TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 4

4. neděle v mezidobí

28. 1. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

O svátku Uvedení Páně do chrámu se slaví Světový den zasvěceného života. Řeholní sestry, které mají kláštery v naší farnosti, nás mimo jiné podpírají svými modlitbami. Vyprošujme jim zvláště v tyto dny, aby své zasvěcení Bohu prožívaly s radostí a vděčností. A ve společenství s nimi se snažme svá srdce otevírat Boží milosti.

P. Josef

 

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 16.110,- Kč, ve farnosti Hradisko 2.912,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Pamatujme v modlitbě na našeho otce arcibiskupa Jana, který ve středu 31. ledna 2018 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

 

Svátky v týdnu:

Středa 31. ledna – památka sv. Jana Boska, kněze, SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM

Pátek 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu, SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA. Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v kněžském semináři v Olomouci za účasti otce arcibiskupa Jana.

Sobota 3. února – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Příští neděle 4. února je 5. v mezidobí.

 

Mše svaté v pátek 2. února 2018

6.00 hod. – kaple sv. Vincence

6.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – farní kostel v Hradisku

Mše svatá začíná obřadem svěcení svíček a průvodem.

 

Mše svatá za děti

Každoročně slavíme 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu mši svatou za ženy a matky. V našich farnostech je několik společenství Modlitby matek. Chceme tyto iniciativy propojit. V kostele sv. Mořice je mše svatá v pátek 2. února v 17.00 hod. Přede mší svatou mohou maminky (i tátové) napsat na lístek (na stole u vchodu do kostela) prosby za své děti a vnoučata. Lístky budou vloženy do košíku a přineseny na oltář při mši svaté spolu s obětními dary. Na tyto úmysly bude obětována mše svatá. Po mši svaté bude ještě krátká adorace s modlitbami za děti a rodiny.

 

ADORACE

neděle 28. ledna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

čtvrtek 1. února (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

pátek 2. února – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

neděle 4. února – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (1. 2.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod.,

na první pátek v měsíci (2. 2.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.30 – 18.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. února dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

První pátky

VE FARNOSTI SV. MOŘICE

zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k dalšímu pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné -přijďte v pátek 2. února v 16.30 na vikárku.

VE FARNOSTI HRADISKO

zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už v 16.30 hod. Po společné přípravě bude od 17 hod. svátost smíření. V kostele se bude zpovídat od 17.30 hod. a v 18.00 hod. bude mše svatá obětovaná za ženy a matky.

 

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku

V sobotu 3. února jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku k dalšímu „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smířenív 7.30 mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: od 14 hod. Termíny: neděle 28. 1. a pátek 2. 2. 2018. Srdečně zve paní Jarmila Pořízková.

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé 13 – 18 let

Koná se už příští víkend, tj. od 2. do 4. 2. 2018 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Na programu budou workshopy, přednášky, svědectví, off-stage aktivity a worship. Veškeré informace a přihláškywww.igniteprojekt.cz. Na všechny se těší mladí z projektu Ignite. Tak pojďte do toho s námi!

 

FARNÍ BÁL 2018

se uskuteční už za třináct dní, tj. v sobotu 10. února 2018, od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K poslechu i k tanci zahraje Big Band Zlín, velký taneční a swingový orchestr Lubomíra Morávka a také NIC-K-UBA. Těšit se můžete rovněž na předtančení a tombolu, jejíž výtěžek bude věnován na projekt „DOMOV“, jehož cílem je pomoc opuštěným dětem žijícím na Zakarpatské Ukrajině.

Věcné dary do tomboly je možno předávat osobně v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Vstupenky (220 Kč) je možné zakoupit u paní Šafaříkové.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Farnost sv. Mořice a Centrum pro rodinu Kroměříž srdečně zvou všechny seniory ve čtvrtek 8. února 2018 od 15 hod. na setkání s duchovním tématem, modlitbou, malým občerstvením. Témátkem na ÚNOR – Ministr podle sv. Františka: politik FRANTIŠEK NOSEK - nás provede P. Jiří Orság. 

Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Vážení a milí přátelé, Tříkrálová sbírka 2018 je ukončena. Ještě do 19. 1. 2018 jsme na Charitě den co den počítali a třídili bankovky i mince. Vše bylo také zapotřebí zapsat. Celkem se sbírky zúčastnilo 201 vedoucích a přes 600 koledníků. Celková Tříkrálová sbírka 2018 v Charitě Kroměříž činila 1 204 213 Kč. O 122 113 Kč více než v roce 2017. V městě Kroměříž se vykoledovalo 285 856 Kč. V obcích farnosti Hradisko se vybralo celkem 53 352,- Kč.

Je třeba nejprve poděkovat Bohu za požehnání, které nám dal. Poděkování však také patří vedoucím za pomoc, obětavou službu i za čas. Je třeba poděkovat i koledníkům za krásný přístup k lidem, které navštívili, za radost, kterou svým zpěvem předávali.

Děkujeme Bohu i za příznivé počasí zvláště v sobotu 6. 1. 2018 na svátek Tří králů, kdy hodně vedoucích i koledníčků toho dne využilo a vyrazilo do ulic. A dokonce, jak jsem mohl být svědkem, ve skupinkách nechyběla kytara či flétna při tříkrálovém zpěvu. Tím více jste přinášeli do domovů pokoj, radost i tříkrálové požehnání. Za to vám všem děkujeme, že jste byli v těch dnech posly Boží lásky. 

Upřímné díky patří i těm, kteří otevřeli své dveře, své srdce a vložili do pokladničky dar, jenž pomůže lidem v nouzi.

A komu bude sbírka věnována? Na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc sociálně slabým rodinám, nemocným, hendikepovaným i těm, kteří si nemohou sami pomoci, a také na humanitární pomoc v zahraničí.

Z celého srdce děkujeme za vaši pomoc a štědrost!

Mgr. Josef Šebestík, koordinátor TS Charity Kroměříž.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 28. 1 2018, 4. mezidobí

Pane Ježíši Kriste, zahrň svou milostí účastníky a vedoucí víkendu pro mladé.
Staň se v Nejsvětější svátosti oltářní chlebem našich dětí, ať nikdy nehladoví a nežízní.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože věčný, živý a pravý, z tebe vyšlo světlo,
které osvěcuje každého člověka. Osvěť naše srdce tímto světlem, jehož znamením jsou hořící svíce
v našich rukou, a dej, ať vejdeme do světla tvé slávy. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane Ježíši Kriste, zahrň svou milostí účastníky a vedoucí víkendu pro mladé.
Staň se v Nejsvětější svátosti oltářní chlebem našich dětí, ať nikdy nehladoví a nežízní.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

(Simeon) z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali,
co bylo obvyklé podle Zákona.

Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:

"Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo
k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu."

Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy,

která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí."

Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství,
potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty
a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě
v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.

 


 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES