TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 3

3. neděle v mezidobí

21. 1. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Bože jediný ve třech osobách, v Kristu jsi nás sjednotil se sebou i mezi sebou navzájem. Buď s námi a mocí i útěchou Ducha Svatého nás vysvoboď ze sobectví, nadutosti a strachu, které nám brání usilovat ze všech sil o plnou a viditelnou jednotu tvé církve.

(Z přímluv ekumenické bohoslužby)

 

V Kroměříži přijměte pozvání ke společné ekumenické bohoslužbě na závěr TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2018 ve čtvrtek 25. ledna od 18 hod. do Sboru Českobratrské církve evangelické na Riegrově náměstí 147/37. Kázat bude br. Pavel Sommer z apoštolské církve. Všichni jste srdečně zváni, přijďte se modlit společně s bratry z křesťanských církví!

 

Na posvátném Velehradě, kde se i zásluhou arcibiskupa Stojana konaly velké Unionistické sjezdy, se dnes 21. ledna koná POUŤ ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. Mši svatou v bazilice v 10 hod. bude slavit otec biskup Antonín Basler.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Kéž Pán odmění vaši štědrost!

 

Svátky v týdnu:

Středa 24. ledna – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 25. ledna – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Pátek 26. ledna – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Příští neděle 28. ledna je 4. v mezidobí.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 21. 1. a 28. 1. v 19.00 hod.

 

Modlitba před prezidentskými volbami

Před námi je druhé a rozhodující kolo volby prezidenta. Jménem otce arcibiskupa vás zvu na adoraci za náš stát a za šťastnou volbu prezidenta České republiky. Arcibiskup

nám připomíná: „My, kteří jsme dostali dar víry, jsme poznali, jakou moc jsme dostali v modlitbě. Kdo jiný, než my, by měl vyprosit potřebné Boží dary pro naši zemi, národ a jeho představitele. Nebyli bychom správnými křesťany, kdybychom se spokojili s dnes moderní kritikou či naříkáním, nebo jen byli aktivní. To je důležité, ale v modlitbě nás nikdo nenahradí.“

Přijměte pozvání k adoraci a společné modlitbě:

·         v kostele sv. Mořice tuto neděli 21. ledna v 19.00 hod.

·         v kostele Všech svatých v Hradisku ve čtvrtek 25. ledna po mši svaté, tj. v 19.00 hod.                                                                                                            P. Josef

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Společenství modliteb pokračuje následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hod. Termíny: neděle 21. 1., 28. 1. a pátek 2. 2. 2018

                                                                                 Srdečně zve paní Jarmila Pořízková

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 22. ledna 2018 v 9.30 hod. setkáním s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

Setkání mužů se koná ve středu 24. ledna v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Muži, jste srdečně zváni.                                                           (Petr Váňa)

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jste srdečně zváni právě vy, kdo doma pečujete o své blízké a rádi byste své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite ve spolupráci s nadačním fondem Credo srdečně zvou mládež ve věku 13 - 18 let na křesťanský víkend s názvem IGNITE YOURSELF („zažehnout se“). Koná se od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship.  Veškeré informace a přihlášky: www.igniteprojekt.cz. Na všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!

 

FARNÍ BÁL 2018

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 10. února 2018 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

K poslechu i k tanci zahraje Big Band Zlín, velký taneční a swingový orchestr Lubomíra Morávka a také NIC-K-UBA. Těšit se můžete také na tombolu, jejíž výtěžek bude věnován na projekt „DOMOV“ na Ukrajině.

Jde o projekt na pomoc opuštěným dětem žijícím v Městečku Milosrdenství sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku na Zakarpatské Ukrajině (městečko pro lidi na okraji společnosti, opuštěné, nemocné, apod.). O lidi v Městečku pečuje řád Služebnice Boha a Panny Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova.

Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Vstupenky (220 Kč) je možné zakoupit u paní Šafaříkové.

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU

Centrum pro rodinu Šternberk a farnost Šternberk zve maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti v sobotu 3. února 2018 do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mši svatou s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře povede P. Marian Pospěcha od 10 hod. Mši sv. bude předcházet modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření. Odpolední program nabídne přednášku, adoraci matek za děti a závěrečné požehnání. Více na plakátě nebo na www.farnoststernberk.cz

 

BESEDA S MONS. VÁCLAVEM MALÝM

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži zvou ve středu 14. února od 15.30 hod do studentského klubu AG na besedu s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem Arcidiecéze pražské. Moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.

 

SNĚŽENKY 2018 - KŘESŤANSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY

Kde: Archa Rajnochovice. Téma: Čaroděj ze země Oz. Termín: 19.2. - 23. 2. 2018. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy, pro děti od 8 do 14 let, cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč). Tel: 573 391 215, mail: archa.rajnochovice@centrum.cz

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 23. – 25. února 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční postní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi.

Na obnovu jsou zváni všichni mladí muži, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to, a chtěli by udělat další krok. Ti, kdo jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každodenních povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě a duchovním věcem. Třídenní program nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více na www.knezskyseminar.cz/akce/vir

 

ČESKO - SLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCE

Kdy: pondělí 26. 2. 2018, kde: Arcibiskupský palác v Olomouci, téma: "RODINA JAKO CENTRUM VÝCHOVY VE VÍŘE", přihlašování do 31. 1. 2018 a více informací www.cirkev.cz/katecheze

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S P. JANEM BALÍKEM

Kdy: 9. - 11. 3. 2018. Kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Duchovní obnova je určena pro mládež do 30 let. Je třeba se účastnit celého víkendu, není možné docházet pouze na promluvy. Cena: 300,- Kč, pro studenty AG 200,- Kč. Přihlášky: www.agkm.cz

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY OD 18 LET

Přijměte srdečné pozvání do kláštera sester sv. Kříže na Koperníkově ul. v Kroměříži ve dnech 2. – 4. března 2018 na duchovní obnovu na téma: „Kříž ať je tvým vzorem, tvojí útěchou, tvojí silou.“ Přihlášky: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391; e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více na plakátcích.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 21. 1 2018, 3. mezidobí

Bože, prosíme o dar jednoty pro všechny pokřtěné. Uč nás odpovědnosti za věci veřejné a uděl dar moudrosti našemu budoucímu prezidentovi a jeho spolupracovníkům.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal učitelem národů; připomínáme si (dnes) jeho obrácení a prosíme tě: dej, ať jsme i my připraveni plnit tvou vůli
a vydávat světu svědectví o tvé pravdě. Skrze Krista…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o dar jednoty pro všechny pokřtěné. Uč nás odpovědnosti za věci veřejné a uděl dar moudrosti našemu budoucímu prezidentovi a jeho spolupracovníkům.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí
až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu založenou
na celoživotním věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha
a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha,
aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES