TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 1

Svátek KŘTU PÁNĚ

7. 1. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

V lednu 2018 nás Svatý otec v Apoštolátu modlitby prosí, abychom se modlili na tento úmysl:

ZA KOPTSKÉ PRAVOSLAVNÉ BRATRY V EGYPTĚ, KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ DVOU ATENTÁTŮ.

Modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé komunitě, a obrátí srdce násilníků.

(komentář k tomuto úmyslu papeže Františka najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz )

 

Chci ze srdce poděkovat všem, kdo v uplynulém roce různým způsobem, každý podle svých možností, pomáhali v obou našich farnostech:

Svým spolubratřím kněžím, členům pastoračních a ekonomických rad, pracovníkům v děkanské a farní kanceláři, pracovnicím rodinného centra; kostelníkům, varhaníkům, vedoucím a členům dospělých i dětských schol, akolytům, lektorům, ministrantům a těm, kteří je vedou; těm, kdo zdobí a uklízejí kostel, perou a žehlí kostelní prádlo; těm, kdo se starají o webové stránky našich farností; těm, kdo vedou kurzy přípravy na manželství, pomáhají při katechezi dětí i dospělých; všem, kdo přicházejí na brigády a kdo se zapojují do různých služeb ve farnosti. Děkuji všem dobrodincům, vám všem, kteří finančně přispíváte na potřeby farnosti. Děkuji řeholním sestrám a všem modlitebním společenstvím, rodinám i jednotlivcům za duchovní podporu a modlitby. Děkuji také zvláště všem nemocným za jejich modlitby a oběti.

Zároveň chci nám všem připomenout, že každý máme určité dary od Boha, a jestliže je uplatníme ve službě pro druhé, přinesou mnohý užitek. Nezištná služba z lásky přináší radost a pokoj. To je jeden z úkolů, na které klade důraz náš arcibiskup Jan: Snažte se přispět k tomu, aby Vaše farní společenství byla živou církví, milým domovem i znamením Boží přítomnosti pro okolní svět. Využívejte všechny příležitosti k tomu, aby vaše okolí, i to nevěřící, mohlo zakusit Boží lásku a tak poznávat Krista.“

Kéž se snažíme tento úkol s Boží pomocí v novém roce naplňovat.

P. Josef 

 

Tuto neděli 7. ledna můžete po mši svaté při východu z kostela sv. Mořice a sv. Jana Křtitele přispět na nákup darů do tomboly, jejíž výtěžek bude věnován na Charitní domov na Ukrajině. Dnes je také zahájen prodej vstupenek na Farní bál (viz níže).

 

BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice

Dnes, tj. v neděli 7. 1. 2018,  od 15 hod. zveme všechny do kostela sv. Mořice na benefiční koncert. Vystoupí na něm malá i velká schola, nově vzniklý příležitostný farní sbor a pan varhaník Mgr. František Macek. Vybrané finanční příspěvky budou věnovány mobilnímu hospici „NEJSTE SAMI“. Přijďte si na závěr vánoční doby poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

(Lenka Doubravová)

 

Končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

Příští neděle 14. ledna je 2. v mezidobí. 

 

JESLIČKY v kostele sv. Mořice

Dnes, tj. 7. ledna, je ještě možnost navštívit a pomodlit se u jesliček v kostele sv. Mořice v době od 9.00 do 10.00 hod., od 14.00 do 15.00 hod. a od 16.00 do 17.00 hod.

 

ÚKLID KOSTELA

Farnost Sv. Mořice

Jesličky v pondělí 8. ledna, stromečky v sobotu 13. ledna vždy od 8.30 hod.

Farnost Hradisko v sobotu 13. ledna od 9.00 hod.

Odstrojíme stromky a provedeme úklid vánoční výzdoby i kostela. Muži, ženy, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci.

 

ADORACE

neděle 7. ledna – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30–17.00 hod.); kostel sv. Mořice (19–20 hod.); kostel Všech svatých v Hradisku (14.30-15.30 hod.)

neděle 14. ledna – kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

 

Modlitba před prezidentskými volbami

V arcidiecézním oběžníku napsal arcibiskup Jan Graubner: „Prosím, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve všech farnostech konala hodinová adorace. Věříme, že všichni, kteří vládnou, mají moc od Boha. Prosme proto za voliče, aby zodpovědně hledali vhodné kandidáty schopné přijímat od Boha povolání k vládě. Prosme i za ty, kteří budou zvoleni, aby svůj úřad chápali jako službu lidem a veřejnému dobru a aby věděli, že se budou za svou službu zodpovídat nejen voličům a před dějinami, ale i před Bohem.“

Přijměte pozvání ke společným modlitbám ve čtvrtek 11. ledna 2018:

·         v kostele sv. Mořice v 18.00 hod.

·         v kostele Všech svatých v Hradisku v 17.00 hod.

 

SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

Jednání členů Farní rady farnosti sv. Mořice se koná v úterý 9. ledna v 19 hod. na vikárce. Ve farnosti Hradisko se sejdeme ve čtvrtek 18. ledna v 19 hod. na faře.

P. Josef

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hod. Termíny: neděle 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. a pátek 2. 2. 2018.                                                   Srdečně zve paní Jarmila Pořízková.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje i v novém roce a to v pondělí 8. ledna 2018 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 15 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Témátko na LEDEN ct. Alberto Capellan ZUAZONabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 13. ledna 2018 do křestní kaple kostela sv. Mořice. Ve 14.00 hod. bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Oslovuje-li Vás život sv. Františka z Assisi a sv. Kláry a máte-li touhu vydat se po jejich stopách, pak neváhejte a přijďte mezi nás.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

První setkání v novém roce se koná ve středu 10. ledna 2018 od 18.00 hod. Místo konání bude upřesněno. Muži, jste srdečně zváni.                                       (Petr Váňa)

 

Tříkrálová sbírka

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zvou mládež ve věku 13 - 18 let na křesťanský víkend s názvem IGNITE YOURSELF („zažehnout se“). Koná se od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship.  Veškeré informace a přihlášky: www.igniteprojekt.cz. Na všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!

 

Farní bál 2018

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 10. února 2018 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

K poslechu i k tanci zahraje Big Band Zlín, velký taneční a swingový orchestr Lubomíra Morávka a také NIC-K-UBA. Těšit se můžete také na tombolu, jejíž výtěžek bude věnován na Charitní domov na Ukrajině.

Dnešní neděli (7. 1.) se při mši sv. uskuteční sbírka na nákup darů do tomboly a rovněž bude zahájen prodej vstupenek (220 Kč) vždy po mši sv. u paní Šafaříkové. Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne: 7. 1. 2018, Slavnost Křtu Páně

Bože, prosíme o odvahu, vytrvalost a radostné zvěstování příchodu Ježíše Krista pro všechny koledníky Tříkrálové sbírky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o odvahu, vytrvalost a radostné zvěstování příchodu Ježíše Krista pro všechny koledníky Tříkrálové sbírky.

 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Preface z liturgie Svátku Křtu Páně

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť když byl Ježíš pokřtěn v Jordáně, podivuhodnými znameními jsi nám zjevil tajemství jeho života a poslání: Slyšíme tvůj hlas z nebe a věříme, že Ježíš je tvé Slovo, které žije mezi námi; v podobě holubice vidíme sestupovat tvého Ducha a poznáváme, že Ježíš je tvůj Kristus, tvůj Služebník, kterého jsi svým Duchem pomazal na kněze, proroka a krále, aby chudým zvěstoval evangelium.

A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa, zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES