TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 6

6. neděle v mezidobí

11. 2. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

V únoru 2018 nás Svatý otec v Apoštolátu modlitby prosí, abychom se modlili za duchovní plody mimořádného dne modliteb a půstu za mír ve světě vyhlášeného na 23. února 2018. Modleme se zejména za obyvatele Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Arcibiskup Jan Graubner se ve své výzvě věřícím k této iniciativě připojuje: „Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby Bohu nabídli i své bolesti.“

(www.cirkev.cz )

 

 

Marii, Matce něžnosti, chceme svěřit všechny nemocné na těle a na duchu, aby v nich podpořila naději. Prosíme ji také, aby nám pomohla v přívětivosti k nehybným nemocným bratřím a sestrám…

(Z poselství papeže Františka k Světovému dni nemocných - 11. února 2018)

 

 

Dnes při mši svaté u sv. Mořice v 7.45 hod. a v Hradisku v 9.15 hod. pamatujeme zvláště na nemocné.

 

POPELEČNÍ STŘEDA (14. února) – POŘAD BOHOSLUŽEB:

6.00 hod. – kaple sv. Vincence

11.30 hod. – kaple sv. Kříže                 

15.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN 

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V 18.00 HOD. NEBUDE!

POPELEČNÍ STŘEDA je den přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Při mši svaté se uděluje svátostina POPELEC. Jejím přijetím vyjadřujeme svou ochotu konat pokání a co nejlépe se připravit na velikonoční svátky.

 

Příští neděle 18. února je 1. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, slaví v pátek 16. února 62. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

Adorace

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 11. 2. a 18. 2. v 19.00 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

V našich farnostech začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 12. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

 

PŘIJETÍ KATECHUMENŮ MEZI ČEKATELE KŘTU

V sobotu 17. února od 10 hod. bude v katedrále sv. Václava v Olomouci sloužena mše svatá s přijetím katechumenů mezi čekatele křtu. Bude ji sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a zúčastní se jí katechumeni také z našich farností. Prosím, provázejme je i my svou modlitbou, aby mohli mít plnou účast na životě církve Kristovy.

 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

V týdnu od 12. - 18. 2. 2018 probíhá Národní týden manželství. V rámci tohoto projektu je připravena v Knihovně Kroměřížska výstava knih souvisejících s tématem manželství. Zájemci si mohou odnést brožurku "Naučte se milovat svého partnera" od nadace CREDO. Další zajímavé aktivity (např. Seminář ve Zlíně – Sebeúcta v manželství 10. 2., SMS s výzvami, co můžete udělat pro svého partnera nebo SPZ pro manžele) najdete na: www.manzelstvivezline.cz

Milí manželé, SPZ pro manžele si můžete vzít na stolku u východu kostela sv. Mořice. Stačí na ni dopsat vaše jména a roky, jak dlouho jste spolu. SPZ si můžete dát za okno auta a vyjádřit tak, že manželství je pro vás důležité. Více informací na 2. straně SPZ.

 

BESEDA S MONS. VÁCLAVEM MALÝM

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži zvou ve středu 14. února od 15.30 hod do studentského klubu AG na besedu s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem Arcidiecéze pražské. Moderuje Mgr. Štěpán Bekárek.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 17. února 2018 do křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14 hod. zde bude sloužena mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Toužíte-li žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý František a svatá Klára – žít život v pravdě a lásce, pak přijďte mezi nás, na věku nezáleží! Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě.

 

SNĚŽENKY 2018 - KŘESŤANSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY

Kde: Archa Rajnochovice. Téma: Čaroděj ze země Oz. Termín: 19. 2. - 23. 2. 2018. Přihlášky na www.mladez.ado.cz nebo na facebooku Archy, pro děti od 8 do 14 let, cena 900 Kč (pro členy o.s. Sarkander 800 Kč). Tel: 573 391 215, mail: archa.rajnochovice@centrum.cz

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 23. – 25. února 2018 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční postní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Třídenní program nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více na www.knezskyseminar.cz/akce/vir. Přihlášky do 16. 2.

 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

 

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdné sestry sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz)

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CÍRKEVNÍ ZŠ V KROMĚŘÍŽI

Ve čtvrtek 8. března 2018, program 9 – 12 hod. pro MŠ, 14 – 17 hod. pro veřejnost. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel 573 335 531, www.czs-km.cz

 


Ne: 11. 2. 2018, 6. mezidobí (Popeleční středa)

Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať prožijeme postní dobu ve stálé bdělosti a vytrvale se modlíme.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, dej, ať nás posilní (dnešní) půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom
se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo
a konat dobro. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, vyslyš naše prosby a veď nás, ať prožijeme postní dobu ve stálé bdělosti a vytrvale se modlíme.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, - pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. - Úplně ze mě smyj mou vinu - a očisť mě od mého hříchu. *

Neboť já svou nepravost uznávám, -můj hřích je stále přede mnou. -Jen proti tobě jsem se prohřešil, - spáchal jsem, co je před tebou zlé. *

Stvoř mi čisté srdce, Bože! - Obnov ve mně ducha vytrvalosti. - Neodvrhuj mě od své tváře - a neodnímej mi svého svatého ducha.*

Vrať mi radost ze své ochrany - a posilni mou velkodušnost. - Otevři mé rty, Pane,- aby má ústa zvěstovala tvou chválu. *

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím
a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou.

 

Bože, provázej svou pomocí naše úsilí o vnitřní obnovu, aby naše skutky odříkání byly už od počátku pravdivým projevem našeho smýšlení.

 

Všemohoucí Bože, shlédni na naši bezmocnost
a chraň nás svou mocnou pravicí.

Prosíme o to skrze tvého Syna ...


 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES