TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 25

Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE

24. 6. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Jan – „Bohem daný milostivý dar“. Děti byly vždy nazývány darem Božím, Božím požehnáním.

(www.vira.cz)

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 21 165 Kč, ve farnosti Hradisko 4 224 Kč. V kapli v Miňůvkách jste darovali při poutní mši svaté 1 500 Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“

 

Dnes na slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE slavíme poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele 18 hodBude sloužena za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela.

 

Také dnes, tj. 24. června, nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku. Bude sloužena v 9.15 hod. u kaple v Postoupkách - Miňůvkách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

VÝROČÍ POSVĚCENI KOSTELA

Na letošní rok připadá významné výročí: Řád piaristů, který byl do Kroměříže povolán biskupem Karlem Lichtensteinem z Kastelkornu, dokončil stavbu nového kostela sv. Jana Křtitele a 15. srpna 1768 – před 250 lety – byl kostel slavnostně posvěcen. Za tento dar chceme poděkovat slavením mše svaté v neděli 12. srpna 2018 v 10 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. V ten den nebude mše svatá v kostele sv. Mořice v 10.15 hod.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Čtvrtek 28. června – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Pátek 29. června – slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů

Sobota 30. června - svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály

 

Za týden - 1. července - je 13. neděle v mezidobí.

 

Ve farnosti Hradisko svátek sv. Petra a Pavla, apoštolů, budeme slavit ve farním kostele Všech svatých ve čtvrtek 28. června v 19 hod. při vigílii této slavnosti.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

ADORACE

neděle 24. června - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

neděle 1. července – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ a PRIMICE

Mgr. Jiřího Šůstka, jáhna na Arcibiskupském gymnáziu, provázíme svými modlitbami. V sobotu 30. června přijímá kněžské svěcení. Primiční mši svatou bude slavit v neděli 1. července 2018 v 14.30 hod. v kostele sv. Martina v Pozlovicích.

 

MŠE SVATÉ NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži v úterý 26. 6. v 10 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži v pátek 29. 6. v 8 hod. v kostele Panny Marie.

 

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

V pondělí 25. června pořádá farnost Hradisko pouť seniorů na Svatý Hostýn. Odjezd v 7.30 hod. z Bezměrova, pak přes Hradisko, Postoupky, Lutopecny, Měrůtky. Je objednán malý BUS (kapacita 25 lidí). Ještě je 6 míst volných. Budou-li zájemci, autobus zastaví u kostela sv. Jana v Kroměříži. Přihlaste se u otce Josefa. Od zastávky autobusu na Svatém Hostýně budou připravena osobní auta k převozu přímo před kostel. Odjezd zpět ve 12.30 hod.

 

FARNÍ TÁBORÁK V HRADISKU

V pátek 29. června srdečně zveme VŠECHNY farníky na táborák na farní zahradě v Hradisku. Začátek v 18 hod. Občerstvení (špekáčky, pivo, limo) zajištěno. Je připraven program pro děti i pro dospělé. Neváhejte a přijďte.

 

DĚTSKÝ DEN

Nemocnice Milosrdných sester pořádá na zahradě nemocnice v pátek 29. června 2018 od 14 do 17 hod. tradiční DĚTSKÝ DEN. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Občerstvení zajištěno. VSTUP ZDARMA. Vyhrává každý. Všechny děti jsou srdečně zvány.

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2018

Závěrečné vystoupení festivalu provede VOX IUVENALIS (smíšený pěvecký sbor VUT se sbormistry J. Ocetekem a M. Ottovou) v neděli 24. června od 15 hod. v kostele sv. Mořice.  Srdečně zvou pořadatelé.

 

Akce Klubu UNESCO Kroměříž

Tuto středu, 27. června, jsou zvány zvláště děti MŠ a ZŠ – 1. st. do Podzámecké zahrady na Podzámecké radovánky pro děti. Akce se koná ve spolupráci se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Více na www.unesco-kromeriz.cz 

 

OBRÁZKY DĚTÍ z výtvarné soutěže „Naše rodina“

Jedinečné obrázky, kterými se děti snaží vyjádřit to, co je krásné v jejich rodinách, jsou ke zhlédnutí do konce června v prostorách Centra pro rodinu, a to v otevírací době: pondělí od 8 - 11 hod. a ve čtvrtek od 15 - 17.30 hod. Po předchozí domluvě i jindy. Děkujeme všem, kdo se na přípravě soutěže a vernisáži podíleli.

Julie Koblihová a Mirka Kordíková

 

DĚTSKÁ POUŤ U PANNY MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ

na začátku prázdnin se uskuteční tuto sobotu 30. června. Mše sv. za děti a mládež budou slaveny v 9 hod. a 10.15 hod., následně je připraven program pro děti.

 

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 2018

vyvrcholí ve čtvrtek 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou s obnovou zasvěcení našeho národa Panně Marii. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové.

U příležitosti 100. výročí založení Československa a 25. výročí od zasvěcení našeho národa Panně Marii na Velehradě, budou mít poutníci ojedinělou možnost uctít lebku sv. Ludmily v kapli baziliky u hrobu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Tato vzácná relikvie bývá vystavena k uctění pouze jeden den v roce, a to na svátek sv. Ludmily na Pražském hradě. Po zbytek roku jsou ostatky uloženy v pokladnici svatovítské katedrály na čestném místě v blízkosti lebky sv. Vojtěcha a sv. Václava.

 

OSTATKY SV. MARKÉTY

V sobotu 14. července přivítáme v kostele sv. Mořice ostatky sv. Markéty. Tyto ostatky věnoval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner do kostela v rakouském městě Marchegg. Historie tohoto města a kostela je spojena s olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku. Ostatky poputují přes Moravu a Slovensko. Naše farnost organizuje 1. etapu převozu: z katedrály sv. Václava v Olomouci do našeho kostela sv. Mořice. Ostatky povezeme v autě v doprovodu farníků na kolech. Kdo se chcete zapojit k této pouti na kolech, přihlaste se u Víta Pořízka (tel. 736 522 846).

 

UČILIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI - VOLNÁ MÍSTA

Střední odborná škola svatého Jana Boska nabízí ještě několik volných míst: pro obor Zemědělec – farmář 7 uchazečů, pro obor Lesní mechanizátor 5 uchazečů a pro obor Opravář lesnických strojů 7 uchazečů. Všechny obory se otevírají jako 3leté formou denního studia.

Využijte možnost přihlášení ve třetím kole, případně žádost o přestup, pokud jste se o nás dozvěděli pozdě. Přihlášky/žádosti je třeba zaslat do 17. srpna na adresu Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž. Přijímací pohovory se pak uskuteční 28. srpna. Více na www.sosbosko.cz

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 24. 6. 2018, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Bože, děkujeme za kněze a jáhny. Posiluj je a žehnej jejich apoštolské činnosti. 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem, naplň nás také duchem své lásky, abychom se chovali k sobě navzájem jako první křesťané: setrvávali v lámání chleba i v apoštolské nauce a byli jedno srdce a jedna duše. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za kněze a jáhny. Posiluj je a žehnej jejich apoštolské činnosti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba apoštolských pracovníků

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ:
ať dáváme a nepočítáme,
ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme
a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí,
že jsme splnili Tvou vůli. Amen.

Ignác z Loyoly

 

Ježíši, jenž žiješ v Marii, přijď a žij ve svých služebnících Duchem své svatosti, plností své síly, dokonalostí svých cest, pravdivostí svých ctností, účastí ve svých tajemstvích. Vládni v nás nad veškerou nepřátelskou mocí svým Duchem ke cti svého Otce. Amen.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, zde i ve všech tvých chrámech, které jsou na celém světě, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES