TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 36

31. neděle v mezidobí

4. 11. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Bože, Pane živých i mrtvých,

prosíme Tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s Tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k Tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s Tebou.

(MODLITEBNÍ KNIHA, Karmelitánské nakladatelství 2001)

 

 

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.                                                                                                               P. Josef

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Mk 12, 28b-34 ) nám Ježíš připomíná největší přikázání - PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY. Povídejte si spolu o tom, jak můžeme Bohu a lidem kolem nás projevovat lásku. KDYŽ MÁME RÁDI DRUHÉ, DĚLÁME ZÁROVEŇ RADOST PÁNU BOHU. Jaký je rozdíl mezi „mám sám sebe rád“ a „myslím jen na sebe“?

 

Ve středu 31. 10. 2018 zemřel pan Ing. František Tichý, CSc. Rozloučíme se s ním při mši svaté v kostele Všech svatých v Hradisku v pondělí 5. listopadu ve 14 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Pátek 9. listopadu – svátek Posvěcení Lateránské baziliky

Sobota 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 

Příští neděle 11. listopadu je 32. neděle v liturgickém mezidobí.

 

Na středu 7. listopadu připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

 

ADORACE

Neděle 4. listopadukaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. celodenní adorace 8.30 – 17.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku ve 14 hod. půlhodinová tichá adorace, kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

Neděle 11. listopadukostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

se konají dnes, tj. v neděli 4. 11. 2018, na místních hřbitovech.

V Kroměříži v 15 hod., začátek u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku ve 14 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově.

 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

je stále možné získat denně do čtvrtka 8. listopadu (včetně) návštěvou hřbitova spojenou s modlitbou za zemřelé (třeba jen v duchu) a po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 15. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kdo působili ve farnostech našeho děkanátu, a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Nuzík. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

 

Pozvánka do chrámového sboru u kostela sv. Mořice

Zpěváky všech věkových kategorií zveme na první zkoušku sboru, který bude nacvičovat vánoční program. Tato zkouška se bude konat mimořádně ve čtvrtek 8. listopadu v 18.30 hod. ve zpěvárně scholy. Na dalších zkouškách se domluvíme.

Lenka Doubravová

 

ZVON MÍRU

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ V Den válečných veteránů, který se celosvětově slaví 11. listopadu, se v 11 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Průvod se sv. Martinem projde z Hanáckého náměstí na Velké náměstí v neděli 11. listopadu v 18 hod., doprovázený rytíři, tanečníky a pištci, za nimi půjdou rodiny s dětmi. Děti si mohou vzít s sebou do průvodu lampióny. Na Velkém náměstí bude program pokračovat vystoupením skupiny Cruentus. Připraveny jsou scénky ze života sv. Martina, rytířské souboje, dobové tance i hudba a spousta další zábavy pro malé i velké. Na akci vyhlašujeme každoročně soutěž pro zúčastněné děti.

Srdečně zvou dobrovolníci a farníci ŘKF sv. Mořice, kteří připravují akci

za podpory Města Kroměříže. Mediálním partnerem je Rádio Kroměříž.

 

„UČEDNÍCI“ V MORKOVICÍCH

Přijměte pozvání na benefiční koncert v neděli 11. listopadu v 15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích. DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ bude věnováno na opravu věže kostela. Předprogram: Schola z Morkovic.

Srdečně zve ŘKF Morkovice s o. Janem Stonem

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Setkání seniorů s P. Jiřím Orságem proběhne ve čtvrtek 8. listopadu od 15 hod. v Centru pro rodinu (Stojanovo nám. 4, za kostelem sv. Mořice) a to na „dušičkové“ téma: Matka mrtvých – Lucia Pisapia APICELLA. Těšit se můžete také na společnou modlitbu a malé občerstvení.

Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Vítáni jsou všichni v seniorském věku!

Srdečně zve ŘKF sv. Mořice a Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

 

CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na přednášku PhDr. JITKY JONOVÉ, Th.D. na téma CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY ve středu 14. listopadu v 19 hod. ve studentském klubu AG.

 

12. SETKÁNÍ SCHOL v Lidečku

zahájí v sobotu 17. listopadu v 9.30 hod. mše svatá celebrovaná otcem arcibiskupem Janem Graubnerem v Kulturním domě Lidečko. Přehlídku vystoupení schol „zpestří“ koncerty kapel AN(DŽ)ELINO a M & Men´s.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER VINCENTEK

PRO MUŽE: sobota 1. 12. od 9 hod. s P. J. Szkanderou, přihlášky do 28. 11.

PRO ŽENY: víkend 14. - 16. 12., vede P. Adam Rucki, přihlášky do 7. 12.

Kontakt: tel. 731 604 430, Malý Val 1553, Kroměříž, e-mail: ces.prov@vincentky.cz, www.vincentky.cz.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER SV. KŘÍŽE

Pro dívky od 18 let na téma: „TAKY UŽ POTŘEBUJEŠ TICHO?“ v klášteře sv. Kříže o víkendu 30. 11. – 2. 12., přihlášky na e-mail: dokromeriz@gmail.com, tel. 736606391, s. Beata Zemanová.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Pavel Martinka, farář v Želechovicích nad Dřevnicí a administrátor Provodova. Je to příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání, a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

III. KONFERENCE O EVANGELIZACI

Leží ti na srdci lidé, kteří nepoznali Ježíšovu lásku? Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem tebe? Chceš se nechat inspirovat? Pokud ano, pak přijeď 23. – 24. 11. do Regionálního centra Olomouc. PŘIHLÁŠKY a více na: www.evangelizace.eu.

Pořádá a zve Komunita Blahoslavenství ve spolupráci

s pastoračním centrem olomoucké arcidiecéze,

Pastoračním střediskem brněnské diecéze

a Pastoračním úsekem ostravsko-opavského biskupství.

 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži pokračuje kurz trénování paměti pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou v termínech 6. 11., 13. 11. 2018, tj. v úterý od 16 do 18 hod. Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč nebo 1 lekce/ 50,- Kč. Přihlašování a více informací na knihovna@agkm.cz, tel. 573 501 122.

 

 

Den otevřených dveří na AG v sobotu 1. 12. 2018 od 9 do 12 hod.

Ne 4. 11. 2018, 31. mzd.

Bože, děkujeme za rodiny naší farnosti. Dej, ať prožívají své každodenní vztahy v lásce, odpuštění a milosrdenství, a dávají dobrý příklad i svému okolí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, Ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za rodiny naší farnosti. Dej, ať prožívají své každodenní vztahy v lásce, odpuštění a milosrdenství, a dávají dobrý příklad i svému okolí.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Nám Pane dal jsi Slovo své,
Ducha svého dej nám též.
Ať tebe vždycky přijmeme,
Ducha svého dej nám též…

Modlitba za rodiče

Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti. Dej jim zdraví a ochraňuj je. Mně dej, abych jim dělal radost. (Kancionál, 050 E)

Modlitba manželů

Pane Ježíši, ty jsi zpečetil naši lásku ve svátosti manželství, abychom vždy svědčili o tvé lásce k nám. Slíbili jsme si věrnost až do smrti. Žehnej mé manželce i mně, abychom vytrvali v tomto svatém společenství. Buď stále s námi, v našem kruhu.
Chraň nás před nebezpečím, před ochabnutím v lásce, před nervozitou a nelaskavostí. Zachovej nás ve své milosti. Dej, abychom s láskou přijali děti jako tvůj dar a abychom jim byli prvými svědky víry.
Dej, abychom si navzájem pomáhali na cestě ke svatosti a prostřednictvím manželské lásky jednou přišli k tobě, nejvyšší a věčné lásce, společně s našimi dětmi a chválili tě na věky věků. Amen.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES