TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 7

1. NEDĚLE POSTNÍ

18. 2. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Pátek 23. února - MIMOŘÁDNÝ DEN MODLITEB A PŮSTU ZA MÍR VE SVĚTĚ

(pátek po první neděli postní)

K modlitbě, půstu, snaze líbit se Bohu ve všem, co děláme, přidejme i šetrnost, skromnost, laskavost, vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nabídněme Pánu i své bolesti a trápení, jak nás ve svém listě vybízí otec arcibiskup Jan.

 

Sestry a bratři,

věřím, že vás potěší nový vzhled internetových stránek svatomořické farnosti (www.svmoric.net). Děkuji zvláště Mirkovi Doubravovi, který je připravil a který se o naše stránky dlouhodobě stará. Chci vás upozornit na Postní kapky 2018. Jde o mobilní aplikaci Android, která je i na našem webu. Modlitba a myšlenka na každý den vám mohou pomáhat v aktivním prožívání postní doby. Další nabídku najdete na webových stránkách Arcibiskupského gymnázia Kroměříž (www.agkm.cz), kde pod názvem Postní aktivita najdete krátká videa s myšlenkou i úkolem na každý nový den.                                                                                  P. Josef

 

Farní shromáždění v aule AGKM

V pastorační radě jsme vybrali neděli 11. března 2018 jako den, kdy se může na chvíli sejít celá farnost sv. Mořice. Přijměte pozvání na farní shromáždění. Co to znamená? Předstoupíme před vás s krátkým sdělením o své práci pro farnost. Společně se můžeme podělit o to, co ve farnosti prožíváme, z čeho se radujeme nebo co nás tíží. Setkání se uskuteční po mši svaté v 10.15 hod. Zahájení bude v 11.30 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.

Setkání zakončíme společným obědem, který je potřeba předem objednat. Přihlášení oběda včetně jeho úhrady bude možné v kostele i v kaplích po nedělní mši svaté 25. 2. a 4. 3., a také během týdne ve farní kanceláři u sv. Mořice. Každou neděli slavíme mše svaté na několika bohoslužebných místech. Věřím, že toto setkání může posílit jednotu našeho farního společenství.

Těší se na Vás členové pastorační rady spolu s P. Josefem a kaplany.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Pán hojně odplať vaši štědrost.

 

Svátky v týdnu

Čtvrtek 22. února - svátek Stolce sv. Petra, apoštola

 

Příští neděle 25. února je 2. neděle postní. Uskuteční se sbírka HALÉŘ SV. PETRA. Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

V kostele sv. Mořice budou při mši svaté v 10.15 hod. představeny farnosti děti, které se letos připravují na první svaté přijímání.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 21. února bude mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude (jarní prázdniny).

Společenství Malé školy modlitby bude až v pondělí 5. března.

 

Adorace

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 18. 2. a 25. 2. v 19 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

Prosím společenství i jednotlivce: napište se na vedení pobožnosti křížové cesty v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele. Rozpis je v sakristii u sv. Mořice. Při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Služba slovu v liturgii

V sobotu 24. února se uskuteční Duchovní odpoledne s lektorkou Martinou Pavlíkovou z pastoračního centra arcibiskupství v Olomouci. Jde o setkání pro lektory a ostatní čtenáře různých textů při bohoslužbách, i pro další zájemce o hlubší porozumění Božímu slovu. Kromě duchovní náplně bude zahrnuta i praxe, např. jak mluva i sluch ovlivňují přijímání textů, jaká je odpovědnost předčitatele vůči posluchačům, nejčastější úskalí veřejného projevu aj.

Začátek je ve 13.00 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku půlhodinovou adorací, přednášky budou na faře v Hradisku.

Srdečně zve pastorační rada farnosti Hradisko.

 

POSTNÍ PROMLUVY před KŘÍŽOVOU CESTOU v kostele Panny Marie

vždy v 15 hod. Téma o 1. postní neděli: „Pán Ježíš je odsouzen.“ Více informací na plakátě.

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jste zváni právě vy, kdo doma pečujete o své blízké a rádi byste své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání bude ve čtvrtek 22. února 2018 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

 

PŘEDNÁŠKA - Ideologie gender a netušené zdroje katolické antropologie

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 28. února 2018 přednášku P. ThDr. Jana Balíka, PhD. na téma „IDEOLOGIE GENDER A NETUŠENÉ ZDROJE KATOLICKÉ ANTROPOLOGIE“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19 hod., předtím bude P. Balík celebrovat studentskou mši svatou od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CÍRKEVNÍ ZŠ V KROMĚŘÍŽI

Ve čtvrtek 8. března 2018 zveme zejména všechny rodiče s dětmi do CZŠ, program pro MŠ připraven v době 9 – 12 hod. pro MŠ, pro veřejnost 14 – 17 hod. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel 573 335 531, www.czs-km.cz.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY OD 18 LET

Přijměte srdečné pozvání do kláštera sester sv. Kříže na Koperníkově ul. v Kroměříži ve dnech 2. – 4. března 2018 na duchovní obnovu na téma: „Kříž ať je tvým vzorem, tvojí útěchou, tvojí silou.Přihlášky: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391; e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více na plakátcích.

 

POSTNÍ REKOLEKCE PRO MATKY A OTCE

Kdy: 2. – 4. března 2018. Kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Téma:  Boží volání k životu s ním a naše volba“. Program: přednášky, společné modlitby, mše svaté. Doprovázející: MUDr. Jitka Krausová a P. Josef Červenka. Zakončení v neděli po obědě svátostným požehnáním.

Podrobnosti o ubytování a stravě i přihlášky (do 26. února) na e-mailu postnirekolekce@seznam.cz nebo na tel. 731 621 105.

 

Farnost Uherské Hradiště organizuje pouť „Pouť po stopách sv. Pavla – apoštola.“ Ještě jsou volná místa. Informace na vývěsce v kostele sv. Mořice.

 

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU RODINNÝ ŽIVOT 1/18

Nový ročník začíná tématem " Když děti nepřicházejí". Časopis je k zapůjčení na Děkanátním centru pro rodinu v Kroměříži. Zájemci si jej mohou objednat na www.rodinnyzivot.eu.

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2018

Postní almužna je dobrovolná duchovní formace jednotlivců a rodin. Je jedním ze způsobů společného prožívání postní doby a také výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomůžeme druhým.

„KDO SE MODLÍ, AŤ SE POSTÍ. KDO SE POSTÍ, AŤ JE MILOSRDNÝ.“

Jak se zapojit?

·         Postní schránku si můžete vyzvednout v kostele / kapli (od 1. neděle postní).

·         Dospělí i děti si mohou v době postní něco odepřít a do pokladničky dát ušetřený obnos, který pomůže potřebným.

·         Už během doby postní přemýšlejte, komu chcete pomoci a označte možnosti, které jsou na spodní části postní schránky, popř. vložte lístek s návrhem.

·         V Arcidiecézi olomoucké Postní almužna končí na Květnou neděli, tj. 25. března 2018, kdy donesete postní schránky zpět do kostela.

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi.

Přejeme Vám mnoho duchovní síly a radosti pro konání milosrdné lásky k bližnímu v nouzi. Za Charitu Kroměříž Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent

   Využití Postní almužny 2017

Částka

 Komu pomohla

   7 143,-

Pomoc ve farnostech

 40 000,-

Pomoc lidem v nouzi

   3 010,-

Lidem bez domova – poskytnutí jídla

 39 730,-

Lidem těžce nemocným a postiženým

 10 578,-

Humanitární pomoc lidem v J Súdánu

   6 500,- 

Humanitární pomoc lidem na Haiti

106 961,-

Celkem


Ne: 18. 2. 2018, 1. postní

Bože, prosíme za všechny mladé lidi, kteří se rozhodují o studiu a svém povolání; dej jim
i ochotu k přijetí povolání k duchovnímu
a zasvěcenému životu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce; prosíme tě,
ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za všechny mladé lidi, kteří se rozhodují o studiu a svém povolání; dej jim i ochotu k přijetí povolání k duchovnímu a zasvěcenému životu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba Svatého otce Benedikta XVI.
za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá povolání, která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.

Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna
a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu.

O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!


 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES