duchu. Děti se učí modlitbě, úctě k Bohu, k druhým lidem a jsou průběžně seznamovány s biblickými příběhy. 2. května a 3. května proběhne v mateřské škole ZÁPIS.

 

SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Zkoušky Příležitostného sboru na Slavnost seslání Ducha svatého se uskuteční v pátek 4. května a 18. května (generálka) vždy od 19 hod. ve zpěvárně.

 

MODLITBY MATEK

Srdečně zveme všechny maminky (i babičky) do nově vzniklé skupiny Modlitby matek ve farnosti sv. Mořice. Scházíme se každý pátek v 16 hod. v prostorách Rodinného centra, abychom se s odevzdaností modlily za naše děti, manžely a celé rodiny. Děti (všech věkových kategorií) je možno vzít s sebou. Je pro ně k dispozici hernička Rodinného centra.

Srdečně zve a na shledání se těší maminka Petra Zahradníčková (tel. 777 679 366).

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

v úterý 1. května 2018 (státní svátek) zveme tatínky s dětmi na pouť do poutního kostela Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Pouť bude zahájena ve 14 hod. mší sv. celebrovanou Mons. Antonínem Baslerem (novým olomouckým pomocným biskupem). Od 15 hod. zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí, od 18 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace u p. Petra Markoviče, tel.: 587 405 292, e-mail:  markovic@arcibol.cz.

 

Otevřené brány 2018 ve farnosti sv. Mořice

PROHLÍDKY KOSTELA S PRŮVODCEM OD 1. 5. 2018:

Kostel sv. Jana Křtitele je přístupný od května do září: pondělí až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

Kostel sv. Mořice je přístupný v měsíci květnu a září: sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod., v červnu, červenci a srpnu: pondělí až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

POUŤ KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ

Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů a to v sobotu 12. května 2018 - tentokrát na Velehradě. Poutní mše sv. začíná v 11 hod., hlavním celebrantem bude olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík. Více na www.proglas.cz/pout2018.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRAD

Pro vás, kteří musíte plánovat více dopředu, máme termín pouti za obnovu rodin děkanátů Kroměříž a Holešov. Pouť se uskuteční v sobotu 16. 6. 2018 na Velehradě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí… Pán je však neponechá bez povšimnutí!

Nabídka pozemku zahrady k využití

Římskokatolická farnost Hradisko u Kroměříže nabízí k využití pro zahradnické práce oplocený pozemek parcelní číslo 2181, zahrada, v Měrůtkách o výměře 1570 m2. Zájemci se mohou kontaktovat ve farní kanceláři sv. Mořice v Kroměříži, tel.: 573338952, 736522846.

Modlitby na farní pastorační úmysl farnosti

Ne 29. 4. 2018, 5. velikonoční

Pane Ježíši, prosíme o požehnání pro rodiny a děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, Stvořiteli světa, podle tvé vůle je úkolem lidského pokolení obdělávat zemi a rozvíjet své schopnosti prací; prosíme tě, pomáhej nám, ať podle příkladu a pod ochranou svatého Josefa poctivě konáme, co přikazuješ, a dosáhneme toho, co slibuješ. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane Ježíši, prosíme o požehnání pro rodiny a děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Pane Ježíši, Slovo věčné, jak jsi krásný, jak jsi veliký! Kdo tě pochopí? Kdo ti porozumí? Uděl mi, Pane, milost, ať tě poznávám, ať tě miluji. Ty jsi světlo. Sešli svůj paprsek do mé ubohé duše, abych tě mohl vidět, abych ti mohl porozumět. Dovol, ať pohlédnu na tebe, Dobroto nekonečná. Učiň můj vnitřní zrak schopným vnímat tvé veliké světlo, tvou dokonalost.

Otevři můj sluch svému Božskému slovu, abych slyšel tvůj hlas, abych rozjímal o tvém učení. Osviť mého ducha a můj rozum, aby tvé slovo vešlo do mého srdce a já v něm našel zalíbení a rozuměl mu.

Vlož do mého srdce velkou důvěru k tobě, aby tvá slova byla pro mne světlem, které by mne osvěcovalo a vedlo k tobě, a já tě tak následoval po všech cestách spravedlnosti a pravdy.

Ježíši Kriste, Slovo věčné, tys můj Pán, můj jediný Učitel. Mluv, chci ti naslouchat, chci tvá slova uvádět ve skutek, protože vím, že přicházejí z nebe. Chci jim naslouchat, o nich uvažovat, podle nich žít. Ve tvých slovech je život, radost, mír a štěstí. Mluv ke mně, tys můj Mistr a Pán, jen tebe chci slyšet.

(Důvěrně s Ježíšem, Modlitba otce Chevriera, str. 6)


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/ 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES