TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 24

11. neděle v mezidobí

17. 6. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Co takhle dárek pro tátu?

Do naší země pomalu proniká tradice, známá ve světě, slavit třetí neděli v červnu (letos 17. června) jako Den otců. Vyprošujme všem tatínkům Boží požehnání pro jejich úkoly a poslání.

P. Josef

„Obyčejný dobrý táta je takový muž, který spolu se svou ženou vytvoří ze svého bytu či domečku domov, kde se dá krásně žít, kde je možno se smát i plakat, kde se lidé mezi sebou poškorpí, ale zase hned usmíří. Je to domov, kde je všem dobře.“

(Phil Bosmans: Ano životu, str. 65)

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. „Pán vám odplať“ a upřímné díky za vaše dary.

 

Dnešní neděli, tj. 17. 6., ve farnosti Hradisko nebude mše svatá ve farním kostele. Mše svatá od 9.15 hod. bude sloužena u zvonice v Lutopecnách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. V případě nepříznivého počasí se sejdeme ke slavení mše sv. ve farním kostele.

 

Také příští neděli 24. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách - Miňůvkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 19. června – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Čtvrtek 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

Příští neděli 24. června je slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE a v kostele sv. Jana Křtitele slavíme poutní mši svatou v 18 hodBude sloužena za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

ADORACE

K „tichému rozhovoru s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice neděli 17. a 24. června od 19 do 20 hod.

 

Zpráva z jednání pastorační rady:

V úterý 12. 6. se sešla pastorační rada farnosti svatého Mořice. Jednání zahájil v přítomnosti 14 členů rady otec probošt Josef Lambor modlitbou. Rada projednala návrhy bodů pro pastorační plán farnosti. Vyslechla zprávu o průběhu Noci kostelů a informace o plánovaných akcích na další období. Další jednání pastorační rady je plánováno na 11. září.

Mgr. Štěpán Bekárek

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby se sejde v pondělí 18. června 2018 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

ve farnosti Hradisko se koná ve čtvrtek 21. června od 19 hod. na faře.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 23. června. Mše svatá v křestní kapli bude ve 14 hod. a po ní bude setkání pokračovat na Děkanátním centru pro rodinu. Setkání je otevřeno i pro nové zájemce.

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Mgr. Jiřího Šůstka, jáhna na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, provázíme svými modlitbami. V sobotu 30. června přijímá kněžské svěcení. Primiční mši svatou bude slavit v neděli 1. července 2018 ve 14.30 hod. v kostele sv. Martina v Pozlovicích.

 

MŠE SVATÉ NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži v úterý 26. 6. v 10 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži v pátek 29. 6. v 8 hod. v kostele Panny Marie.

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2018

V neděli 17. června od 16 hod. zazní varhanní recitál v podání Jiřího Kováře a ve středu 20. června od 17 hod. festival nabídne varhanní recitál Ludvíka Šuranského.

V pátek 22. června od 21 hod. si nenechejte ujít hudební ztvárnění textů starozákonních žalmů a evangelií „NA POČÁTKU BYLO SLOVO“ pro sóla, komorní sbor a orchestr pod vedením Petra Vaculoviče.

Závěrečné vystoupení festivalu provede VOX IUVENALIS (smíšený pěvecký sbor VUT se sbormistry J. Ocetekem a M. Ottovou) v neděli 24. června od 15 hod.

Festival získal osobní záštitu arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera a je jediným festivalem u nás i ve střední Evropě, který uvádí premiérově novinky současné duchovní tvorby. Všechna uvedená vystoupení se konajíkostele sv. Mořice. Podrobnosti jsou na plakátě. Srdečně zvou pořadatelé.

 

OBRÁZKY DĚTÍ z výtvarné soutěže „Naše rodina“

Jedinečné obrázky, kterými se děti snaží vyjádřit to, co je krásné v jejich rodinách, jsou ke zhlédnutí po celý červen v prostorách Centra pro rodinuStojanovo nám. 4/9, a to v otevírací době: pondělí od 8 - 11 hod. a ve čtvrtek od 15 - 17.30 hod. Po předchozí domluvě i jindy.

Julie Koblihová a Mirka Kordíková

 

Akce Klubu UNESCO Kroměříž

Připomínáme si 20. výročí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži na seznam světového dědictví UNESCO.

Pondělí 18. 6. v 16 hod. Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži.

Středa 27. 6. 9-13 hod. Podzámecká zahrada: Podzámecké radovánky pro děti MŠ a ZŠ – 1. st. Akce se koná ve spolupráci se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Do 30. září 2018 potrvá výstava: Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži 20 let na seznamu UNESCO – historie, současnost v dokumentech a obrazech. Návštěvnické centrum Arcibiskupského zámku. Vice na www.unesco-kromeriz.cz

 

DUCHOVNÍ OBNOVY u Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži

·         Pro děvčata od 14 do 17 let

Na téma: „Neboj se, jen věř!“ od 17. do 20. července. Přihlášky a informace: duchovniobnova@seznam.cz, tel. 733 741 766, s. Emanuela Vévodová. Nebojte se, bude nám spolu jistě moc hezky!

·         Pro děvčata od 18 let

Na téma: „Jsi v očích mých tak drahá, vzácná…“ od 15. do 19. srpna. S sebou Bibli, zápisník, otevřené srdce. Srdečně zve a na všechny se těší s. Beata Zemanová, 736 606 391, dokromeriz@gmail.com.

 

VÍKEND TÁTŮ S DĚTMI

Víkend pro tatínky s dětmi pořádá Centrum pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova v termínu od 15. do 17. června 2018. Více informací na www.raj-pavlovice.cz nebo u Petra Školouda (tel. 739 245 905, e-mail: skoloud.p@seznam.cz)

 

Víkendové pobyty pro prarodiče s vnoučaty

Termíny: 22. – 24. června 2018 na Svatém Hostýně, 21. – 23. září 2018 v Újezdu u Uničova. Podrobnosti najdete na plakátě v kostele a na www.rodinnyzivot.cz.

 

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo:

·         Pastorační astistent(ka) Diecézního centra pro rodinu

·         Pastorační asistent(ka) Centra pro katechezi Olomouc

Podrobnosti na vývěsce.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 17. 6. 2018, 11. neděle v mezidobí

Bože, děkujeme za milost křesťanské výchovy v našem městě, ve školce, na základní škole a arcibiskupském gymnáziu. Žehnej učitelům, vychovatelům, dětem a studentům.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za milost křesťanské výchovy v našem městě, ve školce, na základní škole a arcibiskupském gymnáziu. Žehnej učitelům, vychovatelům, dětem a studentům.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zasvěcuji ti a odevzdávám svou osobu, svůj život a své skutky, své obtíže a kříže a umiňuji si, že od nynějška všeho, co jsem a co mám, budu užívat jenom k tvé cti, lásce a oslavě. Je mým pevným, neodvolatelným rozhodnutím zcela ti náležet, všecko konat z lásky k tobě a varovat se všeho, co by se ti mohlo nelíbit.

Proto volím tebe, nejsvětější Srdce, za jediný předmět své lásky, za ochránce svého života, za záruku své spásy, za podporu své slabosti a nestálosti, za náhradu chyb celého mého života a za jisté útočiště v hodinu smrti.

Přelaskavé Srdce, buď mým obhájcem před Bohem, svým věčným Otcem a odvrať ode mne tresty jeho spravedlivého hněvu. Srdce plné lásky, v tebe skládám všecku svou důvěru. Pro svou slabost a zlobu se všeho obávám, ale od tvé dobroty všecko s důvěrou očekávám. Znič ve mně, co se ti nelíbí, nebo ti odporuje.

Tvá čistá láska ať se vtiskne v mé srdce tak pevně, abych na tebe nemohl(a) zapomenout a aby mě nic nemohlo od tebe odloučit. Božské Srdce, zapřísahám tě pro tvou neskonalou dobrotu, abys vrylo mé jméno hluboko v sebe. Toužím, aby všecko mé blaho a všechna má čest záležela v tom, abych směl(a) žít a umřít v tvé svaté službě. Amen.

Zásvětná modlitba sv. Markéty Marie

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES