TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 38

33. neděle v mezidobí

18. 11. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

DEN BIBLE

Papež František píše v 1. kapitole své apoštolské exhortace Evangelii gaudium: „V Božím slově se neustále objevuje dynamičnost „vycházení“, kterou chce Bůh vzbudit ve věřících. … Každý křesťan a každé společenství budou rozlišovat, jakou cestu od nich Pán žádá, nicméně všichni jsme pozváni přijmout toto povolání – vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia.“

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, dnes nám evangelista Marek (Mk 13,24–32) připomíná Ježíšova slova o konci časů. Mnozí lidé mají obavy nejen z konce světa, ale i ze smrti. Pro nás věřící je smrt bránou k novému životu. Zkuste se spolu zamyslet nad tím, jaké to bude, až se setkáte s Pánem života, králem nebe i země a naším nejlepším přítelem… Těšíte se na setkání s Ním? POKUD ŽIJEME V PŘÁTELSTVÍ A LÁSCE S DRUHÝMI I S PÁNEM, MŮŽEME SE NA TUTO CHVÍLI TĚŠIT.

 

Velký dík všem, kdo v den svátku sv. Martina připravili v našem městě akci pro rodiny s dětmi.

P. Josef

 

OCENĚNÍ, DÍK I UZNÁNÍ

Ze srdce blahopřejeme našemu panu varhaníkovi Františku Mackovi k získání nejvyššího řádového vyznamenání – Řádu bílého orla s křížem za mimořádné zásluhy o Řád svatého Huberta. Vyznamenání dostal jako hudební skladatel Svatohubertské mše B dur a ostatních skladeb pro Řád svatého Huberta. Tímto vyznamenáním byly doposud poctěny pouze tři osoby – arcibiskup Karel Otčenášek, kardinál Dominik Duka a Velmistr Řádu svatého Huberta Jan František Votava.

Slovy sv. Jana Pavla II., jimiž se obracel k umělcům ve svém listě ze 4. 4. 1999, mu přejeme: „Kéž Duch Svatý nadále inspiruje jeho krásnou tvorbu, která právě jako odlesk Božího Ducha otevírá lidské nitro pro to, co je věčné.“

(Týdeník Kroměřížska, 13. 11. 2018)

 

Podpora Biblického díla

V kostele sv. Mořice si všimněte nástěnky u kaple P. Marie Bolestné. Svým darem do pokladničky, která je viditelně označena, podporujete biblický apoštolát.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Středa 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Čtvrtek 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Pátek 23. listopadu – sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Sobota 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů mučedníků

 

Příští neděle 25. listopadu je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

ADORACE

K „tichému rozhovoru s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 18. a 25. listopadu od 19 do 20 hod.

 

Sestry Navštívení Panny Marie

slaví 21. listopadu svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Tento řád založil roku 1610 ve Francii sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal. Do naší země přišly sestry v roce 1878, a to do Chotěšova u Plzně. Sestry Navštívení Panny Marie jsou nyní v naší farnosti sv. Mořice. Mají klauzuru u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

Děkujeme jim za modlitby, kterými podpírají naše farnosti, a vyprošujeme jim Boží ochranu a hojné Boží požehnání.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru se koná dnešní neděli (18. 11.) v 19 hod. ve zpěvárně scholy.

Lenka Doubravová

 

VEČER CHVAL

Ve středu 21. listopadu od 19 hod. (po studentské mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele) se uskuteční v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) další z pravidelných VEČERŮ CHVAL s kapelou a řečníkem. Modlitbu chval povede kapela z brněnského společenství Brno Worship. Můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení.

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

VÁNOČNÍ HVĚZDA

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne příští neděli 25. listopadu akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA.“ V předsíni kostela si můžete po mši sv. zakoupit bílou nebo červenou vánoční hvězdu (malá 50 Kč, velká 100 Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na Hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Ve farnosti sv. Mořice se akce koná 2. prosince.

 

PASTORAČNÍ RADA farnosti Hradisko

Jednání se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu v 19 hod. na faře.

 

DĚKANÁTNÍ CENTRUM PRO RODINU KROMĚŘÍŽ

na Stojanově nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice) nabízí:

* Klub maminek a dětí

Milé maminky na rodičovské dovolené, přijměte pozvání do Klubu maminek a dětí v pondělí 19. listopadu od 9.30 hod. do prostor našeho centra. Budeme rády, když pozvete i další maminky z vašeho okolí. Program pro vás i pro děti je zajištěn (viz plakát).

* Pletení adventních věnců

Pro všechny, ve středu 28. listopadu od 15 hod. si můžete do centra pro rodinu přijít uplést adventní věnec. Chvojí a nářadí bude zajištěno.

Zvou pracovnice Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

 

MODLITBY MATEK

Srdečně zveme všechny maminky (i babičky) do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži, kde se scházíme každý pátek v 16 hod. k modlitbě za naše děti, manžely a celé rodiny. Děti (všech věkových kategorií) je možno vzít s sebou. Je pro ně k dispozici hernička Centra pro rodinu.

Srdečně zve a na shledání se těší maminka Petra Zahradníčková (tel. 777 679 366)

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER VINCENTEK

PRO MUŽE: sobota 1. 12. od 9 hod. s P. J. Szkanderou, přihlášky do 28. 11.

PRO ŽENY: víkend 14. - 16. 12., vede P. Adam Rucki, přihlášky do 7. 12.

Kontakt: tel. 731 604 430, Malý Val 1553, Kroměříž, e-mail: ces.prov@vincentky.cz, www.vincentky.cz

 

DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER SV. KŘÍŽE

Pro dívky od 18 let na téma: „TAKY UŽ POTŘEBUJEŠ TICHO?“ v klášteře sv. Kříže o víkendu 30. 11. – 2. 12., přihlášky na e-mail: dokromeriz@gmail.com, tel. 736606391, s. Beata Zemanová

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Pavel Martinka. Je to příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adoraci a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Informace a přihlášky do 23. 11. na www.knezskyseminar.cz/vir

 

III. KONFERENCE O EVANGELIZACI

Je pořádána pro všechny, kdo hledají cestu k oživení farnosti a chtějí šířit radostnou zvěst o Kristu. Termín a místo konání: 23. – 24. 11., Regionální centrum Olomouc. PŘIHLÁŠKY a více na: www.evangelizace.eu

Pořádá a zve Komunita Blahoslavenství ve spolupráci

s pastoračním centrem olomoucké arcidiecéze,

Pastoračním střediskem brněnské diecéze

a Pastoračním úsekem ostravsko-opavského biskupství.

 

PŘEDADVENTNÍ KONCERT V KVASICÍCH

Přijměte pozvání na koncert místní scholy pod vedením Anny Šebestíkové v neděli 25. listopadu od 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Kvasicích.

 

BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Pondělí 26. listopadu od 19.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. Účinkuje: Nao Higano (soprán) a Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se sbormistrem Jiřím Jablunkou a klavíristkou Evou Kočařovou.

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ bude věnováno zapsanému spolku Korálky Kroměříž, z. s., jehož účelem je podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání.

 

 

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V KROMĚŘÍŽI

* Večer chval ve středu 21. 11. od 19 hod.

* Den otevřených dveří v sobotu 1. 12. 2018 od 9 do 12 hod.n otevřených dveří v sobotu 1. 12. 2018 od 9 do 12 hod.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 18. 11. 2018, 33. mzd.

Bože, dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené a ochotné pro přijetí života a schopné výchovy k víře.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii, aby byla svatá a milostiplná; na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti. Prosíme o to skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené a ochotné pro přijetí života a schopné výchovy k víře.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Nebeská Matko, s velkou důvěrou dnes přicházíme před Tvůj svatý obraz prosit o Tvou pomoc. Nespoléháme na své zásluhy a dobré skutky, 
ale jedině na nekonečné zásluhy Pána Ježíše a Tvou, ničím nenahraditelnou mateřskou lásku. 
Ty, Matko, ses dívala na rány našeho Vykupitele a na jeho drahocennou krev za nás prolévanou. 
Tvůj umírající Syn nám dal za Matku Tebe. 
Matko Božské milosti, vroucně Tě prosíme pro bolesti a smrt Tvého Syna, pro nevýslovné utrpení Tvého srdce, vypros nám u Syna té milosti, po které teď tak velmi toužíme a kterou nutně potřebují naše srdce ….
Nejdražší Matko, Ty víš, jak nám touží dát Ježíš, náš Spasitel, mnoho svých milostí. Matko, 
Ty víš, že poklad Božských milostí byl vložen do Tvých rukou, abys nám jej rozdělovala. 
S důvěrou proto od Tebe očekáváme, Matko naše nejmilejší, že nás i nyní vyslyšíš a budeme s radostí oslavovat Tvé milosrdenství po celou věčnost. Amen.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES