TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 22

9. neděle v mezidobí

3. 6. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je také Dnem modliteb za posvěcení kněží. Dnes se čte výzva otce arcibiskupa, ze které vybíráme:

„Zvu Vás k hojné účasti na mši svaté ve vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží… a děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i všem, kdo kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti…“

arcibiskup Jan

 

Velký dík patří všem, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Těla a Krve Páně, připravovali výzdobu, liturgii, konali pořadatelskou službu nebo jakkoliv přispěli k důstojné oslavě svátku, a to v obou našich farnostech.

 

Dnešní neděli, 3. června, ve farnosti HRADISKO prožíváme slavnost „Božího Těla.“ Mše svatá v 9.15 hod. je obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté následuje eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce a bude zakončen svátostným požehnáním v kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 5. června – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Pátek 8. června – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Sobota 9. června – památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

 

Za týden 10. června je 10. neděle v mezidobí.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve farním kostele v Hradisku NEBUDE mše svatá ve čtvrtek 7. června, BUDE v pátek 8. června v 19 hod.

 

ADORACE

neděle 3. června – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

neděle 10. června - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

PODZÁMECKÝ POHÁDKOVÝ LES

V neděli 3. června 2018, od 14 do 17.30 hod., hlavní program před budovou Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (skákací hrad, hrané pohádky, workshopy, občerstvení) a v Podzámecké zahradě stanoviště s pohádkovými bytostmi. VSTUP VOLNÝ, za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Tradiční oslava DNE MATEK se letos koná dnes, tj. 3. června, jako součást akce Podzámecký pohádkový les. Je pořádána v rámci Týdne pro rodinu pod záštitou místostarosty Pavla Motyčky.

Srdečně zve Město Kroměříž a AG KM.

 

HOVORY O HOSPICOVÉ PÉČI V RODINÁCH

Jak domácí hospic pracuje? Jaké možnosti pacientům přináší? Jaký má pro ně i celé jejich rodiny význam? Na tyto a další otázky bude odpovídat vedoucí sestra hospice Duha z Hořic, paní Jana Sieberová, která úzce spolupracuje s paní doktorkou Svatošovou. Přijďte sdílet její bohaté zkušenosti v úterý 5. června do Štukových sálů Arcibiskupského zámku. VSTUP VOLNÝ.

Zve Palliare Carpe-Diem z. ú., tým paliativní a hospicové péče v rodinách pacientů.

 

OBRÁZKY DĚTÍ

Ve čtvrtek 31. května proběhla na Centru pro rodinu vernisáž výtvarné soutěže „Naše rodina.“ Jedinečné obrázky, kterými se děti snaží vyjádřit to, co je krásné v jejich rodinách, budou ke zhlédnutí po celý červen v prostorách Centra pro rodinu, Stojanovo nám.4/9, a to v otevírací době: každé pondělí od 8-11h a ve čtvrtek od 15-17.30h. Na základě domluvy, také v jiném vhodném čase.

Julie Koblihová a Mirka Kordíková

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRAD

Na společnou pouť děkanátů Kroměříž a Holešov jste srdečně zváni v sobotu 16. června 2018. Odjezd autobusu ve 14 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, cena 100 Kč. Přihlašujte se ve farní kanceláři. Rodiny s dětmi mohou využít program pro děti, který připravují pracovnice děkanátních center pro rodinu. Je možné se vydat i na pěší pouť: putovat ze Starého města po poutní cestě a modlit se růženec. Bližší informace na plakátě.

 

VEČER CHVAL V ZAHRADĚ

V pátek 8. června od 19 do 22 hod. v zahradě u kostela sv. Mořice v Kroměříži. Můžete se těšit na kapely z Brna a Valašských Klobouk, zajímavé řečníky, svědectví, výstavu, doprovodný program i občerstvení. Tento večer bude výjimečný i tím, že dobrovolníci vyjdou do ulic a budou zvát kolemjdoucí k zažehnutí svíčky na vlastní úmysl. Této možnosti můžete samozřejmě využít i vy. V zahradě se bude nacházet i modlitební tým, na který se můžete obrátit s prosbou o modlitbu nebo rozhovor. 

Za nepříznivého počasí se akce koná v kostele sv. Jana Křtitele.

Přijďte načerpat do zahrady! 

Srdečně zve nadační fond Credo, pastorační centrum AG a projekt Ignite 

 

Návrat Josefa kardinála Berana

Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou na přednášku Stanislavy Vodičkové, DiS., z Ústavu pro studium totalitních režimů, na téma: Návrat Josefa kardinála Berana. Těšíme se na vás ve středu 13. června 2018 od 19 hod. ve studentském klubu AG.

 

VÍKEND TÁTŮ S DĚTMI

Víkend pro tatínky s dětmi pořádá Centrum pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova v termínu od 15. do 17. června 2018. Více informací na www.raj-pavlovice.cz nebo u Petra Školouda (tel. 739 245 905, e-mail: skoloud.p@seznam.cz)

 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 23. června 2018 přijmou z rukou pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení dva kandidáti - Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod a Vojtěch Radoch z farnosti Ostrožská Lhota. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod.

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

V sobotu 30. června 2018 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení tři jáhni. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod.

Mgr. Ondřej Poštulka z farnosti Svitavy nyní působí jako jáhen v Teologickém konviktu v Olomouci. Primiční mši svatou bude celebrovat v sobotu 7. července od 10.30 hod. ve svitavském kostele Navštívení Panny Marie.

Mgr. Jan Svozilek z farnosti Dobromilice působí jako jáhen v Bílovicích. Primiční mši svatou oslaví 2. července od 15 hod. v kostele Všech svatých v Dobromilicích.

Mgr. Jiří Šůstek z farnosti Luhačovice vykonává svou jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jeho primiční mše svatá se uskuteční v neděli 1. července od 14.30 hod. v kostele sv. Martina v Pozlovicích.

S vděčností provázejme budoucí jáhny i novokněze svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 2018

Kde: Brno výstaviště, kdy: 11. - 15. července 2018. Více informací a přihlašování na www.konference.cho.cz

 

AKTIVNÍ EXERCICIE

Sestry vincentky srdečně zvou všechny dívky ve věku 11 – 16 let na netradiční duchovní obnovu. Téma: KŘESŤANEM VE VŠEDNÍM ŽIVOTĚ. Termín: 23. – 27. 7. 2018. Místo: Kroměříž, klášter sester vincentek, Malý Val 1553. Vede: sr. M. Petra Součková. Přihlášky nejpozději do 16. 7. Kontakt: petra@vincentky.cz. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Více na www.vincentky.cz

 

DUCHOVNÍ OBNOVA pro děvčata od 18 let

„Jsi v očích mých tak drahá, vzácná…“ je téma letních exercicií v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži v termínu od 15. do 19. srpna. S sebou Bibli, zápisník, otevřené srdce. Srdečně zve a na všechny se těší sr. Beata Zemanová, 736 606 391, dokromeriz@gmail.com.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 3. 6. 2018, 9. neděle v mezidobí

Bože, prosíme o příhodné počasí a budoucí úrodu. Požehnej všem, kteří pracují na polích.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s vděčností si připomínáme veliká dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: dej, ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o příhodné počasí a budoucí úrodu. Požehnej všem, kteří pracují na polích.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem;

Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,

Proto se dnes každý z nás – dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;

Smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, - a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,

Ale i marnotratných synů, - aby se vrátili brzo do otcovského domu – a nezhynuli hladem a bídou.

Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělili mylné názory a rozkol;

Povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, - aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:

Sláva božskému srdci, - které nám přineslo spásu. - Jemu buď čest a chvála navěky.

Amen.

Kancionál 066

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES