TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 28

23. neděle v mezidobí

9. 9. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Papež František nás vybízí v naléhavém úmyslu na měsíc září 2018 k modlitbě

„ZA RESPEKTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA V PROVINCII IDLIB V SÝRII, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.

(Více na vývěsce a na www.jesuit.cz )

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 12. září – Jména Panny Marie

Čtvrtek 13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Pátek 14. září – svátek Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici)

Sobota 15. září – památka Panny Marie Bolestné

 

Příští neděle 16. září je 24. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Pod ochranou sv. Ludmily slavíme DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče, v dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, že má moc uzdravovat – mimo zástupy uzdravil hluchoněmého, kterého k němu přivedli ti, kteří ho měli rádi. Uzdravil mu uši i ústa a najednou uslyšel a mohl mluvit. Přemýšlejte o tom, jestli je dobré všechno slyšet a učte děti přemýšlet nad tím, co říkají, jestli je to užitečné a není to zbytečné. Je důležité si uvědomit, že i slovem můžeme někomu ublížit. UČME SE NASLOUCHAT DOBRÝM LIDEM I PÁNU BOHU.

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH

na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

 

ADORACE v neděli 9. 9. a 16. 9.

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice neděli 9. a 16. září od 19 do 20 hod.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie:

Rozvrh hodin na faře:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45 hod.)

3. třída – středa (15.15 – 16.00 hod.)

4., 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)

6. – 9. třída – čtvrtek (16.00 – 16.45 hod.)

Náboženství začne v týdnu od pondělí 17. 9. 2018.

Farnost sv. Mořice nabízí výuku náboženství pro neslyšící děti od 7 let. Viz plakát na vývěsce a bližší informace ve farní kanceláři.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne v pondělí 10. září: ve 12.00 hod. 1. třída, ve 12.45 hod. 2. - 5. třída.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

PŘIHLÁŠKY do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

 

Katecheze Dobrého pastýře

Farnost Hradisko u Kroměříže zve všechny děti předškolního věku (cca 3-6let) i děti mladšího školního věku (7-9let) do ATRIA v Hradisku na KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE.

Hlavním účelem katecheze je, aby dítě navázalo osobní vztah s Ježíšem, rozvíjelo víru, vědomě prožívalo liturgii i osobní modlitbu. Děti se budou učit poznávat Boha v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovce, vede je a chrání.

Čas a místo: každé úterý od 17:30h na faře - Hradisko č.p. 26; ZAČÍNÁME 18. 9. 2018.  Bližší informace: juliekoblihova@post.cz, 604 981 715.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

ve farnosti sv. Mořice v úterý 11. září od 19 hod. na vikárce.

 

Ministranti a malá schola

V pátek 14. září mají děti z malé scholy první schůzku po prázdninách v 16 hod. ve zpěvárně a ministranti v 18 hod. na vikárce.

 

ADORAČNÍ DNY

čtvrtek 20. září – farnost Hradisko

sobota 22. září – farnost sv. Mořice

 

POUTĚ

pátek 14. září – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ul.)

neděle 23. září – poutní slavnostní mše sv. ke cti sv. Mořice bude v 15 hod.

čtvrtek 27. září – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

pátek 28. září – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

 

Vznik učňovské školy svatého Jana Boska a příchod selesiánské komunity do Kroměříže

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži srdečně zvou na besedu s ředitelem učiliště Mgr. Petrem Šiškou a školním kaplanem P. Ing. Mgr. Františkem Bezděkem, SDB ve středu 12. září od 19 hod. v klubu na AG. Od 18 hod. bude P. František Bezděk sloužit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Po prázdninové přestávce opět zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na Stojanově nám. (za kostelem sv. Mořice) ve čtvrtek 13. září od 15 hod. na setkání s duchovním tématem, s modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Tentokrát nám P. Jiří Orság přiblíží ALBERTINU VIOLI ZIRONDOLI. Téma je inspirováno skripty „Příklady táhnou – i manželské“. Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Těšíme se na všechny v seniorském věku!

 

VÍKENDOVÝ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY 

Po výborné zkušenosti opět zveme seniory s vnoučaty do Újezdu u Uničova – bývalého kláštera kapucínů a to o víkendu 21. – 23. září. Část programu pro děti povede mládež – budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat - a prarodiče si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy,… Nebude chybět vycházka po okolí, společné modlitby a účast na mši svaté. Budete mít čas na svá vnoučátka i duchovní povzbuzení. Téma zářijového víkendu je: „Skrze Marii k Ježíši“.

CENA: 800 Kč za dospělého, 600 Kč za dítě (v ceně: ubytování, strava a program). PŘIHLÁŠKY na www.rodinnyzivot.cz nebo u Markéty Matlochové, matlochova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 750. Plaťte až po přihlášení, do 11. září 2018.

 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádá Hrátky s pamětí - kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou v termínech: 2. 10., 16. 10., 6. 11., 13. 11. 2018, tj. v úterý od 16 do 18 hod. Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč nebo 1 lekce/ 50,- Kč. Přihlašování a více informací na knihovna@agkm.cz, tel. 573 501 122.

 

VÝUKA LATINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

ve školním roce 2018/19 pro zájemce napříč všemi věkovými kategoriemi. Toužíte proniknout do tajů latinského jazyka, rozšířit si své vědomosti sahající ke kořenům moderní vzdělanosti, nebo si třeba jen zpestřit nevšedním způsobem svůj volný čas? Skromným CÍLEM může být získání schopnosti orientovat se s pomocí lektora například ve vybraných pasážích originálního textu pozdně antického latinského překladu bible – Vulgáty. Nepůjde o pouhou náhražku běžné školní výuky.

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN: vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hod. v Centru pro rodinu u sv. Mořice v Kroměříži. Vážní zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři u sv. Mořice, nebo u Martina Provazníka, který rád poskytne více informací.

 

„PODNIKÁNÍ A RODINA“ na Velehradě

Neziskové sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. uskuteční v sobotu 22. září 2018 na Velehradě v prostorách Stojanova gymnázia konferenci pro křesťanské podnikatele, manažery, živnostníky a jejich rodiny s názvem „Podnikání a rodina“. Pro účastníky včetně dětí je zajištěna strava na celý den. Pro děti je připraven bohatý program. Přihlášky a více informací na www.krestanskypodnikatel.cz.

 

12. ROČNÍK KURZU PRO VARHANÍKY 2018 – 2020

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zve všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení schóly a vedení chrámového sboru při liturgii na kurz, který probíhá 1x za měsíc v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci od 9 do 16 hod. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2018. Přihlášky a další informace u Mgr. Zdislavy Vyvozilové, tel. 587 405 243,  e-mail: varhanik@arcibol.cz a na plakátku.

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 9. 9. 2018, 23. mzd.

Bože, děkujeme ti za naše rodiče a prarodiče, kteří se snaží předávat víru svým dětem a vnoučatům. Veď nás, abychom jim v jejich stáří rozuměli, láskyplně naslouchali a jim pomáhali.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Prosíme tě, Bože, ať nás očistí oběť, která na oltáři kříže smyla hřích celého světa. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme ti za naše rodiče a prarodiče, kteří se snaží předávat víru svým dětem a vnoučatům. Veď nás, abychom jim v jejich stáří rozuměli, láskyplně naslouchali a jim pomáhali.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista: v něm je naše naděje, život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.

 

Svátek Povýšení svatého kříže - Hymnus

Korouhve královské jdou vpřed, * kříž září ohněm tajemství: * ten, který stvořil tělo, svět, * svým tělem, přibit, na něm tkví.

Hle, jak až k srdci proniká * zbraň bezcitná a strašlivá! * Z boku se řine s vodou krev * a od hříchu nás omývá.

Nádherný strome zářící, * jejž rosí božské krve proud, * za hodna vyvolený jsi * ke svatým údům tvrdě lnout.

Šťastný, že na tvých ramenou * smí cena světa viseti, * že cítíš tíhu vznešenou, * jež bere kořist podsvětí.

Pro slávu spasitelných muk * buď slaven, svatý oltáři, * kde Život vytrpěl svůj skon * a smrt nám v život přetváří!

Trojice, studno spasení, * kéž každý duch tě velebí! * Tajemstvím kříže uzdrav nás * a přiveď k slávě na nebi!

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES