TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 39

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

25. 11. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Boží království spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti (Řím 14,17).

Všichni lidé jsou povoláni vstoupit do Božího království. (Katechismus, čl. 543)

 

Dnes o slavnosti Ježíše Krista Krále se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Veřejný úkon zasvěcení je spojen s možností získat plnomocné odpustky.

 

„Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy, smiluj se nad námi.“

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, minulý týden jsme se zamýšleli nad tím, jaké to bude, až budeme v nebi. Dnes jsme v evangeliu (Jan 18,33b–37) slyšeli, že Ježíšovo království není z tohoto světa – on je přece král nebe. Z historie i z pohádek známe různé krále: mocné, pyšné, bohaté, dobré i zlé. JEŽÍŠ JE ALE TEN NEJLEPŠÍ KRÁL! Zkuste se spolu zamyslet nad tím, čím je jiný než ostatní králové.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, budou zapisovány od 2. prosince v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Vánoční hvězda

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne dnes, tj. 25. 11., akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA.“ V předsíni kostela si můžete zakoupit bílou i červenou vánoční hvězdu (malá 50 Kč, velká 100 Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí na Hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Ve farnosti sv. Mořice se akce koná příští neděli, tj. 2. 12.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Pátek 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

Příští neděle 2. prosince je 1. neděle adventní. Na začátku každé mše svaté bude žehnání adventních věnců. Položte adventní věnce před obětní stůl.

 

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

Ve všední dny jsou v kostele sv. Mořice mše svaté slouženy v křestní kapli.

V sobotu 1. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už v 17 hod.

V době adventní budou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod.

 

Pozvání pro děti

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 3. prosince. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

 

ADORACE

·         neděle 25. listopadu - kostel sv. Mořice od 19 do 20 hod.

·         neděle 2. prosince - celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14.00 - 15.00 hod., kostel sv. Mořice v 19 hod.

 

Vigilie „za počatý lidský život“

V předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě i doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple Povýšení sv. Kříže v sobotu 1. prosince v 16.30 hod. (večerní chvály, adorace).

 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH ve farnosti Hradisko

UPOZORNĚNÍ: tentokrát už ve čtvrtek 29. listopadu navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 26. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 28. listopadu v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Všichni jsou srdečně zváni.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa

 

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

ve středu 28. listopadu od 15 hod. si můžete do Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž (za kostelem sv. Mořice) přijít uplést adventní věnec. Korpus s sebou. Chvojí a nářadí bude zajištěno.

Zvou pracovnice centra pro rodinu

 

DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER SV. KŘÍŽE

Pro dívky od 18 let na téma: „TAKY UŽ POTŘEBUJEŠ TICHO?“ v klášteře sv. Kříže o víkendu 30. 11. – 2. 12., přihlášky na e-mail: dokromeriz@gmail.com, tel. 736606391, s. Beata Zemanová.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 v sobotu 1. prosince 2018

*Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

od 9 do 12 hod., Pilařova ulice 3

*Střední odborná škola svatého Jana Boska

od 8 do 13 hod., v budově „C“ v areálu Na Lindovce 1463/1 a v prostorách Domova mládeže na Pavlákově ul. 3942 v Kroměříži.

 

BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Pondělí 26. listopadu od 19.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. Účinkuje: Nao Higano (soprán) a Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž se sbormistrem Jiřím Jablunkou a klavíristkou Evou Kočařovou.

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ bude věnováno zapsanému spolku Korálky Kroměříž, z. s., jehož účelem je podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání.

 

NEJLEPŠÍ LÉTA JSOU TEĎ

je název nového čísla (vyjde v prosinci) časopisu Rodinný život. Ukázkové číslo či předplatné si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587405250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz. Ukázková čísla najdete i v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Více: www.rodinnyzivot.eu, www.facebook.com/casopisrodinnyzivot.

Že nemáte čas na čtení? Nebo vůbec na nic? A co je pro vás důležité? Jestli řeknete rodina, Bůh, vztahy, víra, sport, příroda, zdraví duše i těla, pak tím vším se zabývá časopis Rodinný život, který vychází pětkrát ročně a může vám nabídnout různé pohledy, zkušenosti, náměty a inspirace, jak žít v křesťanské rodině v dnešním světě se všemi pro a proti, které život přináší každému z nás. Nebudeme mít víc času než předtím, jen si ho na čtení můžeme udělat, protože ho máme každý tolik, kolik potřebujeme, a čím ho naplníme, záleží na nás. Předplatné může být také hezkým dárkem.

Za Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž Mirka Kordíková

 

Charles Daniel Balvo (od 2018 nunciem v ČR)

Pochází ze severoamerického Brooklynu. Po studiu kanonického práva vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce a působil postupně v diplomatických zastupitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile, v České republice, Jordánsku a na Litvě. V roce 2005 byl jmenován apoštolským nunciem na Novém Zélandu, Cookových ostrovech, ostrově Fidži, Marshallových ostrovech, Kiribati, ve Federativních státech Mikronésie, Nauru, Palau, na ostrově Samoa, Tongu a Vanuatu a apoštolským delegátem Oceánie. V roce 2013 byl jmenován apoštolským nunciem v Keni a stálým pozorovatelem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-Habitat) a poté apoštolským nunciem v Súdánu. Do funkce apoštolského nuncia v ČR byl jmenován papežem Františkem 21. září 2018.

 

JEZUITOU DNES

svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání, jsou zváni o víkendu 7. – 9. 12. do Olomouce do jezuitské komunity, kde se budou moci blíže seznámit s životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i apoštolskou činností. Prostor bude také pro modlitbu či osobní rozhovor s bratry jezuity. Informace a přihlášky: P. Petr Havlíček SJ, e-mail: p.havlicek@jesuit.cz, tel. 739 029 115 nebo www.jezuitoudnes.cz

 

DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER VINCENTEK

PRO ŽENY: víkend 14. - 16. 12., vede P. Adam Rucki, přihlášky do 7. 12.

Kontakt: tel. 731 604 430, Malý Val 1553, Kroměříž, e-mail: ces.prov@vincentky.cz, www.vincentky.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 8. prosince ve 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu. Tentokrát výjimečně beze mše svaté. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 25. 11. 2018, Slavnost Ježíše Krista Krále

Bože, dej, ať se naše farnosti promění v živá společenství, která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti a dej, ať ten, který umřel na kříži za spásu celého světa, udělí všem národům dar jednoty a pokoje. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej, ať se naše farnosti promění v živá společenství, která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Preface: Kristus je Král všeho tvorstva

 

V.: Pán s vámi.

O.: I s tebou.

V.: Vzhůru srdce.

O.: Máme je u Pána.

V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys svého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, pomazal olejem radosti na kněze a krále. On je kněz navěky: sám sebe položil na oltář kříže jako dokonalou oběť našeho smíření a vykoupení. A on je král vesmíru: všechno tvorstvo jsi mu podřídil, aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném: v království pravdy a života, v království svatosti a milosti, v království spravedlnosti, lásky a pokoje.

A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň. Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme:

 

Svatý, Svatý, Svatý ...

 

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES