TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 5

5. neděle v mezidobí

4. 2. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Bratři a sestry,

pastorační rady, které působí ve farnostech, mají za úkol spolupracovat s duchovním správcem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Podle stanov se pastorační rada ustavuje na 4 roky. Pastorační rady v obou našich farnostech byly ustanoveny 12. ledna 2014. Děkuji všem členům pastorační rady, kteří v tomto funkčním období pro farnost obětavě pracovali.

Před námi je volba nové pastorační rady. V tomto období – jak je uvedeno na vývěsce – máte možnost navrhnout jména těch farníků, které doporučujete do pastorační rady. Lístky se jmény kandidátů vkládejte do schránky viditelně označené. Schránky jsou v kostele či kapli k dispozici přede mší svatou a po mši svaté. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Můžete navrhnout nejvíce 5 kandidátů. Je vhodné použít lístky, které jsou vedle schránky.

Volební komise zpracuje vaše návrhy a 4. března zveřejní seznam kandidátů. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let.

P. Josef

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 5. února – památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Sobota 10. února – památka sv. Scholastiky, panny

 

Příští neděle 11. února je 6. v mezidobí. Slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH.

 

ADORACE

neděle 4. února – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

neděle 11. února – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Mše svaté za nemocné

Neděle 11. února:

kostel sv. Mořice v 7.45 hod.

kostel Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod.

Ve čtvrtek 1. února zemřela setra Dagmar Husková, Milosrdná sestra sv. Kříže. Rozloučíme se s ní při mši svaté ve středu 7. 2. 2018 v 10 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže. Mše svatá v 11.30 hod. nebude. 

 

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdné sestry sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 5. února v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

Setkání mužů se koná ve středu 7. února v 18 hod. na faře v Hradisku. Srdečně zveme další muže.                                                                                        (Petr Váňa)

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Farnost sv. Mořice a Centrum pro rodinu Kroměříž srdečně zvou všechny seniory ve čtvrtek 8. února 2018 od 15 hod. na setkání s duchovním tématem, modlitbou, malým občerstvením. Témátkem na ÚNOR – Ministr podle sv. Františka: politik FRANTIŠEK NOSEK - nás provede P. Jiří Orság. 

Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

FARNÍ BÁL 2018

Na farní bál jste všichni co nejsrdečněji zváni. Koná se už tuto sobotu, tj. 10. února 2018, od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. K poslechu i k tanci zahraje Big Band Zlín, velký taneční a swingový orchestr Lubomíra Morávka a také NIC-K-UBA. Těšit se můžete rovněž na předtančení a tombolu, jejíž výtěžek bude věnován na projekt „DOMOV“ s cílem pomáhat opuštěným dětem žijícím na Zakarpatské Ukrajině.

Stále prosíme o věcné dary do tomboly, které je možné předávat v sakristii nebo ve farní kanceláři. Uvítáme i vaše výrobky – košíky, pletené věci, marmelády, prostě výtvory vašich rukou! I drobnosti potěší. Vstupenky (220 Kč) u paní Šafaříkové.

 

POUŤ ZAMILOVANÝCH - Láska je dar pro druhého

pořádá olomoucké Centrum pro rodinný život v sobotu 10. února 2018 od 14 hod. v Dubu nad Moravou. Pouť je určena všem mladým párům, snoubencům i manželům všeho věku. Kromě mše svaté či přednášky se účastníci mohou těšit také na zvěřinové mini hody z farní kuchyně. Kvůli pohoštění je třeba se přihlásit nejpozději do 7. února na www.rodinnyzivot.cz. Zajištěno je i hlídání dětí.

Přijměte toto pozvání jako příležitost poděkovat za dar lásky!

 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

V týdnu od 12. - 18. 2. 2018 bude probíhat Národní týden manželství. V rámci tohoto projektu je připravena v Knihovně Kroměřížska výstava knih souvisejících s tématem manželství. Zájemci si mohou odnést brožurku "Naučte se milovat svého partnera" od nadace CREDO.

Další zajímavé aktivity (např. Seminář ve Zlíně – Sebeúcta v manželství 10. 2., SMS s výzvami, co můžete udělat pro svého partnera nebo SPZ pro manžele) najdete na: www.manzelstvivezline.cz.

 

BESEDA S MONS. VÁCLAVEM MALÝM

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži zvou ve středu 14. února od 15.30 hod do studentského klubu AG na besedu s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem Arcidiecéze pražské. Moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 17. února 2018 do křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14 hod. zde bude sloužena mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Toužíte-li žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý František a svatá Klára – žít život v pravdě a lásce, pak přijďte mezi nás, na věku nezáleží! Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě.

 

SNĚŽENKY 2018 - KŘESŤANSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY

Kde: Archa Rajnochovice. Téma: Čaroděj ze země Oz. Termín: 19. 2. - 23. 2. 2018. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy, pro děti od 8 do 14 let, cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč). Tel: 573 391 215, mail: archa.rajnochovice@centrum.cz

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 23. – 25. února 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční postní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Třídenní program nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více na www.knezskyseminar.cz/akce/vir. Přihlášky do 16. února.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY OD 18 LET

Přijměte srdečné pozvání do kláštera sester sv. Kříže na Koperníkově ul. v Kroměříži ve dnech 2. – 4. března 2018 na duchovní obnovu na téma: „Kříž ať je tvým vzorem, tvojí útěchou, tvojí silou. Přihlášky: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391; e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více na plakátcích.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S P. JANEM BALÍKEM

Kdy: 9. - 11. 3. 2018. Kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Duchovní obnova je určena pro mládež do 30 let. Je třeba se účastnit celého víkendu, není možné docházet pouze na promluvy. Cena: 300 Kč, pro studenty AG 200 Kč. Přihlášky: www.agkm.cz


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 4. 2. 2018, 5. mezidobí

Bože, dej, ať ti, kterým je svěřena péče o život dětí, si uvědomují nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh.

Chvalme Boha za jeho milosrdenství, za jeho divy
k dobru lidí, neboť žíznivou duši ukojil,
hladovou duši naplnil dobrými věcmi.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej, ať ti, kterým je svěřena péče o život dětí, si uvědomují nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě, pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra, které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se
a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.

Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty, kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem, každé jednotlivé zranění, jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní jako bratry a sestry před Tvou Tváří i s jejich chybami a slabostmi a odpouštím jim každé slovo i čin, všechno,
čím mě kdy zranili nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane, prosím o milost odpustit každému,
jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane, dej mi sílu, aby moje ochota odpustit stále rostla.

A ještě Tě, Pane, prosím, aby mně odpustili všichni, které jsem svým jednáním zranil
a kterým jsem ublížil já.

Amen.


 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES