TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 26

13. neděle v mezidobí

1. 7. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři,

přeji vám požehnané dny prázdnin, krásné chvíle na dovolené, radostí a pokojem naplněný čas odpočinku. Využijte nabídky duchovních cvičení a různých setkání, kde je možné se povzbudit ve víře a duchovně načerpat.

 

Náš společný farní úmysl na tento týden: „Bože, děkujeme za dar víry a evangelia. Osviť našeho ducha a rozum, aby tvé Slovo vešlo do našich srdcí a abychom v něm nalézali zalíbení a rozuměli mu.“

 

Úmysly na další týdny budou zveřejňovány v ohláškách, na webu farnosti i na letáčcích v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele.

Prosím, doprovázejme modlitbami všechny prázdninové akce pro děti, mládež, rodiny i seniory. Připojme se s ochotou k obnově zasvěcení našeho národa Panně Marii, na které jsme se připravovali zvláště slavením prvních sobot v měsíci.

P. Josef

 

Tento zpravodaj je na celé prázdniny, na měsíc červenec a srpen. Pokud dojde ke změně některé bohoslužby, bude to oznámeno v kostele a vyvěšeno na vývěsce i na internetových stránkách naší farnosti.

 

Sbírka na potřeby farnosti bude v neděli 15. 7. a 19. 8. (třetí neděli v měsíci).

 

Neděle – den Páně - je základ a jádro celého liturgického roku.

(Sacrosanctum Concilium, čl. 106). S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou, a to i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA

·         6. července 2018 slaví životní jubileum 90 let P. Jaroslav Nesvadba, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Děkovnou mši svatou bude slavit ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Zdounkách 15. července v 10.30 hod.

·         6. července 2018 slaví životní jubileum 60 let P. Pavel Lev Eliáš.

Jubilantům ze srdce blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

 

UPOZORNĚNÍ

·         V kapli Povýšení svatého Kříže na Koperníkově ul. bude v neděli 1. 7. mše svatá s řeholními sliby v 10 hod., mše svatá v 7.30 hod. nebude.

·         V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. v 7 hod.

·         V neděli 12. 8. v kostele sv. Mořice nebude mše svatá v 10.15 hod., bude mše

svatá v kostele sv. Jana Křtitele v 10 hod. sloužena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Podrobnosti dále v textu.

 

Bohoslužby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (čtvrtek 5. 7.)

7.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

9.00 hod. – POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

 

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE - Velehrad 2018

vyvrcholí ve čtvrtek 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou s obnovou zasvěcení našeho národa Panně Marii. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové. Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Slavnostní poutní mše svatá je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.

U příležitosti 100. výročí založení Československa a 25. výročí od zasvěcení našeho národa Panně Marii na Velehradě, budou mít poutníci 4. a 5. 7. ojedinělou možnost uctít lebku sv. Ludmily v kapli baziliky u hrobu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Tato vzácná relikvie bývá vystavena k uctění pouze jeden den v roce, a to na svátek sv. Ludmily na Pražském hradě.

Podrobnosti jsou na plakátě a informace ohledně kyvadlové dopravy z odstavných parkovišť pro osobní automobily najdete na www.velehrad.eu.

 

OSTATKY SV. MARKÉTY

V sobotu 14. července přivítáme v kostele sv. Mořice ostatky sv. Markéty. Tyto ostatky věnoval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner do kostela v rakouském městě Marchegg. Historie tohoto města a kostela je spojena s olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku. Ostatky poputují přes Moravu a Slovensko. Naše farnost organizuje 1. etapu převozu: z katedrály sv. Václava v Olomouci do našeho kostela sv. Mořice. Ostatky povezeme v autě v doprovodu farníků na kolech. Kdo se chcete zapojit k této pouti na kolech, přihlaste se u Víta Pořízka (tel. 736 522 846). Vaše účast v hojném počtu je vítaná.

Putování ostatků: 14. července -  v 18.30 hod. převzetí ostatků v katedrále, 21 hod. přivítání ostatků v našem kostele sv. Mořice (pobožnost, modlitby za mládež); 15. července – v kostele sv. Mořice mše svatá v 7. 45 hod. a v 10.15 hod., odpoledne ve 14 hod. modlitby a zamyšlení inspirované životem sv. Markéty: „Naděje mládí vycházející z poznání Tvůrce.“ V 15 hod. putování ostatků do Otrokovic.

 

Významné svátky a památky v měsíci červenci

Úterý 3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola

Středa 4. 7. – sv. Prokopa, opata

Čtvrtek 5. 7. – Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké

Středa 11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Sobota 14. 7. – blah. Hroznaty, mučedníka

Pondělí 16. 7. – Panny Marie Karmelské

Pondělí 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Středa 25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola

Čtvrtek 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie

Pátek 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Úterý 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

Adorace v červenci a v srpnu

Kostel sv. Mořice – každou neděli v červenci a srpnu budou adorace od 19 do 20 hod.

Neděle 1. 7. – kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod., POZOR ZMĚNA – nebude celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (je přeložena na neděli 8. 7.)

Pátek 6. 7. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (8.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 8. 7. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19 hod.

Pátek 3. 8. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 5. 8. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření v červenci a srpnu

Čtvrtek před prvním pátkem (5. 7.) – NEBUDE pravidelná zpověď dopoledne v kostele Panny Marie, ani večer ve farním kostele v Hradisku.

Čtvrtek před prvním pátkem  (2. 8.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

První pátek v měsíci (6. 7. a 3. 8.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko v červenci a srpnu

Ve středu 4. července a ve čtvrtek 2. srpna dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

UPOZORNĚNÍ: Ve farním kostele v Hradisku bude v pondělí 6. srpna o svátku Proměnění Páně mše svatá v 19 hod. Ve čtvrtek 9. srpna tam mše svatá nebude.

 

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (středa 15. srpna)

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

19.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (Upozornění: Ve čtvrtek 16. 8. mše svatá v Hradisku nebude).

 

VÝROČÍ POSVĚCENI KOSTELA sv. Jana Křtitele

Na letošní rok připadá významné výročí: Řád piaristů, který byl do Kroměříže povolán biskupem Karlem Lichtensteinem z Kastelkornu, dokončil stavbu nového kostela sv. Jana Křtitele a 15. srpna 1768 – před 250 lety – byl kostel slavnostně posvěcen. Za tento dar chceme poděkovat slavením mše svaté v neděli 12. srpna 2018 v 10 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner. V ten den nebude mše svatá v kostele sv. Mořice v 10.15 hod.

 

Poděkování za úrodu

V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté v sobotu 18. srpna ve 13 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Všichni jste srdečně zváni.

 

Pozvání na pouti

Neděle 19. srpna – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži

Mše sv. v 8.00, v 9.15 a ve 14.00 hod.

Neděle 12. srpna – Hlavní pouť na Svatém Hostýně

Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit olomoucký biskup Mons. Antonín Basler.

Sobota 25. srpna – Arcidiecézní POUŤ RODIN na Svatém Hostýně aneb Světové setkání rodin na Svatém Hostýně. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner. Pojďme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok… Program pouti na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.

 

Významné svátky a památky v měsíci srpnu

Středa 1. 8. – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Sobota 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Pondělí 6. 8. – svátek Proměnění Páně

Středa 7. 8. – památka sv. Dominika, kněze

Čtvrtek 9. 8. – sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Pátek 10. 8. – svátek sv. Vavřince, mučedníka

Sobota 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Úterý 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka

Středa 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (den, kdy je nám zvláště doporučeno účastnit se mše svaté)

Pondělí 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Úterý 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Středa 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Pátek 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Sobota 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Pondělí 27. 8. – památka sv. Moniky

Úterý 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Středa 29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele

 

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

UČILIŠTĚ V KROMĚŘÍŽI - VOLNÁ MÍSTA

Střední odborná škola svatého Jana Boska nabízí ještě několik volných míst: pro obor Zemědělec – farmář 7 uchazečů, pro obor Lesní mechanizátor 5 uchazečů a pro obor Opravář lesnických strojů 7 uchazečů. Všechny obory se otevírají jako 3leté formou denního studia.

Využijte možnost přihlášení ve třetím kole, případně žádost o přestup, pokud jste se o nás dozvěděli pozdě. Přihlášky/žádosti je třeba zaslat do 17. srpna na adresu Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž. Přijímací pohovory se pak uskuteční 28. srpna. Více na www.sosbosko.cz.

 

12. ROČNÍK KURZU PRO VARHANÍKY 2018 – 2020

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zve všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení schóly a vedení chrámového sboru při liturgii, na kurz, který probíhá 1x za měsíc v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci od 9 do 16 hod. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2018. Přihlášky a další informace u Mgr. Zdislavy Vyvozilové, tel. 587 405 243,  e-mail: varhanik@arcibol.cz a na plakátku.

 

 

NABÍDKA POUTÍ, EXERCICIÍ, SETKÁNÍ: 2018

 

Pouť ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé s ŘKF Panny Marie

se uskuteční v sobotu 21. 7. Odjezd v 7.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, cena 150 Kč. Přihlašování ve farní kanceláři ŘKF Panny Marie.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY u Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži

·         Pro děvčata od 14 do 17 let

Na téma: „Neboj se, jen věř!“ od 17. do 20. 7. Přihlášky a informace: duchovniobnova@seznam.cz, tel. 733 741 766, s. Emanuela Vévodová. Nebojte se, bude nám spolu jistě moc hezky!

·         Pro děvčata od 18 let

Na téma: „Jsi v očích mých tak drahá, vzácná…“ od 15. do 19. 8. S sebou Bibli, zápisník, otevřené srdce. Srdečně zve a na všechny se těší s. Beata Zemanová, 736 606 391, dokromeriz@gmail.com.

 

ČAS pro BOHA – Duchovní obnova s karmelitány pro muže

Bratři karmelitáni zvou muže ve věku 18 - 40 let, kteří zvažují duchovní povolání, do kláštera v Kostelním Vydří v termínu 23. 7. od 18 hod. - 27. 7. do 13 hod. Cena je 1.000,- Kč. Informace a přihlášky (do 13. 7. 2018): marian@karmel.cz

 

LETNÍ ANTIOCHIA 2018

Bohoslovci a mladí křesťané z celé republiky tráví letní prázdniny v místech, kde žije málo věřících, a po vzoru křesťanů z Antiochie se zapojují do života obce. Připravují zábavné a kulturní programy pro děti, poznávací výlety, navštěvují osamocené a nemocné. Více termínů během celých prázdnin a to v Čechách i na Moravě. Více na www.antiochia.cz

Pro mladší 15 let doporučujeme tábory MALÉ ANTIOCHIE, více na www.mala-antiochia.cz.

 

28. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ

V termínu 28. 7. – 5. 8. 2018 v areálu chaty Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Řada přednášek a setkání se zajímavými osobnostmi. Kompletní a aktuální informace na webu: www.akademicketydny.info

 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MLADÉ MUŽE

Mladí muži od 17 let do 40 let, kteří hledají své životní povolání a chtějí prohloubit svou modlitební praxi, jsou zváni na duchovní cvičení VIA v Olomouckém kněžském semináři. Exercicie na téma SNÍT S BOHEM JEHO SEN O MNĚ se uskuteční od 6. do 10. 8. 2018 a povede je studentský kaplan P. Jan Regner.

Program probíhá především v tichu a tvoří ho např. každodenní mše svatá a adorace, rozjímání nad Písmem, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání i příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Přihlašování do 27. 7. 2018. Více na: www.knezskyseminar.cz

Za Kněžský seminář zve Dominik Kovář, bohoslovec

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PRARODIČE S VNOUČATY

KDE: Svatý Kopeček, KDY: od 13. do 17. 8., vždy od 9 do 16 hodin. ZAČÁTEK každého dne: mše svatá v bazilice. Děti si spolu s babičkami a dědečky budou moci hrát, zpívat, vyrábět. Nebude chybět vycházka a návštěva ZOO. ZAMĚŘENÍ: rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností. Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, e-mail: matlochova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250 nebo 720 110 750. Přihlášky a informace: www.rodinnyzivot.cz

 

Multižánrový křesťanský festival UNITED 2018

Od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018 ve Vsetíně. Více na: http://festivalunited.cz/

 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN NA SV. HOSTÝNĚ

Pro velkou nabídku prázdninových akcí raději s předstihem vás, milí rodiče a děti, co nejsrdečněji zveme na Arcidiecézní pouť rodin na sv. Hostýně na konci prázdnin v sobotu 25. 8. 2018. Po mši sv. a obědě je připraven další program pro náctileté, pro děti i pro dospělé. 

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

 

25 LET PŘÍSTAVU

Rád by ses zúčastnil výročních oslav Arcidiecézního centra života mládeže - Přístav a také přiložil ruku k dílu? Jsi velmi vítán! Potřebujeme pomoc jednak během samotné akce (sobota 1. 9.), jednak během příprav (26. - 30. 8.)  Sháníme dobrovolníky na parkoviště, recepci, výzdobu, úklid či program pro děti. Po odeslání elektronického formuláře Ti zašleme bližší informace. Děkujeme za Tvou ochotu a nasazení! Více na www.mladez.ado.cz

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 1. 7. 2018, 13. neděle v mezidobí (1. pátek)

Bože, děkujeme za dar víry a evangelia. Osviť našeho ducha a rozum, aby tvé Slovo vešlo do našich srdcí a abychom v něm nalézali zalíbení a rozuměli mu.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar víry a evangelia. Osviť našeho ducha a rozum, aby tvé Slovo vešlo do našich srdcí a abychom v něm nalézali zalíbení a rozuměli mu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Hymnus – sv. Prokop (z denní modlitby Církve)

Svatý Prokope milý, * ochraňuj nás, * patrone náš rozmilý, * zastaň se nás; * k tobě my se utíkáme, * za ochranu tě žádáme. * Prokope, otče svatý, * nerač nás zamítati.

V pustině jsi přebýval * v postu, v bdění, * měls od ďáblů mnoho let * pokušení, * tys je však ponížeností, * pokorou, také tichostí * statečně vždy přemáhal * a ze Sázavy zahnal.

Skvěl ses velkou svatostí * před bratřími, * byls ve velké vážnosti * u všech lidí, * Bohu milý pro své ctnosti, * činil jsi zázraků dosti, * ač jsi byl představený, * zůstal jsi ponížený.

Vypros nám požehnání * v tomto světě, * rač býti vždycky s námi, * žádáme tě; * ať na tvou mocnou přímluvu * líbíme se Pánu Bohu. * Prokope, otče svatý, * nerač nás zamítati.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES