TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 30

25. neděle v mezidobí

23. 9. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

 

Sestry a bratři,

poutní slavnost je dnem díkůvzdání a oslavy Boha. On nám dal ve svatém Mořici a jeho druzích, mučednících, příklad statečnosti a pevné víry. V nich máme mocné přímluvce a ochránce. Je krásné patřit s nimi do jedné rodiny. Církev podtrhuje význam poutní slavnosti, když nám dává možnost získat tento den ve farním chrámu plnomocné odpustky. Využijme toho. A přijměte pozvání na farní odpoledne, ať prožijme více času společně a upevníme vztahy ve farní rodině.

Blíží se slavnost sv. Václava. P. Václavu Altrichterovi i všem Václavům blahopřejeme k svátku a vyprošujeme jim na přímluvu sv. Václava hojné Boží požehnání.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v úryvku evangelia z 25. neděle v mezidobí (Mk 9,30-37) si jistě povšimnete, že apoštolové nerozumí slovům Pána Ježíše a bojí se ho zeptat. Možná se stydí a říkají si, co by si o nich pomyslel… Ježíš bere dítě a dává ho všem za příklad. Můžeme se zamyslet nad tím, v čem děti mohou být vzorem pro dospělé, ale i naopak – co se děti dobrého od dospělých mohou naučit. Všichni mějme na paměti, že JSME BOHEM MILOVANÉ DĚTI a snažme se žít tak, abychom DRUHÝM i PÁNU BOHU DĚLALI RADOST.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 18 410 Kč, ve farnosti Hradisko 3 132 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Dnes v Kroměříži slavíme pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti. Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod. V 10.15 hod. mše svatá NENÍ.

Odpoledne v 15 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: P. Vladimír Mrázek, děkan kyjovský.

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na společné posezení. Za nepříznivého počasí se sejdeme u sester Vincentek na Malém Vale. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže.

 

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18 hod. BUDE v kostele sv. Mořice.

V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE.

 

O poutní slavnosti je možné získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY. Kromě tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba vzbudit touhu po vlastním posvěcení a v kostele se pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

 

Děkuji všem, kteří pomáhají s přípravou farní pouti, a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Čtvrtek 27. září – památka sv. Vincence de Paul, kněze (titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence)

Pátek 28. září – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – viz program na plakátě. Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým (1992).

Sobota 29. zářísvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

Příští neděle 30. září je 26. v liturgickém mezidobí a v klášteře Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ulici při mši svaté v 7.30 hod. poděkujeme za 25 let, které uplynuly od posvěcení kaple sv. Kříže a řeholního domu. Hlavním celebrantem bude P. Bernard Jiří Špaček OP.

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava v pátek 28. 9. 2018

7.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

ADORACE

Neděle 23. září – NEBUDE pravidelná adorace v kostele sv. Mořice

Neděle 30. září – kostel sv. Mořice v 19 hod.

 

Arcidiecézní Svatováclavská pouť v Olomouci

Jako každý rok se i letos 28. září v 10 hod. koná pouť ke sv. Václavovi, hlavnímu patronu metropolitního chrámu i celé arcidiecéze. Hlavní celebrant: pomocný biskup Josef Nuzík. Jsou zváni všichni diecezáni.

 

V sobotu 29. září uplyne 95 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Od roku 2016, kdy papež František schválil vydání dekretu o jeho heroických ctnostech, pokračuje proces jeho blahořečení. A. C. Stojan působil v naší farnosti sv. Mořice. Dal všem příklad opravdovosti křesťanského života. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

 

Katecheze Dobrého pastýře

Farnost Hradisko u Kroměříže zve všechny děti předškolního věku (cca 3-6let) i děti mladšího školního věku (7-9let) do ATRIA v Hradisku na KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE. Hlavním cílem je pomoci dětem navázat osobní vztah s Ježíšem, rozvíjet víru, vědomě prožívat liturgii i osobní modlitbu. Děti se budou učit poznávat Boha v osobě Ježíše Krista jako Dobrého pastýře, který zná své ovce, vede je a chrání. Setkáváme se vždy v úterý 17.30 hod. na faře v Hradisku č. p. 26. Bližší informace: juliekoblihova@post.cz, 604 981 715.

 

Kurzy ALFA 2018

Nepochybně se modlíte za něčí obrácení. Nabídněte účast na kurzu ALFA ve svém okolí a přijďte také jako doprovod na zcela nezávazné úvodní setkání ve středu 26. září 2018 v 19hod. do salonku restaurace Slavia (Kroměříž, nám Míru). Více na plakátku, na www.alfa.kromeriz.cz a emailu: alfa@kromeriz.cz.

Zve Společenství pro Ježíše z ŘKF Panny Marie Kroměříž.

 

CHARITNÍ DNY 2018

nabízejí mnoho podnětných akcí, mezi nimiž také mši svatou za klienty a pracovníky Charity Kroměříž ve středu 26. září v 8 hod. v kostele Panny Marie v Kroměříži. Od 9 hod. pak bude na Velkém náměstí probíhat prezentace činnosti Charity Kroměříž. Více k programu, který bude probíhat i během měsíce října, na plakátcích a www.kromeriz.charita.cz.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Charity Kroměříž.

 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádá Hrátky s pamětí - kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou v termínech: 2. 10., 16. 10., 6. 11., 13. 11. 2018, tj. v úterý od 16 do 18 hod. Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč nebo 1 lekce/ 50,- Kč. Přihlašování a více informací na knihovna@agkm.cz, tel. 573 501 122.

 

VÝUKA LATINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

ve školním roce 2018/19 pro zájemce napříč všemi věkovými kategoriemi. Toužíte proniknout do tajů latinského jazyka, rozšířit si své vědomosti sahající ke kořenům moderní vzdělanosti, nebo si třeba jen zpestřit nevšedním způsobem svůj volný čas? Skromným CÍLEM může být získání schopnosti orientovat se s pomocí lektora např. ve vybraných pasážích originálního textu pozdně antického latinského překladu bible – Vulgáty. Nepůjde o pouhou náhražku běžné školní výuky.

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN: vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hod. v Centru pro rodinu u sv. Mořice v Kroměříži. Vážní zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři u sv. Mořice, nebo u Martina Provazníka, který rád poskytne více informací.

 

12. ROČNÍK KURZU PRO VARHANÍKY 2018 – 2020

Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zve všechny, kdo mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení scholy a vedení chrámového sboru při liturgii na kurz, který probíhá 1x za měsíc v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci od 9 do 16 hod. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2018. Přihlášky a další informace u Mgr. Zdislavy Vyvozilové, tel. 587 405 243,  e-mail: varhanik@arcibol.cz a na plakátku.

 

Farní pouť k Panně Marii Pomocnici do Zlatých Hor

První pátek 5. října v 16.30 je plánován odjezd na poutní mši svatou a noční křížovou cestu do Zlatých Hor, které letos při 200letém výročí vzniku umožňují poutníkům získat také plnomocné odpustky. Kostel na poutním místě je místem modliteb nejen za nejmenší děti a celé rodiny, ale také místem nových začátků i proseb za ochranu celé společnosti. Mše svatá na poutním místě je v 19.30 hod., křížová cesta ve 21 hod. z města (cca 4 km) nebo pro starší v ambitech kostela. Doprava podle počtu přihlášených bude auty (po vzájemné dohodě), v případě většího množství zájemců autobusem.

Přihlaste se do 1. října buď v sakristii kostela v Hradisku, nebo na telefon 774 328 356 Eva Blešová, příp. Julie Koblihová 604 981 715.

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 23. 9. 2018, 25. mzd.

Bože, prosíme za vytvoření společenství lidí ochotných s láskou, modlitbou a důvěrou pomáhat starým a nemocným lidem v naší farnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o potřeby chudých a pečoval o vzdělání a výchovu kněží; pomáhej i nám, ať také využíváme schopností, kterés nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o to skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za vytvoření společenství lidí ochotných s láskou, modlitbou a důvěrou pomáhat starým a nemocným lidem v naší farnosti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Všemohoucí věčný Bože, * na přímluvu svatého Václava, * dědice české země, * přijmi naše prosby za ty, * kteří nám vládnou: dej jim * ducha moudrosti a prozíravosti; *
ať respektují Tvůj spravedlivý řád, * hájí lidskou důstojnost * a život každého člověka * od početí až do přirozené smrti; *
ať podporují zdravou rodinu * založenou na celoživotním * věrném svazku muže a ženy; *
ať poctivě spravují svěřený majetek * a svým jednáním dávají * dobrý příklad celé společnosti; *
ať jsou zodpovědni vůči dalším generacím, * probouzejí touhu po dětech * a jejich dobré výchově. *

Nás pak naplňuj Svatým Duchem * a veď ke svědomitosti, * abychom svým životem přispívali * ke šťastné budoucnosti národa * a zodpovědně rozhodovali. * O to prosíme skrze Krista, * našeho Pána. * Amen.

 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES