TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 35

30. neděle v mezidobí

28. 10. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Slavíme 100 let naší republiky a toto výročí nás zve nejen ke vzpomínce na ty, kdo stáli u zrodu společného státu Čechů a Slováků, na ty, kteří v celé historii hájili naši svobodu, a to až k obětování vlastního života, ale také k modlitbě za náš národ dnes, za naši společnost, za naše rodiny, abychom žili - řečeno slovy Písma svatého - pevně zakořenění v pravdě a lásce.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, povídejte si spolu o slepci z Markova evangelia (Mk 10,46-52). Ten Ježíše nikdy neviděl, ale slyšel o Jeho zázracích, uzdravování nemocných, a jistě toužil po příležitosti poprosit Ježíše, aby uzdravil i jeho. My máme velikou milost, že žijeme v tomto čase a o Ježíšovi víme mnohem víc než muž z evangelia. VĚŘÍME JEŽÍŠI? PROSÍME HO, ABY NÁS UZDRAVOVAL – nejen od slepoty očí, ale především od špatného jednání!?

 

Sbírka a dary na misie činily ve farnosti sv. Mořice 121 880 Kč a ve farnosti Hradisko 6 172 Kč. Při akci Misijní koláč získala schola v Hradisku na podporu „Adopce na dálku“ celkem 2 620 Kč. Dík patří také všem, kdo zakoupením misijního kalendáře podpořili Papežská misijní díla. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Dnešní neděli (28. 10.) slavíme v kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku výročí posvěcení kostela.

 

Na dnešní neděli rovněž připadá výročí 100 let od vzniku SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU. Přijďte si spolu s námi připomenout nejen toto velké jubileum, ale také to, co je u kořenů naší státnosti: víru, pravdu, svobodu, důstojnost. Všichni jste srdečně zváni.

KDE: Podzámecká zahrada (část blíže Pionýrské louce, tj. vchod do zahrady z Kojetínské ul.), KDY: 28. 10. od 10 hod. Vysadíme spolu lípu století, vystoupí folklórní soubor Klubíčko, promluví zástupci církví i města Kroměříže a ve zpěvu naší národní hymny nás povede MUDr. Vít Drápal.

Pořádají křesťanské církve pod záštitou

místostarosty města Kroměříže

PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. 

 

SVÁTKY v TÝDNU

Čtvrtek 1. listopadu Slavnost VŠECH SVATÝCH (Doporučený svátek - věřícím se doporučuje účast na mši svaté.) V Hradisku titulární slavnost farního kostela.

Pátek 2. listopadu – Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

 

Příští neděle 4. listopadu je 31. neděle v mezidobí.

Uskuteční se sbírka na Charitu.

 

Pořad bohoslužeb ve čtvrtek 1. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (poutní mše svatá)

 

Pořad bohoslužeb v pátek 2. listopadu

6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. – kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

POZOR! Změna bohoslužeb ve farnosti HRADISKO

Tuto neděli 28. října vchází v platnost zimní čas. Začátek mše sv. ve všední dny v kostele Všech svatých se posunuje na 18 hod.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

 

ADORACE

Neděle 28. října - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

Čtvrtek 1. listopadu (den modliteb za kněžská povolání) - farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 2. listopadu - celodenní adorace v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 4. listopadu – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod. půlhodinová tichá adorace, kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (1. 11.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

první pátek v měsíci (2. 11.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. listopadu dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

První pátky

Ve farnosti SV. MOŘICE zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné - přijďte v pátek 2. listopadu v 16.30 hod. na vikárku.

 

MEET UP pro mládež

KDE: Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži. KDY: každý první pátek od 19 do 22 hod. PROGRAM: duchovní téma, modlitba, sdílení, společné aktivity i občerstvení a odpočinek. V případě potřeby je možnost přespat do soboty na domově mládeže.

Srdečně zve mládež děkanátu Kroměříž a Pastorační centrum AG

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Další setkání společenství MALÉ ŠKOLY MODLITBY se uskuteční v pondělí 29. října v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 31. října v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ OBOU KROMĚŘÍŽSKÝCH FARNOSTÍ

Milí senioři, všechny vás srdečně zveme na setkání ve středu 31. října od 14 hod. v klášteře sv. Kříže na Koperníkově ulici. Těšit se můžete na duchovní promluvu, hudební vystoupení dětí z obou farností, povídání i občerstvení. 

Zve Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

a společenství seniorů

farnosti sv. Mořice a farnosti Panny Marie.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 3. listopadu. Setkání zahájíme mší svatou v křestní kapli ve 14 hod. a po ní se přesuneme do Děkanátního centra pro rodinu. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

na místních hřbitovech budou v neděli 4. listopadu 2018.

V Kroměříži v 15 hod., začátek u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku ve 14 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 15. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie v Kroměříži bude kněžími z farností našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Nuzík. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zesnulé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

 

NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Svatý Hostýn

se koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a na podporu tradiční rodiny a to v noci z 2. 11. na 3. 11. se zahájením ve 23.30 hod. na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem.  Více na plakátku a na www.veceradlo.cz.

Zve společenství Večeřadlo Křenovice.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER VINCENTEK

PRO MUŽE: sobota 1. 12. od 9 hod. s P. J. Szkanderou, přihlášky do 28. 11.

PRO ŽENY: víkend 14. - 16. 12., vede P. Adam Rucki, přihlášky do 7. 12.

Kontakt: tel. 731 604 430, Malý Val 1553, Kroměříž, e-mail: ces.prov@vincentky.cz, www.vincentky.cz.

 

 

Ne 28. 10. 2018, 30. mzd. (1. pátek)

Bože, smiluj se nad našimi zesnulými. Upevni naši víru a naději ve vzkříšení a veď nás k horlivé modlitbě a skutkům milosrdenství pro duše v očistci.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Prosíme o to skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, smiluj se nad našimi zesnulými. Upevni naši víru a naději ve vzkříšení a veď nás k horlivé modlitbě a skutkům milosrdenství pro duše v očistci.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou. (Kancionál, 048 F)

 

Modlitba za zemřelého:

Bože, s důvěrou svěřujeme našeho bratra (naši sestru) do tvých rukou. Tvá láska ho (ji) provázela po celý život: Věříme, že ho (ji) také teď vysvobodíš ode všeho zlého a dáš mu (jí) svůj věčný mír. A v této víře prosíme, abys ho (ji) uvedl do svého království.
Vždyť co minulo, bylo časné a nebude pláč ani nářek ani bolest, ale jen pokoj a radost, skrze Tvého Syna v Duchu svatém na věky věků. Amen.

 

Modlitba za pozůstalé:

Otče milosrdenství, Bože veškeré útěchy, ty nás miluješ láskou věčnou a soumrak našich bolestí proměňuješ ve svítání života. Shlédni na naši bolest a na náš pláč. Vždyť tys naše útočiště a síla. Dej nám pocítit, že jsi s námi, i když jsme opuštěni, a že je s námi tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, který svou smrtí naši smrt zrušil a vzkříšením obnovil život.
Dej, ať ho tak věrně následujeme, abychom se s našimi zemřelými jednou znovu shledali ve tvém království, kde už není pláč, ale radost. Skrze Krista, našeho Pána.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES