TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 29

24. neděle v mezidobí

16. 9. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři, milí farníci.

Pod ochranou sv. Ludmily slavíme dnes DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL Děti z CZŠ si vykonaly pouť na Svatý Hostýn. Pro děti z náboženství, které chodí na státní školy, jsme připravili pouť na Svatý Kopeček u Olomouce (bazilika a ZOO), a to pro děti ze všech farností našeho děkanátu. Termín: pátek 21. září 2018. Odjezd autobusů z Kroměříže je v 8.00 hod od kostela sv. Jana, návrat v 15.30 hod. na stejné místo. Rodiče, dopřejte svým dětem tuto pouť vedenou kněžími a katechety.

Podrobnější informace pro rodiče: Děti omluvte z vyučování běžným způsobem, nezapomeňte jim odhlásit ve škole oběd. S sebou si děti vezmou průkaz pojištěnce (předají ho při nástupu do autobusu), nebo jeho kopii. Budou potřebovat svoje jídlo a pití, v případě chladnějšího počasí pevnější obuv, příp. Pláštěnku. Farnost hradí cestu a vstup do ZOO. Prosím potvrďte svůj souhlas s účastí Vašeho dítěte buď na číslo 731 402 093 nebo na mail svmoric@svmoric.net.

 

Také znovu apeluji na povinnost křesťana angažovat se pro dobro společnosti. Zastaňme se základních práv rodiny. Nyní jsou aktuální dvě petice: 1) ochrana rodiny, 2) aby nebyla ratifikována tzv. Istanbulská dohoda. Podpisové archy jsou v kostele i ve farní kanceláři.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče, zkuste se dnes s dětmi zamyslet, jak můžete následovat Pána Ježíše? Pán Ježíš nesl při křížové cestě těžký kříž přesto, že nic zlého neudělal – NESL JEJ S POKOROU, NESL JEJ ZA NÁS. Někdy v životě budou přicházet zkoušky, těžkosti. Dokážeme je zdolat? ZVLÁDNEME NÉST SVŮJ KŘÍŽ? Co nám může být posilou? Můžete dětem povědět o tom, jak se vám podařilo překonat v životě něco náročného.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Pán vám hojně odplať vaši štědrost!

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 20. září – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků

Pátek 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU

Sobota 22. září – sv. Mořice a druhů, mučedníků

 

SVATOMOŘICKÁ POUŤ

V Kroměříži slavíme v neděli 23. září patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY. Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

POZOR NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá NEBUDE.

Odpoledne v 15 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: P. Vladimír Mrázek, děkan kyjovský.

Po odpolední mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Můžete se těšit na příjemné posezení s přáteli i občerstvení. Pro děti budou připraveny skákací atrakce, hry a soutěže. Za nepříznivého počasí se sejdeme u sester Vincentek na Malém Vale. Večerní mše svatá v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

 

PROSBA K PŘÍPRAVĚ A ORGANIZAČNÍMU ZAJIŠTĚNÍ POUTI

·         Prosíme zvláště ženy, aby přišly uklidit na probošství, a to ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne.

·         Prosíme zvláště muže, aby přišli v pátek 21. 9. od 15 do 17 hod. a v sobotu 22. 9. od 9 do 12 hod. a pomohli připravit zázemí s posezením na farní zahradě.

·         Dále prosíme všechny ochotné pro zajištění samotného průběhu farního nedělního odpoledne (čepování piva a limonády, výdej občerstvení, vaření kávy, apod.).

Pro zajištění uvedených činností se prosím hlaste ve farní kanceláři (tel. 573338952) nebo Vítu Pořízkovi (tel. 736 522 846).

·         A prosíme také ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 22. září nebo přímo na nedělní slavnost.

VELMI DĚKUJEME!

 

ADORAČNÍ DNY

V liturgickém kalendáři naší arcidiecéze najdeme každý den poznámku: „Adorační den farnosti …. „ Znamená to, že po celý rok, každý den na určitém místě, věřící bdí na modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí – děkují, chválí i prosí Pána, který řekl: „Beze mne nemůžete dělat nic.“

Nastaly dny, kdy tento úkol je svěřen našim farnostem, tedy nám. Každý z nás ho máme přijmout za svůj. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje.

Kdy jsou naše adorační dny?

Farnost Hradisko – čtvrtek 20. září:

Zahájení ve 12 hod., zakončení mší svatou v 19 hod.

Farnost sv. Mořice – sobota 22. září:

Zahájení ve 12 hod. modlitbou Anděl Páně a výstavem Nejsvětější svátosti. Zakončení společnou adorací v 19.30 hod. a svátostným požehnáním ve 20 hod.

Na vývěsce je rozpis, kde jsou na jednotlivé hodiny adorace napsána určitá společenství nebo jednotlivé obce (v Hradisku). Na adoraci jsme ale zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte. Očekávám také plné zapojení těch, kdo jsou v diecézním společenství „Eucharistická hodina.“           Děkuji. P. Josef

Den modliteb za bohoslovce

O adoračním dnu vytváříme most modlitby: Modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. V kněžském semináři je nyní 24 bohoslovců ze tří moravských diecézí. To je součet ze všech pěti ročníků. Z naší arcidiecéze je jich 9. V Římě studuje celkem 7 bohoslovců (z toho z naší arcidiecéze 3). Modleme se za bohoslovce nejen o našem adoračním dnu.

 

Výuka náboženství

V pondělí 17. září bude zahájena výuka náboženství na faře u Panny Marie (rozpis hodin je na vývěsce). Na Základní škole v Bezměrově výuka již probíhá od 10. září.

 

Katecheze Dobrého pastýře

Farnost Hradisko u Kroměříže zve všechny děti předškolního věku (cca 3-6let) i děti mladšího školního věku (7-9let) do ATRIA v Hradisku na KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE. Rodiče, přijměte tuto nabídku. Hlavním cílem je pomoci dětem navázat osobní vztah s Ježíšem, rozvíjet víru, vědomě prožívat liturgii i osobní modlitbu. Děti se budou učit poznávat Boha v osobě Ježíše Krista jako Dobrého pastýře, který zná své ovce, vede je a chrání. ZAČÍNÁME v úterý 18. září v 17.30 hod. na faře v Hradisku č. p. 26. Bližší informace: juliekoblihova@post.cz, 604 981 715.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Přijměte pozvání na pokračování MALÉ ŠKOLY MODLITBY v pondělí 17. září v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Setkání mužů v Hradisku

Společenství mužů se sejde ve středu 19. září v 19 hod. na faře v Hradisku. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

A ZVONY ZVONÍ

Dne 21. září si naše společnost připomíná MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU. Tento den v rámci EVROPSKÉHO ROKU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ proběhne akce „A ZVONY ZVONÍ“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru. Česká biskupská konference na svém zasedání rozhodla, že se církev k této akci připojí. Také zvony našich kostelů – sv. Mořice a sv. Jana Křtitele – se rozezní v pátek 21. září 2018 v době od 18 do 18.15 hod. Kéž i my vzpomeneme s vděčností i prosbou za DAR MÍRU v naší zemi.

 

ŽIVOT V DUCHU SVATÉM

„Kdo nemiluje, nezná Boha… vždyť Bůh je láska (1 Jan 4,8). Chcete zakusit Boží lásku, obnovit a znovu zapálit svá srdce pro Krista? Zveme vás na SEMINÁŘ OBNOVY v DUCHU SVATÉM podle P. Ernsta SIEVERSE. První setkání proběhne v pondělí 8. října 2018 od 18 hod. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu. Přihlašování v sakristii, ve farní kanceláři, mailem: duchovni.obnova@email.cz nebo na tel. 734 311 066, kde lze také získat více informací. Na setkání s vámi se těší P. Jiří Putala a další vedoucí semináře.

 

KURZ SAMUEL V OLOMOUCI

je pozváním a nabídkou celoročního měsíčního setkávání k rozlišování povolání a životní cesty pro svobodné muže a ženy ve věku od 19 do 30 let. Podrobnější informace – viz plakát na vývěsce v kostele.

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 16. 9. 2018, 24. mzd.

Bože, ať na přímluvu svatého Mořice a jeho druhů odvážně a statečně vyznáváme svou víru a vytrváme ve všech zkouškách.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Milosrdný, věčný Bože, tys povolal celníka Matouše do sboru apoštolů; na jeho přímluvu veď i nás, abychom podle jeho příkladu věrně šli za tvým Synem, a tak aby se upevňovalo naše spojení s tebou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať na přímluvu svatého Mořice a jeho druhů odvážně a statečně vyznáváme svou víru a vytrváme ve všech zkouškách.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Sv. Matouše, apoštola a evangelistysvátek
Prosby – denní modlitba církve

Bůh nám dal skrze apoštoly nebeské dědictví. Děkujme mu za všechny jeho dary a volejme:
Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, Bože, za to, že nás shromažďuješ ve své církvi, * dej, ať se naše společenství s Kristem upevňuje a roste. * Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, žes nám prostřednictvím apoštolů připravil stůl svého slova, * dej, ať chodíme v tvém světle a s radostí konáme tvou vůli. * Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás zveš na hostinu těla a krve svého Syna, kterou nám předali apoštolové, * dej, ať v ní máme zdroj života a síly. * Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás očišťuješ křestní koupelí a svátostným smířením, které jsi svěřil apoštolům, * dej, ať z nás tyto svátosti smývají všechnu naši vinu. * Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES