TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 8

2. NEDĚLE POSTNÍ

25. 2. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Proč Ježíš vystoupil na horu a zjevil učedníkům svoji slávu? …

I my jsme učedníky, i my potřebujeme nejprve na sobě zakusit moc Kristovy smrti a vzkříšení, přijmout Jeho Ducha, abychom mohli svědčit o velikosti Boží.

(www.vira.cz)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

 

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 17 590 Kč, ve farnosti Hradisko 2 537 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Dnes při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou.

 

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V AULE AG KM

Dovedete si představit, že se celá naše farnost sejde na jednom místě? Může se tak stát už za 2 týdny – v neděli 11. března. Záleží na nás, zda chceme a přijmeme toto pozvání do auly Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v 11.30 hod. (po mši sv. u sv. Mořice v 10.15 hod.). Po krátkém sdělení pastorační rady o své práci pro farnost se můžeme společně podělit o to, co ve farnosti prožíváme, z čeho se radujeme nebo co nás tíží.

Setkání zakončíme společným obědem, který je potřeba předem objednat. Přihlášení oběda včetně jeho úhrady (70 Kč) je možné v kostele i v kaplích po nedělní mši svaté už dnes a 4. 3., a také během týdne ve farní kanceláři u sv. Mořice.

Každou neděli slavíme mše svaté na několika bohoslužebných místech. Věřím, že toto setkání může posílit jednotu našeho farního společenství.

Těší se na vás členové pastorační rady spolu s P. Josefem a kaplany.

 

Příští neděle 4. března je 3. neděle postní.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI

·         V kostele sv. Mořice zveme všechny děti každou neděli po mši svaté ke kříži a nástěnce před lavicemi. Budeme se snažit během postní doby o proměnu našich srdcí.

·         Také v Hradisku se mohou děti zapojit do postního dobrodružství a to každou neděli po mši svaté u dětské vývěsky vzadu v kostele u Panny Marie Bolestné.

 

ADORACE

neděle 25. února – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

čtvrtek 1. března (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

pátek 2. března – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

neděle 4. března – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

Prosím společenství i jednotlivce: napište se na vedení pobožnosti křížové cesty v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele. Rozpis je v sakristii u sv. Mořice. Při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

POSTNÍ PROMLUVY před KŘÍŽOVOU CESTOU v kostele Panny Marie

vždy v 15 hod. Téma o 2. postní neděli (25. 2.): „Pán Ježíš bere na sebe kříž.“

Více na plakátě.

 

VEČER CHVAL

Zveme vás na první z pravidelných večerů chval, který se bude konat ve středu 28. února od 19.00 do 20.00 (po studentské mši sv.) v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia. Modlitbu chval povede kapela z Valašských Klobouk, můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení. 

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum Arcibiskupského gymnázia

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (1. 3.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

na první pátek v měsíci (2. 3.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.30 – 18.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. března dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

První pátky

VE FARNOSTI SV. MOŘICE

zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k dalšímu pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné -přijďte v pátek 2. března v 16.30 hod. na vikárku.

VE FARNOSTI HRADISKO

zveme děti, které přistoupily letos k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už v 17 hod. Po společné přípravě bude od 18 hod. svátost smíření. V kostele pak od 18.40 hod. adorace zakončená podáváním sv. přijímání.

 

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku

sobotu 3. března jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku k dalšímu „zastavení“ novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude příležitost ke svátosti smířenív 7.30 hod. mše sv. Po mši sv. bude následovat výstav Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence.

 

Úklid kostelů ve farnosti sv. Mořice

Rozpis úklidu kostelů na rok 2018 je již k dispozici. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, vážíme si vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

KONCERT POCTA ARNE LINKOVI

Klub moravských skladatelů připravil koncert Pocta Arne Linkovi. Je to koncert k nedožitým 80. narozeninám tohoto hudebního skladatele, čestného občana Kroměříže. Koncert se koná v Brně v úterý 27. února. Pro zájemce je připraven autobus s odjezdem v 17.30 hod. od Justiční akademie. Bližší informace jsou na plakátě.

 

PŘEDNÁŠKA - Ideologie gender a netušené zdroje katolické antropologie

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 28. února 2018 přednášku P. ThDr. Jana Balíka, PhD. na téma „IDEOLOGIE GENDER A NETUŠENÉ ZDROJE KATOLICKÉ ANTROPOLOGIE“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19 hod., předtím bude P. Balík celebrovat studentskou mši svatou od 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CÍRKEVNÍ ZŠ V KROMĚŘÍŽI

Ve čtvrtek 8. března 2018, program 9 – 12 hod. pro MŠ, 14 – 17 hod. pro veřejnost. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel 573 335 531, www.czs-km.cz

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 8. března 2018 od 15 hod. srdečně zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága, který nám přiblíží MARIACRISTINU CELLA MOCELIN – mučednici života ze skript pro společenství Příklady táhnou – i manželské.

 

Obnovení tradice dívčí koledy na Smrtnou neděli (5. neděle postní)

Na 18. březen připadá v tomto roce Smrtná neděle. Pokud se chcete zapojit a oživit tuto dávnou pozapomenutou tradici, přihlaste své děti (dívky) u paní učitelky Martiny Vičarové nebo u Martina Provazníka, kteří vám podají také bližší informace. Podpořit akci můžete také připsáním své adresy do seznamu, z něhož bude sestaven harmonogram návštěv (k dispozici na stole u vchodu do kostela sv. Mořice). 

Martin Provazník


Ne: 25. 2. 2018, 2. postní

Bože, každý z nás neseme odpovědnost za naše farní společenství. Dej, ať hřivny, které jsi nám svěřil, nenecháme ležet ladem, ale rozvíjíme je pro dobro všech.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, každý z nás neseme odpovědnost za naše farní společenství. Dej, ať hřivny, které jsi nám svěřil, nenecháme ležet ladem, ale rozvíjíme je pro dobro všech.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

 

První píseň o Hospodinově Služebníku, Iz 42,1-7

Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Tak praví Bůh, Hospodin, který stvořil nebe a roztáhl je, rozprostřel zemi s tím, co na ní roste, lidem na ní dává život a dech těm, kteří po ní chodí: "Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě (prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách."


 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES