TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 2

2. neděle v mezidobí

14. 1. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6)

(Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. ledna 2018)

 

Všemohoucí Bože,

dej své církvi odvahu a sílu, aby vytrvale hlásala spravedlnost a bezúhonnost tam, kde panuje nadvláda a útlak. Když nyní slavíme svou jednotu v Kristu, kéž nám tvůj Svatý Duch pomůže vidět potřeby druhých lidí. Amen.

(Z modlitby 6. dne)

 

Děkujeme všem, kdo minulou neděli přispěli na nákup darů do tomboly. Vaše dary činily 3.300,- Kč. Pán Bůh zaplať!

Děkuji Lence Doubravové, Alžbětě Dolečkové a všem, kdo pomohli uspořádat benefiční koncert, který se konal minulou neděli v kostele sv. Mořice. Zvláště děkuji účinkujícím: velké a malé schole, příležitostnému farnímu sboru a panu varhaníkovi Mgr. Františku Mackovi. Na mobilní hospic „Nejste sami“ věnovali účastníci koncertu 18.200,- Kč. Díky!

Díky všem, kteří se v uplynulém týdnu v našich kostelech zapojili do povánočního úklidu.

P. Josef

 

Svátky v týdnu:

Středa 17. ledna – památka sv. Antonína, opata

Čtvrtek 18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

Příští neděle 21. ledna je 3. v mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, slaví v pátek 19. ledna 76. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 14. 1. a 21. 1. v 19.00 hod.

 

SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

Jednání členů Farní rady farnosti Hradisko se koná ve čtvrtek 18. ledna v 19 hod. na faře.

P. Josef

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hod. Termíny: neděle 14. 1., 21. 1., 28. 1. a pátek 2. 2. 2018.                                                            Srdečně zve paní Jarmila Pořízková.

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zvou mládež ve věku 13 - 18 let na křesťanský víkend s názvem IGNITE YOURSELF („zažehnout se“). Koná se od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship.  Veškeré informace a přihlášky: www.igniteprojekt.cz. Na všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!

 

FARNÍ BÁL 2018

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 10. února 2018 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

K poslechu i k tanci zahraje Big Band Zlín, velký taneční a swingový orchestr Lubomíra Morávka a také NIC-K-UBA. Těšit se můžete také na tombolu, jejíž výtěžek bude věnován na projekt „DOMOV“ na Ukrajině.

Jde o projekt na pomoc opuštěným dětem žijícím v Městečku Milosrdenství sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku na Zakarpatské Ukrajině (městečko pro lidi na okraji společnosti, opuštěné, nemocné, apod.). O lidi v Městečku pečuje řád Služebnice Boha a Panny Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova.

Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Vstupenky (220 Kč) je možné zakoupit u paní Šafaříkové.

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V našem městě budou dvě ekumenické bohoslužby, na které jste srdečně zváni:

·         Ve čtvrtek 18. ledna v 18.00 hod. – Kostel P. Marie

Kázat bude br. Stanislav Dolníček z pravoslavné církve.

·         Ve čtvrtek 25. ledna v 18.00 hod. – Sbor Českobratrské církve evangelické.

Kázat bude br. Pavel Sommer z apoštolské církve.

Bližší informace jsou na plakátě.

 

POUŤ ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

V neděli 21. ledna v 10 hod. jste srdečně zváni do baziliky na Velehradě ke slavení mše sv. za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude otec biskup Antonín Basler.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Velký a upřímný dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky – dětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU

Centrum pro rodinu Šternberk a farnost Šternberk zve maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti v sobotu 3. února 2018 do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mši svatou s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře povede P. Marian Pospěcha od 10 hod. Mši sv. bude předcházet modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření. Odpolední program nabídne přednášku, adoraci matek za děti a ve 14 hod. závěrečné požehnání. Více na plakátě nebo na www.farnoststernberk.cz

 

SNĚŽENKY 2018 - KŘESŤANSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY

Kde: Archa Rajnochovice. Téma: Čaroděj ze země Oz. Termín: 19. 2. - 23. 2. 2018. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy, pro děti od 8 do 14 let, cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč). Tel: 573 391 215, mail: archa.rajnochovice@centrum.cz

 

ČESKO - SLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCE

Kdy: pondělí 26. 2. 2018, kde: Arcibiskupský palác v Olomouci, téma: "RODINA JAKO CENTRUM VÝCHOVY VE VÍŘE", přihlašování do 31. 1. 2018 a více informací www.cirkev.cz/katecheze

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 23. – 25. února 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční postní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi.

Na obnovu jsou zváni všichni mladí muži, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to, a chtěli by udělat další krok. Ti, kdo jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každodenních povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem. Třídenní program nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více na www.knezskyseminar.cz/akce/vir

 

Nová církevní střední odborná škola

Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: Střední odbornou školu svatého Jana Boska. Bude sídlit v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední odborné škole Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.

Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku. V prvním roce své existence nabídne tyto obory: lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, zemědělec – farmář, zahradník ve třech zaměřeních (zahradník pro pěstování lesa, zahradník pro okrasné zahradnictví, zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství).

Vyučování škola zahájí 1. 9. 2018, bude mít vlastní internát a středisko volného času.

Výchovu svěří do rukou salesiánů. Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomoucké; tel.: 587402243; vyvozilovaz@arcibol.cz.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 14. 1 2018, 2. mezidobí

Bože, ať spojeni v Církvi, svou modlitbou, příkladem a dobrými skutky přispíváme k obnovení a upevnění jednoty všech křesťanů.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys poslal svého Syna, aby přinesl spásu všem končinám země; očisti naše srdce, abychom s radostí očekávali a znovu prožívali slavný den narození našeho Spasitele. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať spojeni v Církvi, svou modlitbou, příkladem a dobrými skutky přispíváme k obnovení a upevnění jednoty všech křesťanů.

 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby za jednotu křesťanů v roce 2018

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6)

Svou nebeskou milostí, Bože, obnov naše tělo i ducha a dej nám čisté srdce a čistou mysl, abychom vzdávali slávu tvému jménu. Dej, ať se tvé církve sjednotí v úsilí o posvěcení tvého lidu.  Prosíme o to skrze Ježíše Krista, který s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

Bože veškeré útěchy a naděje, tvé zmrtvýchvstání porazilo násilí spáchané na kříži. Dej, ať jsme jako
tvůj lid viditelným znamením, že násilí tohoto světa bude přemoženo. Prosíme o to ve jménu našeho zmrtvýchvstalého Pána. Amen.

Všemohoucí Bože, dej své církvi odvahu a sílu,
aby vytrvale hlásala spravedlnost a bezúhonnost
i tam, kde panuje nadvláda a útlak. Když nyní slavíme svou jednotu v Kristu, kéž nám tvůj Svatý Duch pomůže vidět potřeby druhých lidí. Amen.

Dobrotivý Bože, tys poslal svého Syna, aby se narodil v obyčejné lidské rodině, mezi jejímiž předky byli lidé pevní ve víře i hříšníci. Prosíme o tvé požehnání
pro všechny rodiny: v jejich domovech i v širších společenstvích. Zvlášť prosíme za jednotu křesťanské rodiny, aby tak svět mohl uvěřit.
Prosíme o to v Ježíšově jménu. Amen.


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES