TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 34

29. neděle v mezidobí

21. 10. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Den modliteb za misie

 

Společně s mladými lidmi přinášejme všem evangelium

„Misijní poslání církve staví mosty napříč generacemi, v nichž naše víra v Boha a láska k bližnímu představují zdroj hluboké jednoty. …

Přitažlivé šíření víry vyžaduje srdce, která se lásce otevírají a nechávají se jí zvětšovat. Lásce není možné klást omezení, protože je silná jako smrt (srov. Pís 8,6).

A toto šíření plodí setkání, svědectví a hlásání, rodí se z něj milosrdnou láskou podněcované sdílení s těmi, kdo jsou víře vzdálení, je jim lhostejná nebo se k ní dokonce stavějí nepřátelsky.

(z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2018)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia apoštolové Jan a Jakub prosí Ježíše, aby v jeho království směli zasednout po jeho pravici a levici. On jim vysvětluje, jak vládnou králové světa a jaký je rozdíl mezi ním, který přišel sloužit a položit život za všechny. Přemýšlejte spolu nad tím, zda je opravdu dobré vždycky být první, nejsilnější, nejrychlejší, nebo jestli jsou i jiné HODNOTY, O KTERÉ JE MOUDRÉ V ŽIVOTĚ USILOVAT.

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Pondělí 22. října – sv. Jana Pavla II., papeže

Úterý 23. října – sv. Jana Kapistránského, františkánského kněze

Středa 24. října – sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

 

Příští neděle 28. října je 30. v liturgickém mezidobí a současně je DNEM VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.

V kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku slavíme Výročí posvěcení kostela.

 

Příští neděli vchází v platnost ZIMNÍ ČAS

FARNOST SV. MOŘICE - pořad bohoslužeb beze změny.

FARNOST HRADISKO - ve čtvrtek 1. listopadu poutní mše sv. ze slavnosti Všech svatých už v 18 hod. Následující čtvrtky, s ohledem na zimní čas, budou mše sv. začínat v 18 hod.

 

Misijní kalendář 2019

V obou našich farnostech si můžete zakoupit Misijní kalendář.

Dary za kalendář podpoří projekty Papežského misijního díla dětí (PMDD).

Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře. Děkujeme.

 

Misijní koláč ve farnosti HRADISKO

O misijní neděli (21. 10.) můžete podpořit misijní dílo také zakoupením štrúdlů a koláčků, které napekly naše obětavé ženy. Za dobrovolný příspěvek je budou nabízet po mši svaté v 9.15 hod. v Hradisku.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Zvláště v měsíci říjnu jsme zváni ke SPOLEČNÉ MODLITBĚ RŮŽENCE doma v kruhu rodiny a také před každou mší svatou. Ve středu v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. vedou modlitbu růžence studenti. V ostatní dny se prosím zapojujte do vedení modlitby vždy půl hodiny přede mší sv. a přicházejte v hojném počtu.

 

ADORACE v neděli 21. 10. a 28. 10.

v kostele sv. Mořice v 19 hod.

 

Zpráva z jednání pastorační rady

V úterý 16. října proběhlo jednání pastorační rady farnosti sv. Mořice, za účasti 14 členů. Rada projednala farní akce na nejbližší období. P. Josef Lambor zdůraznil význam října, jako misijního měsíce a přípravu na říjen 2019, který bude misijní měsíc celé církve. Proběhla krátká diskuse k Istanbulské úmluvě a k významu petice na podporu manželství. Další jednání rady je plánováno na 13. 11.

Mgr. Štěpán Bekárek

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

na místních hřbitovech budou v neděli 4. listopadu 2018.

V Kroměříži v 15 hod., začátek u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku ve 14 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

 

KLUB MAMINEK a DĚTÍ

Milé maminky na rodičovské dovolené, přijměte pozvání do Klubu maminek a dětí v pondělí 22. října v 9.30 hod. do prostor Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9. Je připraven zajímavý program na téma „BYLINKY JAKO DOMÁCÍ POMOCNÍCI“. Těšit se můžete i na malou ochutnávku. Budeme rády, když pozvete i další maminky z vašeho okolí.

Zvou pracovnice Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

 

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Osmitýdenní duchovní obnova za vnitřní uzdravení bude zahájena na faře v Hradisku UŽ v pondělí 22. října v 18 hod. Podmínkou účasti je přijatá svátost biřmování. Zájemci o seminář se mohou informovat u o. Josefa Lambora nebo na čísle 774 328 356.

Srdečně zve společenství Naděje Lutopecny

 

 

SETKÁNÍ K VÝROČÍ 100 LET OD VZNIKU ČSR

Všichni jste srdečně zváni v neděli 28. října v 10 hod. do Podzámecké zahrady (do části blíže Pionýrské louce, tj. vchod do zahrady z Kojetínské ul.). Vysadíme spolu lípu století, vystoupí folklórní soubor Klubíčko, promluví zástupci církví i města Kroměříže a ve zpěvu naší národní hymny nás povede MUDr. Vít Drápal.

Pořádají křesťanské církve pod záštitou

místostarosty města Kroměříže

PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D.  

 

SETKÁNÍ SENIORŮ OBOU KROMĚŘÍŽSKÝCH FARNOSTÍ

Milí senioři, všechny vás srdečně zveme na setkání ve středu 31. října od 14 hod. v klášteře sv. Kříže na Koperníkově ulici. Těšit se můžete na duchovní promluvu, hudební vystoupení dětí z obou farností, povídání i občerstvení. 

Zve Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

a společenství seniorů

farnosti sv. Mořice a farnosti Panny Marie

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 3. listopadu. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce.

 

CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na přednášku PhDr. JITKY JONOVÉ, Th.D. na téma CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY ve středu 14. listopadu v 19 hod. ve studentském klubu AG.

 

Duchovní obnova pro dívky od 18 let

„TAKY UŽ POTŘEBUJEŠ TICHO?“, pak přijmi pozvání do kláštera sv. Kříže o víkendu 30. 11. – 2. 12. PŘIHLÁŠKY na e-mail: dokromeriz@gmail.com, tel. 736606391, s. Beata Zemanová.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 30. listopadu – 2. prosince se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Pavel Martinka, farář v Želechovicích nad Dřevnicí a administrátor Provodova. Je to příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/vir

 

III. KONFERENCE O EVANGELIZACI

Leží ti na srdci lidé, kteří nepoznali Ježíšovu lásku? Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem tebe? Chceš se nechat inspirovat? Pokud ano, pak přijeď 23. – 24. listopadu do Regionálního centra Olomouc. PŘIHLÁŠKY a více na: www.evangelizace.eu

Pořádá a zve Komunita Blahoslavenství ve spolupráci

s pastoračním centrem olomoucké arcidiecéze,

Pastoračním střediskem brněnské diecéze

a Pastoračním úsekem ostravsko-opavského biskupství

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 21. 10. 2018, 29. mzd. (Misijní neděle)

Bože, všichni máme účast  na misijním poslání církve. Dej, abychom měli srdce i dlaně otevřené potřebám bližních a ochotně pomáhali darem, skutkem i modlitbou.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, bohatý ve svém milosrdenství, tys povolal svatého papeže Jana Pavla Druhého, aby vedl celou tvou církev; dej, ať podle jeho učení s důvěrou otevíráme svá srdce spásonosné milosti Krista, jediného Vykupitele člověka.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, všichni máme účast  na misijním poslání církve. Dej, abychom měli srdce i dlaně otevřené potřebám bližních a ochotně pomáhali darem, skutkem i modlitbou.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba za zdar svatým misií
Pane Ježíši, chceš udělit (naší farnosti) velkou milost svatých misií.

Děkujeme Ti z hloubi srdce a prosíme Tě: Uděl nám k tomuto dílu hojnost své milosti.

Dej misionářům sílu Ducha Svatého, aby hlásali Tvé slovo bez bázně a smiřovali nás s milosrdným Bohem.

Pohni srdce hříšníků, probuď ze spánku vlažné, osvěť zaslepené, dodej důvěry zoufalým, povzbuď k větší horlivosti spravedlivé.

Dej nám všem srdce ochotné, abychom Tvému svatému slovu porozuměli, věrně je zachovali a skutkem naplnili.

Zvláště prosíme, uděl nám milost dobré svaté zpovědi, abychom se upřímnou lítostí k Tobě obrátili, od hříchů očištěni Tobě sloužili, Tebe celým srdcem milovali, a tak v Tobě byli na věky blaženi.

Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen

Modlitba je převzata od oblátů Panny Marie (http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2010010059) 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES