TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 21

Slavnost Nejsvětější Trojice

27. 5. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

(vstupní antifona z dnešní slavnosti)

 

Sestry a bratři,

děti prožívají slavnost prvního svatého přijímání a před námi je slavnost Těla a Krve Páně. Spojme se v tomto týdnu v modlitbě na tento farní pastorační úmysl:

Bože, dal jsi nám účast na svém životě. Kéž časté svaté přijímání v nás tento život chrání a rozvíjí, abychom se Tobě více podobali.

otec Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na církevní školy v diecézi věnovali 30 445 Kč ve farnosti sv. Mořice a 5 600 Kč ve farnosti Hradisko. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

V kostele sv. Mořice tuto neděli 27. května při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů.

Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 30. května – památka sv. Zdislavy

Čtvrtek 31. května – slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Pátek 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka

Za týden – 3. června – je 9. neděle v mezidobí.

ZMĚNY V POŘADU BOHOSLUŽEB

Mše svatá u kapličky v Měrůtkách

Ve farnosti Hradisko nebude tuto neděli 27. května mše svatá ve farním kostele. Pplk. P. Josef Konečný bude sloužit mši svatou v 9.15 hod. u kapličky v Měrůtkách. Mše svatá bude obětována za farníky z Měrůtek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

Ve středu 30. května bude v kostele Všech svatých v Hradisku mimořádně mše svatá v 19.00 hod. Ve čtvrtek 31. května mše svatá nebude.

 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.

OBĚ KROMĚŘÍŽSKÉ FARNOSTI slaví „Boží Tělo“ společnou mší svatou, která bude v kostele sv. Mořice ve čtvrtek 31. května v 18.00 hod. Po ní následuje eucharistický průvod do farního kostela Panny Marie, kde bude svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu poděkovat za dar Eucharistie. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky a děti, aby sypaly po cestě květiny.

VE FARNOSTI HRADISKO prožijeme slavnost „Božího Těla“ příští neděli 3. června. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.

 

ADORACE

neděle 27. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

pátek 1. června – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

neděle 3. června – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod. kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (31. 5.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod.

na první pátek v měsíci (1. 6.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod., farní kostel v Hradisku od 18.30 do 19.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 31. května dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství v úterý 29. května v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

První pátky

VE FARNOSTI SV. MOŘICE

zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (letos i dříve), k pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné - přijďte v pátek 1. června v 16.30 hod. na vikárku.

VE FARNOSTI HRADISKO

zveme děti, které přistoupily loni k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už v 17 hod. Po společné přípravě bude od 18 hod. svátost smíření. V kostele pak od 18.40 hod. adorace zakončená podáváním sv. přijímání.

 

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku

V sobotu 2. června jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku k dalšímu „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 hod. mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

VERNISÁŽ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 31. května v Děkanátním rodinném centru Kroměříž od 16 hodin, všichni jsou srdečně zváni. Téma letošní soutěže: NAŠE RODINA.

 

AG FEST

V pátek 1. června jste zváni na studentský a hudební festival Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži – AG FEST. Akce se uskuteční pod širým nebem na nádvoří před budovou AG. Hlavní program – Studentská akademie (hudba, scénky, poezie, tanec…) od 15.30 hod. Od 18.30 se můžete těšit na hudební vystoupení jak studentů (např. sbor AVE), tak profesionálních kapel (Good Work, The Coffees…). Vstup ZDARMA, všichni jsou vítáni! Více informací je na webu: www.agkm.cz a na plakátku.

 

PODZÁMECKÝ POHÁDKOVÝ LES

V neděli 3. června 2018, od 14 do 17.30 hod., hlavní program před budovou Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (skákací hrad, hrané pohádky, workshopy, občerstvení) a v Podzámecké zahradě stanoviště s pohádkovými bytostmi. VSTUP ZDARMA, za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Tradiční oslava DNE MATEK bude letos 3. června jako součást akce Podzámecký pohádkový les, která se uskuteční v rámci Týdne pro rodinu pod záštitou místostarosty Pavla Motyčky.

Srdečně zve Město Kroměříž a AG KM.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRAD

Na společnou pouť děkanátů Kroměříž a Holešov jste srdečně zváni v sobotu 16. června 2018. Odjezd autobusu ve 14 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, cena 100 Kč. Přihlašujte se ve farní kanceláři. Rodiny s dětmi mohou využít program pro děti, který připravují pracovnice děkanátních center pro rodinu. Bližší informace na plakátě.

 

Návrat Josefa kardinála Berana

Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou na přednášku Stanislavy Vodičkové, DiS., z Ústavu pro studium totalitních režimů, na téma: Návrat Josefa kardinála Berana. Těšíme se na vás ve středu 13. června 2018 od 19 hod. ve studentském klubu AG

 

Církevní základní škola v Kroměříži hledá uklízečku

na pracovní úvazek 6 hodin (možná i dělená směna). Jedná se o prostory II. stupně v budově Arcibiskupského gymnázia, Pilařova 3. Nástup od 1. srpna 2018. Informace na telefonu 573 335 531.

 

Ubytování pro studenty v AKS v Olomouci

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování studentům a studentkám všech fakult Univerzity Palackého. Cílem je kromě bydlení v centru města nabídnout prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Více informací o jednotlivých kolejích najdou zájemci na webu: www.kolejeaks.cz

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 27. 5. 2018, Slavnost Nejsvětější Trojice (Boží Tělo)

Bože, dal jsi nám účast na svém životě. Kéž časté svaté přijímání v nás tento život chrání a rozvíjí, abychom se Tobě více podobali. 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Náš nebeský Otče, vyznali jsme (dnes), že ty se svým Synem a Duchem svatým jsi jediný Bůh a Pán; kéž v nás svaté přijímání posilní tuto víru a prospěje nám ke zdraví duše i těla. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dal jsi nám účast na svém životě. Kéž časté svaté přijímání v nás tento život chrání a rozvíjí, abychom se Tobě více podobali.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci… 

Modlitba po svatém přijímání
Pane Ježíši, můj dobrý Spasiteli, ty nyní přebýváš v mém srdci. Klaním se ti s takovou láskou, jako chudí pastýři v Betlémě a děkuji ti, že jsi ke mně dnes přišel. Děkuji ti také za to, že jsi umřel bolestně na kříži z lásky ke mně. Chci tě za to vždycky mít rád. Budu dávat pozor, abych tě už žádnými hříchy neurážel. Pane Ježíši, když jsi žil na zemi, pomohl jsi každému, kdo tě o pomoc prosil. Také já tě prosím v tento den, kdy jsi (poprvé) ke mně přišel. Nežádám bohatství a radostí tohoto světa. Jen o jedno prosím: učiň mé srdce podle srdce svého. Chraň mne, abych vytrval v dobrém až do konce života a potom abych mohl být s tebou stále šťastný a blažený ve tvém království v nebesích.

Pane Ježíši, prosím tě také za všechny, za něž jsem povinen se modlit. Žehnej mým rodičům a chraň je ode všeho zlého. Odplať jim v nebi, že mě mají rádi a starají se o mne. Žehnej také mým sourozencům, příbuzným a dobrodincům. Žehnej naší vlasti a našemu národu. Přiviň nás všechny na své milující srdce, abychom se od tebe neodloučili, ale po celý život ti věrně sloužili. Amen.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES