TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 31

26. neděle v mezidobí

30. 9. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři,

minulou neděli jsme slavili pouť ke cti sv. Mořice. Děkuji všem, kdo jste jakkoli pomáhali s přípravou a organizací pouti – jak při liturgii, tak při společenském setkání a programu pro děti. Velký dík patří i sestrám sv. Vincence, že nám poskytly prostory ve svém klášteře.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Vstupujeme do měsíce října, měsíce Panny Marie, v němž jsme zváni zvláště ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve – jak v kostele sv. Mořice, tak v kostele sv. Jana Křtitele a také ve farním kostele v Hradisku. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, se zapojte do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, zkuste společně popřemýšlet nad dnešním úryvkem evangelia, přečtěte si ho ještě jednou. Ježíš vysvětluje učedníkům, že nemají bránit těm, kdo se snaží dělat dobro, a říká: „Kdo není proti nám, je s námi“. Zastal se toho, kdo vyháněl zlé duchy, kdo pomáhal druhým. Ještě říká, že každý, KDO KONÁ DOBRO, BUDE ODMĚNĚN. Zamyslete se nad tím, komu jste pomohli, ale také nad tím, kdo pomohl vám. Pokuste se v následujícím týdnu dělat dobro. Dokážete se někoho zastat?

 

Dnešní neděli (30. 9.) v klášteře Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ulici při mši svaté v 7.30 hod. děkujeme za 25 let, které uplynuly od posvěcení kaple sv. Kříže a řeholního domu. Hlavním celebrantem je P. Bernard Jiří Špaček OP.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY

Úterý 2. října - památka svatých andělů strážných

Čtvrtek 4. října – památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za kněžská povolání.

 

Příští neděle 7. října je 27. v liturgickém mezidobí.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V sobotu 6. října při mši svaté v 10 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži udělí pomocný biskup Josef Nuzík svátost biřmování 25 biřmovancům. Biřmovanci ze všech tří farností i spolu s kmotry mají setkání v předvečer slavnosti – v pátek 5. října v 18 hod. v kostele sv. Mořice. Provázejme biřmovance a jejich kmotry svými modlitbami.

 

Na Svatém Hostýně se 7. října koná Růžencová pouť. Mše svaté ke chvále Královny posvátného růžence budou slaveny v 7.15 hod., 9 hod., 10.15 hod., 11.30 hod a 15 hod., svátostné požehnání ve 13 hod.

 

ADORACE

Neděle 30. září – kostel sv. Mořice v 19 hod.

Čtvrtek 4. října – farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.; kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 5. října - celodenní adorace v kapli sv. Vincence na Malém Valu (7.00 – 16.00 hod.); kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 7. října – NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (bude až 14. 10.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (4. 10.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

první pátek v měsíci (5. 10.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 4. října dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

První pátek

Ve farnosti SV. MOŘICE zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné - přijďte v pátek 5. října v 16.30 hod. na vikárku.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Další setkání společenství MALÉ ŠKOLY MODLITBY se uskuteční v pondělí 1. října v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

Setkání mužů v Hradisku

Společenství mužů se sejde ve středu 3. října v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Památka smrti sv. Františka

V předvečer svátku sv. Františka si františkánská společenství připomínají blaženou smrt sv. Františka (tzv. transitus). Z tohoto důvodu NEBUDE v kapli Povýšení sv. Kříže ve středu 3. října večerní modlitba v obvyklou dobu, ale v 18 hod. Jste srdečně zváni ke slavení pobožnosti s připomínkou přechodu (transitu) sv. Františka z tohoto světa k Nebeskému Otci.

 

DĚTI, SCHOLA, MINISTRANTI

Farnost sv. Mořice

Každý pátek mají děti z malé scholy schůzku v 16 hod. ve zpěvárně. Ministranti se sejdou 5. října v 18 hod. na vikárce.

Farnost Hradisko

Každý pátek od 18 hod. je v Hradisku na faře společenství dětí, které se vloni scházelo v úterý. Vítáni jsou i kluci, pokud se chtějí podílet na společném zpívání, krátkých katechezích a samozřejmě společných hrách. Na děti se těší několik nových vedoucích.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 6. října. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Setkání je otevřeno i pro nové zájemce.

 

PRO MLADÉ na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

*MEETUP - děkanátní setkávání mladých - každý první pátek v měsíci v 19 hod.. *VEČER CHVAL s kapelou a řečníkem - každou třetí středu v měsíci od 19 hod..

Zve mládež děkanátu Kroměříž, FB: IGNITE PROJEKT / MLÁDEŽ DĚKANÁTU KROMĚŘÍŽ.

 

DVOŘÁKOVY DUCHOVNÍ HARMONIE

zazní v neděli 14. října v 18 hod. v kostele sv. Mořice. Na tento koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE jste co nejsrdečněji zváni Filharmonií Bohuslava Martinů, o.p.s. ve spolupráci se Zlínským krajem a statutárním městem Zlín.

 

Farní pouť k Panně Marii Pomocnici do Zlatých Hor

Kdy: v pátek 5. října. Na poutním místě v 19.30 hod. mše svatá, ve 21 hod. noční křížová cesta. Přihlášení a bližší informace: Eva Blešová (774 328 356) nebo Julie Koblihová (604 981 715).

 

Růžencový seminář a výroční konference WAF v ČR

KDY: 4. – 7. října, KDE: ČM Fatima Koclířov, VÍCE: www.cm-fatima.cz, tel. 731 646 800 a plakátek.

 

ŽIVOT V DUCHU SVATÉM

„Kdo nemiluje, nezná Boha… vždyť Bůh je láska“ (1 Jan 4,8). Chcete zakusit Boží lásku, obnovit a znovu zapálit svá srdce pro Krista? Zveme vás na SEMINÁŘ OBNOVY v DUCHU SVATÉM podle P. Ernsta SIEVERSE. První setkání proběhne v pondělí 8. října 2018 od 18 hod. v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu. PŘIHLAŠOVÁNÍ v sakristii, ve farní kanceláři, mailem: duchovni.obnova@email.cz nebo na tel. 734311066, kde lze také získat více informací.

Na setkání s vámi se těší P. Jiří Putala a další vedoucí semináře.

 

Katecheze Dobrého pastýře

pro děti předškolního věku (cca 3-6 let) i děti mladšího školního věku (7-9 let) připravuje pracovnice Děkanátního centra pro rodinu. Setkáváme se vždy v úterý 17.30 hod. na faře v Hradisku č. p. 26. Bližší informace: juliekoblihova@post.cz, 604 981 715.

 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádá Hrátky s pamětí - kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou v termínech: 2. 10., 16. 10., 6. 11., 13. 11. 2018, tj. v úterý od 16 do 18 hod. Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč nebo 1 lekce/ 50,- Kč. Přihlašování a více informací na knihovna@agkm.cz, tel. 573 501 122.

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 30. 9. 2018, 26. mzd. (1. pátek)

Bože, uděl své dary biřmovancům i nám, abychom se stále rozhodovali pro Krista, svoji víru vyznávali slovem i životem a pomáhali budovat a šířit jeho království.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, uděl své dary biřmovancům i nám, abychom se stále rozhodovali pro Krista, svoji víru vyznávali slovem i životem a pomáhali budovat a šířit jeho království.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Přijď, ó Pane přijď do našich srdcí,
přijď, ó Pane přijď mezi nás.

Přijď, ó Pane přijď do našich srdcí
a rozsviť světlo svojí lásky v nás.

 

Modlitba biskupa - vkládání rukou, obřad biřmování:

Skrze křest dal všemohoucí Otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery.

Modleme se, aby jim dnes dal plnost svého Svatého Ducha, aby je svým Duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:
dej jim ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň je duchem bázně před tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES