TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 37

32. neděle v mezidobí

11. 11. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

V naléhavém úmyslu na měsíc listopad 2018 nás papež František vybízí,

ABYCHOM V DENNÍ LITURGII SRDCEM VYHLÍŽELI PÁNA,

KTERÝ STÁLE PŘICHÁZÍ.

Neustále jsme na cestě k cíli, kde jsme vyhlíženi…

Evangelium nás povzbuzuje jít vstříc ženichovi.

Středem“ nemůže být nic jiného než srdce milující Pána.

(Více na vývěsce a na www.jesuit.cz )

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, víme, že každý má jiný majetek, jiné bohatství. V dnešním evangeliu (Mk 12, 38-44) Ježíš učí učedníky nesrovnávat podle množství, kdo kolik peněz věnuje, ale vyzdvihuje vdovu, která dává málo oproti druhým, avšak Bohu dává všechno, co má. Tato výzva k „NESROVNÁVÁNÍ“ se nemusí vztahovat jen na peníze, věci... Co já mohu dávat rodině, sourozencům, Bohu i lidem? DÁVEJME (třeba i čas, pozornost, zájem, úsměv…) A BUĎME ŠTĚDŘÍ.

 

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali ve farnosti sv. Mořice 66 545 Kč, ve farnosti Hradisko 5 453 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Pondělí 12. listopadu – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Úterý 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny

Sobota 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

Příští neděle 18. listopadu je 33. neděle v mezidobí a zároveň je to DEN BIBLE.

 

ADORACE

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 11. a 18. listopadu od 19 do 20 hod.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 15. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie bude kněžími našeho děkanátu sloužena mše svatá za zemřelé kněze - zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu a rodáky z těchto farností. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Nuzík. Pojďme ve společenství s otcem biskupem prosit za zemřelé kněze a vyjádřit svůj dík za jejich službu.

 

VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

Římskokatolická církev v ČR se spolu s Ekumenickou radou církví v ČR připojí k iniciativě britské ambasády a letos poprvé si u nás připomene výročí konce první světové války tím, že se dnešní neděli (11. 11.) ve 13.30 hod. rozezní zvony. Jedná se o 100. výročí této události, v roce připomínky 100 let od vzniku Československa, v roce 99. výročí vzniku katolické charity u nás.

Na dnešní neděli rovněž připadá DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ, který se připomíná iniciativou „ZVON MÍRU“. Na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě se rozeznívají zvony už v 11 hod.

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

letos připadá také na dnešní neděli (11. 11.). Průvod se svatým Martinem doprovázený rytíři, tanečníky a pištci, za nimiž půjdou rodiny s dětmi, vyjde z Hanáckého náměstí v 18 hod. a bude směřovat na Velké náměstí. Děti si mohou s sebou vzít do průvodu lampióny. Na Velkém náměstí bude program pokračovat vystoupením skupiny historického šermu Cruentus. Připraveny jsou scénky ze života sv. Martina, rytířské souboje, dobové tance i hudba a spousta další zábavy pro malé i velké. Na akci vyhlašujeme každoročně soutěž pro zúčastněné děti.

Srdečně zvou farníci ŘKF sv. Mořice, kteří připravují akci za podpory Města Kroměříže.

Mediálním partnerem je Rádio Kroměříž.

 

„UČEDNÍCI“ V MORKOVICÍCH

Přijměte pozvání na benefiční koncert v neděli 11. listopadu v 15 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích. DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ bude věnováno na opravu věže kostela. Předprogram: Schola z Morkovic.

Srdečně zve ŘKF Morkovice s otcem Janem Stonem

 

JEDNÁNÍ ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY

*farnost sv. Mořice v úterý 13. listopadu v19 hod. na vikárce

*farnost Hradisko ve čtvrtek 22. listopadu v 19 hod. na faře

 

KLUB MAMINEK a DĚTÍ

Milé maminky na rodičovské dovolené, přijměte pozvání do Klubu maminek a dětí v pondělí 12. listopadu od 9.30 hod. do prostor Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9. Budeme rády, když pozvete i další maminky z vašeho okolí.

Zvou pracovnice Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

 

MODLITBY MATEK

Srdečně zveme všechny maminky (i babičky) do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži, kde se scházíme každý pátek v 16 hod. k modlitbě za naše děti, manžely a celé rodiny. Děti (všech věkových kategorií) je možno vzít s sebou. Je pro ně k dispozici hernička Centra pro rodinu.

Srdečně zve a na shledání se těší maminka Petra Zahradníčková (tel. 777 679 366)

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Další setkání společenství MALÉ ŠKOLY MODLITBY se uskuteční v pondělí 12. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže.

 

Setkání mužů v Hradisku

UPOZORNĚNÍ: Společenství mužů se sejde tentokrát v úterý 13. listopadu, a to v 18.30 hod. na faře v Hradisku.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa

 

VÁNOČNÍ SBOR u kostela sv. Mořice

Další zkouška Vánočního sboru se koná v neděli 18. 11. 2018 v 19.00 hod. ve zpěvárně scholy.

Lenka Doubravová

 

CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na přednášku PhDr. JITKY JONOVÉ, Th.D. na téma CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY ve středu 14. listopadu v 19 hod. ve studentském klubu AG.

 

VÍKEND PRO MÁMY A DCERY

naplněný společným časem, povídáním o sebeúctě, sebelásce a kráse a dalším zajímavým programem je připraven ve dnech 16. - 17. 11. v Pavlovicích u Přerova v Ráji - centru pro rodinu. Doporučený věk dcery od 11 let. Více: www.raj-pavlovice.cz. Přihlášky prosíme do pondělí 12. 11.

JEZUITOU DNES

svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání, jsou zváni o víkendu 7. – 9. 12. do Olomouce do jezuitské komunity, kde se budou moci blíže seznámit s životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i apoštolskou činností. Prostor bude také pro modlitbu či osobní rozhovor s bratry jezuity. Informace a přihlášky: P. Petr Havlíček SJ, e-mail: p.havlicek@jesuit.cz, tel. 739 029 115 nebo www.jezuitoudnes.cz

 

III. KONFERENCE O EVANGELIZACI

Leží ti na srdci lidé, kteří nepoznali Ježíšovu lásku? Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem tebe? Chceš se nechat inspirovat? Pokud ano, pak přijeď 23. – 24. 11. do Regionálního centra Olomouc. PŘIHLÁŠKY a více na: www.evangelizace.eu

Pořádá a zve Komunita Blahoslavenství ve spolupráci

s pastoračním centrem olomoucké arcidiecéze,

Pastoračním střediskem brněnské diecéze

a Pastoračním úsekem ostravsko-opavského biskupství.

 

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V KROMĚŘÍŽI

* Kurz trénování paměti v úterý 13. 11. od 18 hod.

* Přednáška Církev a stát za první republiky ve středu 14. 11. od 19 hod.

* Večer chval ve středu 21. 11. od 19 hod.

* Den otevřených dveří v sobotu 1. 12. 2018 od 9 do 12 hod.n otevřených dveří v sobotu 1. 12. 2018 od 9 do 12 hod.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 11. 11. 2018, 32. mzd.

 

Bože, děkujeme za dar svobody. Dej, abychom si ho vážili, správně ho chápali a také ho dokázali zachovat pro další generace.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, ty nás sytíš svátostí těla a krve svého Syna, která je znamením jednoty a poutem lásky; prosíme tě: dej, ať následujeme svatou Anežku v její lásce k těm, kdo potřebují pomoc, a v úsilí šířit a upevňovat vzájemnou svornost a pokoj. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar svobody. Dej, abychom si ho vážili, správně ho chápali a také ho dokázali zachovat pro další generace.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitby ke svaté Anežce České

 

Veliká dcero českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a milostmi, které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha, Ježíše Krista.
Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme, vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary Ducha svatého a vítězstvím dobra nad zlem! Ať svobodně a celým srdcem můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu. Amen.

 

Bože, tys vnukl svaté Anežce České, aby dala přednost nebeskému království před pozemským a v pokoře a chudobě přilnula nerozděleným srdcem ke Kristu, tvému Synu.
Dopřej nám na její přímluvu, abychom ctili tebe, Nejvyšší dobro, celou myslí i srdcem a všechny své bratry a sestry milovali v Kristově lásce.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

 

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES