TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 19

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

13. 5. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

DEN MATEK

Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme jim vše dobré!

 

DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Pravda vás osvobodí. (Jan 8,32) Falešné zprávy a žurnalistika míru.“ Takové je téma 52. Světového dne sdělovacích prostředků.

„Téma, které zvolil papež František, se týká takzvaných falešných zpráv neboli fake news. Jedná se o nepodložené informace, které přispívají k vytváření a živení polarizování názorů. Často jde o účelné překroucení informací, které může mít vliv na chování jednotlivců i společnosti,“ píše k tématu Sekretariát pro komunikaci. Církev chce podle něj uvažovat nad příčinami, logice a následcích dezinformací v médiích a podpořit žurnalistiku, která vždy hledá pravdu, a přispívá tak k míru.

 

Prosme Pána, ať na přímluvu Panny Marie VŠEM POMÁHÁ ŘÍKAT NE NÁSILÍ A POMSTĚ A VŠEM POMÁHÁ SPOLEČNĚ VYTVÁŘET POKOJ.

(Naléhavý úmysl papeže Františka na květen 2018, více ve vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

OPRAVA: v minulém farním zpravodaji byl místo „NALÉHAVÉHO“ úmyslu Apoštolátu modlitby uveden úmysl „EVANGELIZAČNÍ. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

Dnešní neděli, tj. 13. května, je udělována svátost pomazání nemocných při mši sv. v kostele sv. Mořice v 7. 45 hod. a v kostele Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod.

 

Májová pobožnost u kapličky ve Vážanech

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. jste co nejsrdečněji zváni na Májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 14. května – svátek sv. Matěje, apoštola

Středa 16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

 

Příští neděli 20. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi. Pán hojně odplať vaši štědrost.

 

UPOZORNĚNÍ

V kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v pondělí 14. května v 17 hod.. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté. Mše svatá je bez kázání. Na mši svatou naváže májová pobožnost.  

·         Rodiny s dětmi zveme na májovou pobožnost v pátek 18. května po večerní mši svaté v kostele sv. Mořice.

·         kostel sv. Jana Křtitele – středa v 17.30 hod.

·         kaple Povýšení sv. Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – ve čtvrtek po mši sv. v 19 hod., (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

Při májových pobožnostech se modlíme také za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

ADORACE v neděli 13. 5. a 20. 5.

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 13. a 20. května vždy od 19 do 20 hod.

 

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Srdečně vás zveme na malou vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 19. května ve 20.30 hod. ve farním kostele v Hradisku.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 16. května v 19 hod. na faře v Hradisku.

Na setkání s vámi se těší Petr Váňa.

 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí ve farnosti sv. Mořice pokračuje ve čtvrtek 17. května v 18 hod. na vikárce. Děti přistoupí poprvé ke stolu Páně v neděli 27. května při mši svaté v 10.15 hod.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD:

·         ve farnosti sv. Mořice v úterý 15. května od 19 hod. na vikárce

·         ve farnosti Hradisko ve středu 23. května od 19 hod. na faře

 

SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Příležitostný sbor na Slavnost seslání Ducha svatého se sejde ke generální zkoušce v pátek 18. května v 19 hod. ve zpěvárně.

 

VEČER CHVAL

Zveme vás na další z pravidelných večerů chval, který se bude konat ve středu 16. května od 19 hod. (po studentské mši sv.) v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia (AG). Modlitbu chval povede kapela z kroměřížského projektu IGNITE  ("zažehnout"), můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení.

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG 

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

Setkání se uskuteční až v sobotu 26. května 2018. Bude zahájeno mší sv. ve 14 hod. v Křestní kapli, poté jste srdečně zváni do Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice).

 

MODLITBY MATEK

Srdečně zveme všechny maminky (i babičky) do nově vzniklé skupiny Modlitby matek ve farnosti sv. Mořice. Scházíme se každý pátek v 16 hod. v prostorách Rodinného centra, abychom se s odevzdaností modlily za naše děti, manžely a celé rodiny. Děti (všech věkových kategorií) je možno vzít s sebou. Je pro ně k dispozici hernička Rodinného centra.

Srdečně zve a na shledání se těší maminka Petra Zahradníčková (tel. 777 679 366)

 

SVATODUŠNÍ MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO

Neděle 20. května – kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži: v 16.30 hod. zahájení, Mons. Mgr. Pavel Dokládal „S Ježíšem a Marií na Sionu ve večeřadle“, modlitba, svědectví, adorace, sv. růženec a v 18 hod. mše svatá. Více na plakátě.

(Fatimský apoštolát ČR region Kroměříž)

 

VARHANNÍ KONCERT ZUŠ

Na varhanní koncert žáků Základní umělecké školy Kroměříž, který se uskuteční v kostele sv. Mořice v Kroměříži, se můžete těšit ve středu 23. května od 18 hod.

Srdečně zvou žáci paní učitelky Mgr. Lenky Voňkové

 

POZVÁNKA NA VÝLET

Orel Jednota Hradisko a farnost Hradisko zvou na cyklovýlet do Chropyně. Sraz v sobotu 26. 5. 2018 v 8.15 hod. u fary v Hradisku. Na programu je prohlídka zámku, kostela, rybářských sádek a opékání špekáčků. Přihlašování na emailu: juliekoblihova@post.cz, tel.: 604981715. Občerstvení bude zajištěno, doprovodné vozidlo také.

 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ – léto 2018

Oblíbený týdenní kurz pro manželské páry se uskuteční v Kroměříži 30. června – 7. července 2018. Děti jsou vítány a je pro ně připraven hodnotný program. Přesto doporučujeme přijet raději bez dětí a mít tak více času na péči o váš vztah. Počet míst je omezen, proto prosíme, neotálejte s přihlášením. Podmínkou je společná účast obou manželů na celém týdenním programu. Není možné se účastnit pouze části kurzu. Přihlášky a bližší informace na www.manzele.setkani.org nebo u paní Michalcové (email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768).

 

AKTIVNÍ EXERCICIE

Sestry vincentky srdečně zvou všechny dívky ve věku 11 – 16 let na netradiční duchovní obnovu. Téma: KŘESŤANEM VE VŠEDNÍM ŽIVOTĚ. Termín: 23. – 27. 7. 2018. Místo: Kroměříž, klášter sester vincentek, Malý Val 1553. Vede: sr. M. Petra Součková. Přihlášky nejpozději do 16. 7. Kontakt: petra@vincentky.cz. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Více na www.vincentky.cz.

 

Druhé kolo přihlášek na Střední odbornou školu v Kroměříži

Ředitel Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži (Na Lindovce) vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů „Zemědělec – farmář“, „Lesní mechanizátor“ a „Opravář lesnických strojů“. Uzávěrka přihlášek je v pátek 18. května 2018. Termín konání přijímacích pohovorů pro výše uvedené obory vzdělání: 29. 5. 2018.

 

 

Noc kostelů – pátek 25. května 2018

AG FEST – pátek 1. června 2018

Pohádková podzámka – neděle 3. června 2018

 

 

 

Na tuto neděli nám posílají naši biskupové tento list. Zveřejňujeme ho v našem farním týdeníku, s prosbou, abychom se zajímali o dění v naší společnosti a v duchu křesťanských zásad chránili to, co je důležité pro život jednotlivců, rodin a celé společnosti.

 

 

Společný list biskupů českých a moravských diecézí

ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

 

Drazí bratři a sestry,

v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst. I z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.

K tomu Vám ze srdce žehnají

čeští a moravští biskupové

 

Ne 13. 5. 2018, 7. velikonoční

Bože, ať podle příkladu apoštolů a učedníků v modlitbách jednomyslně setrváváme s Pannou Marií na modlitbách v očekávání Ducha Svatého.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Přijmi, Bože, modlitby a dary svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom byli celým svým životem spojeni s Kristovou obětí a došli do nebeské slávy. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, …, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať podle příkladu apoštolů a učedníků v modlitbách jednomyslně setrváváme s Pannou Marií na modlitbách v očekávání Ducha Svatého.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý, světla svého v nás vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit.

 

Modlitba k Duchu Svatému

Duchu Svatý, pravý prameni života a moudrosti, vznešený původce všeho bytí!

Milostivě pronikni paprskem své jasnosti temnotu mého rozumu a zbav mne tmy hříchu a nevědomosti.

Dej mi bystrost v chápání, dobrou paměť k uchování vědomostí, schopnost správného úsudku, jemnost a přesnost k vysvětlování, plnost, bohatost a něhu ve vyjadřování.

Nauč mě dílo začínat, provázej mě v jeho průběhu a pomoz ke zdárnému dokončení.

Dej, aby můj jazyk sloužil jenom pravdě, uchraň mne pošetilé pýchy z toho, co vím.

Dej, abych nikdy nezapomněl, že důležitější než všechno pachtění, je stále více poznávat Tebe, jediného pravého Boha.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/ 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES