TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 20

Slavnost Seslání Ducha Svatého

20. 5. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

(zpěv před evangeliem dnešní slavnosti)

 

Prosíme o Boží požehnání pro všechny lidi, kteří o Noci kostelů navštíví posvátná místa. Kéž je Bůh zahrne pokojem, radostí a je jim světlem na životní cestě.

Děkuji všem, kdo se na tento úmysl budete modlit. A děkuji těm, kteří připravili program Noci kostelů a kdo se zapojili (nebo ještě zapojí) do služeb v kostelech a kaplích. Kéž se nám podaří vydat pěkné svědectví a celá akce přinese požehnané duchovní plody.

P. Josef

 

„Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.

 

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční. V pondělí 21. května začíná 7. týden liturgického mezidobí. První čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

V kostele sv. Jan Křtitele v Kroměříži se dnes odpoledne uskuteční od 16.30 hod. SVATODUŠNÍ MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO. Po úvodním zamyšlení Mons. Mgr. Pavla Dokládala nad tématem S Ježíšem a Marií na Sionu ve večeřadle“ bude setkání pokračovat modlitbou růžence, svědectvím a adorací. Na závěr bude P. Pavel Dokládal od 18 hod. slavit mší sv. Všichni jsou srdečně zváni!

(Fatimský apoštolát ČR - region Kroměříž)

UPOZORNĚNÍ:

Ve farnosti Hradisko bude mše svatá tuto neděli 20. května v 9.15 hod. sloužena u zvonice v Bezměrově. Je obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Také příští neděli 27. května nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 21. května – památka Panny Marie, Matky církve

Čtvrtek 24. května – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

Sobota 26. května – památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

Příští neděli 27. května je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Ve farnosti sv. Mořice v tento den při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí poprvé ke svatému přijímání děti, které dokončily přípravu.

Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v sobotu 26. května v 16 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

 

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů.

Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté. Mše svatá je bez kázání. Na mši svatou naváže májová pobožnost. 

·         kostel sv. Jana Křtitele – středa v 17.30 hod.

·         kaple Povýšení sv. Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – ve čtvrtek po mši sv. v 19 hod., v pátek v 18 hod., (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy)

 

ADORACE v neděli 20. a 27. 5.

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořiceneděli 20. a 27. května vždy od 19 do 20 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 21. května v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

se uskuteční ve farnosti Hradisko ve středu 23. května od 19 hod. na faře.

 

VARHANNÍ KONCERT ZUŠ

Kdy: středa 23. května v 18 hod. Kde: kostel sv. Mořice. Účinkují a srdečně vás zvou žáci Mgr. Lenky Voňkové.

 

Noc kostelů 2018

Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 25. května 2018. Stejně jako loni jsme pro vás připravili POUTNICKÝ PAS, v němž najdete program Noci kostelů nabízený v jednotlivých chrámech, kaplích a modlitebnách. Do tohoto pasu vám na místě, které navštívíte, dají na požádání pamětní razítko. Poutnické pasy jsou už nyní v našich kostelech a kaplích. Vezměte si je i pro své sousedy a známé, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz a www.svmoric.net.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

Setkání se uskuteční v sobotu 26. května 2018. Bude zahájeno mší sv. od 14 hod. v Křestní kapli, poté jste srdečně zváni do Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice).

 

CYKLOVÝLET do Chropyně

Orel Jednota Hradisko a farnost Hradisko zvou na cyklovýlet do Chropyně. Sraz v sobotu 26. 5. 2018 v 8.15 hod. u fary v Hradisku. Na programu je prohlídka zámku, kostela, rybářských sádek a opékání špekáčků. Přihlašování na emailu: juliekoblihova@post.cz, tel.: 604981715. Občerstvení bude zajištěno, doprovodné vozidlo také.

 

AG FEST

V pátek 1. června jste zváni na studentský a hudební festival Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži – AG FEST. Akce se uskuteční pod širým nebem na nádvoří před budovou AG. Hlavní program – Studentská akademie (hudba, scénky, poezie, tanec…) od 15.30 hod. Od 18.30 se můžete těšit na hudební vystoupení jak studentů (např. sbor AVE), tak profesionálních kapel (Good Work, The Coffees…). Vstup ZDARMA, všichni jsou vítáni! Více informací je na webu: www.agkm.cz a na plakátku.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRAD

Na společnou pouť děkanátů Kroměříž a Holešov jste srdečně zváni v sobotu 16. června 2018. Odjezd autobusu ve 14 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlašujte se ve farní kanceláři. Rodiny s dětmi mohou využít program pro děti, který připravují pracovnice děkanátních center pro rodinu. Bližší informace na plakátě.

 

Církevní základní škola v Kroměříži hledá uklízečku

na pracovní úvazek 6 hodin (možná i dělená směna). Jedná se o prostory II. stupně v budově Arcibiskupského gymnázia, Pilařova 3. Nástup od 1. srpna 2018. Informace na telefonu 573 335 531.

 

Ubytování pro studenty v AKS v Olomouci

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování studentům a studentkám všech fakult Univerzity Palackého. Cílem je kromě bydlení v centru města nabídnout prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Více informací o jednotlivých kolejích najdou zájemci na webu: www.kolejeaks.cz

 

Nové číslo časopisu Rodinný život

tentokrát přináší nelehké téma „závislostí“ a to jak z pohledu odborníků či dokumentárního fotografa Jindřicha Streita, tak i prostřednictvím osobních svědectví. Předplatné či ukázkové číslo lze objednat na Centru pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mailu: rodinnyzivot@arcibol.cz.

 

 

POHÁDKOVÝ PODZÁMECKÝ LES

V neděli 3. června 2018, od 14 do 17.30 hod., hlavní program před budovou Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (skákací hrad, hrané pohádky, workshopy, občerstvení) a v Podzámecké zahradě stanoviště s pohádkovými bytostmi. VSTUP ZDARMA, za nepříznivého počasí se akce nekoná. Srdečně zve Město Kroměříž a AG KM.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 20. 5. 2018, Slavnost Seslání Ducha Svatého

Panno Maria, Matko církve, přitáhni nás ke svému Neposkvrněnému srdci, uč nás otevřenosti k Duchu Svatému, ať v síle jeho darů dáváme dobrý příklad jak věřícím, tak hledajícím.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, kéž nás slíbený Duch svatý naučí spojovat náš život s Kristovou obětí a uvede nás do celé pravdy. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Panno Maria, Matko církve, přitáhni nás ke svému Neposkvrněnému srdci, uč nás otevřenosti k Duchu Svatému, ať v síle jeho darů dáváme dobrý příklad jak věřícím, tak hledajícím.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

„Blahoslavená Panno Maria Fatimská, s novou vděčností za tvoji mateřskou účast spojujeme svůj hlas s hlasem všech pokolení, která tě blahoslaví.

Oslavujeme v tobě veliké skutky Boha, který se nikdy neunaví sklánět se milosrdně k lidstvu, souženému zlem a zraněnému hříchem, aby jej uzdravil a zachránil.

Přijmi s mateřskou laskavostí úkon zasvěcení, který dnes s důvěrou konáme, před touto nám tak drahou soškou.

Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích.

Necháváme se dosáhnout tvým něžným pohledem a dostává se nám útěšného pohlazení tvého úsměvu.

Střež náš život ve svých rukou, požehnej a posil každou touhu po dobru; oživuj a syť víru, podporuj a osvěcuj naději, vzbuzuj a vdechuj lásku, veď nás všechny cestou svatosti

Nauč nás své přednostní lásce vůči maličkým a chudým, vyloučeným a trpícím, vůči hříšníkům a zbloudilým srdcím. Všechny shromáždi pod svoji ochranu a všechny přiveď ke svému milovanému Synu Ježíši, našemu Pánu. Amen“

Modlitba zasvěcení světa Panně Marii papežem Františkem

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES