TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 9

3. NEDĚLE POSTNÍ

4. 3. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Tam, kde se úplně zřítí lidská naděje, vyvstane zcela nová naděje Boží.

 

Minulou neděli při sbírce na „Haléř sv. Petra“ jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 61 400 Kč, ve farnosti Hradisko 5 784 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V AULE AG KM

Příští neděli - 11. března - jste všichni srdečně zváni na Farní shromáždění do auly Arcibiskupského gymnázia Kroměříž v 11.30 hod. (po mši sv. u sv. Mořice v 10.15 hod.). Možná se ptáte, proč takové setkání. Jako křesťanské obce na počátku církve, tak i dnes má být každá farnost rodinou. Snažíme se o to během celého roku, ale kolik máme času promluvit si o tom, co prožíváme, co se nám daří nebo nedaří, na co bychom neměli zapomínat a na co máme klást důraz. Tak by to mělo být běžné v každé rodině. Sejdeme se jen krátce, ale považuji to za důležité. Protože se sejdeme v neděli kolem poledne, nemusíte se zatěžovat přípravou oběda. V jídelně Arcibiskupského gymnázia pro nás připraví oběd. Počty obědů ale potřebujeme znát. Proto je nutné se přihlásit. Udělejte to ještě dnes, včetně úhrady 70 Kč za jednu porci. (početnější rodiny mají slevu).

Každou neděli slavíme mše svaté na několika bohoslužebných místech. Věřím, že toto setkání může posílit jednotu našeho farního společenství.

Těší se na Vás členové pastorační rady spolu s P. Josefem a kaplany.

 

Příští neděle 11. března je 4. neděle postní.

 

UPOZORNĚNÍ

V neděli 11. 3. v kostele sv. Mořice NEBUDE mše sv. v 7.45 hod.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

POSTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI

·         V kostele sv. Mořice zveme všechny děti každou neděli po mši svaté ke kříži a nástěnce před lavicemi. Snažíme se během postní doby o proměnu našich srdcí.

·         Také v Hradisku se mohou děti zapojit do postního dobrodružství a to každou neděli po mši svaté u dětské vývěsky vzadu v kostele u Panny Marie Bolestné.

 

ADORACE

neděle 4. března – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

neděle 11. března – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

Prosíme společenství i jednotlivce: napište se na vedení pobožnosti křížové cesty v kostele sv. Mořice a sv. Jana Křtitele. Rozpis je v sakristii u sv. Mořice. Při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Úklid kostelů

Rozpis úklidu kostelů na rok 2018 je již k dispozici. Velké DÍKY všem, kteří se pravidelně zapojují, vážíme si vaší ochoty, a prosíme další farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

POSTNÍ PROMLUVY před KŘÍŽOVOU CESTOU v kostele Panny Marie

vždy v 15 hod. Třetí postní neděle (4. 3.): „Pán Ježíš padá pod křížem.“ Postní zamyšlení s P. Pavlem Macurou z Bílovic.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 5. března v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 7. března v 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CÍRKEVNÍ ZŠ V KROMĚŘÍŽI

Ve čtvrtek 8. března 2018, program 9 – 12 hod. pro MŠ, 14 – 17 hod. pro veřejnost. Kontakt a více informací: Velké nám. 49, tel. 573 335 531, www.czs-km.cz

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 8. března 2018 od 15 hod. srdečně zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága, který nám přiblíží MARIACRISTINU CELLA MOCELIN – mučednici života ze skript pro společenství Příklady táhnou – i manželské.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S P. JANEM BALÍKEM

Kde: 9. - 11. března 2018. Kde: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Téma: CO CHCI ČI OČEKÁVÁM OD ŽIVOTA? Duchovní obnova je určena pro mládež do 30 let. Je třeba se účastnit celého víkendu, není možné docházet pouze na promluvy. Cena: 300,- Kč, pro studenty AG 200,- Kč. Přihlášky už jen do pondělí 5. 3.: www.agkm.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 10. března 2018 do Křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14 hod. zde bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. Budeme rádi, když se k nám připojíte.

 

DÍVČÍ KOLEDA na Smrtnou neděli (5. neděle postní)

Na 18. březen připadá v tomto roce Smrtná neděle. Pokud se chcete zapojit a oživit tuto dávnou pozapomenutou tradici, přihlaste své děti (dívky) u paní učitelky Martiny Vičarové nebo u Martina Provazníka, kteří vám rádi podají bližší informace. Podpořit akci můžete také připsáním své adresy do seznamu, z něhož bude sestaven harmonogram návštěv (k dispozici na stole u vchodu do kostela sv. Mořice).

(Martin Provazník)

 

Historické varhany AO a její současní autoři liturgické hudby

Varhaníci, sbormistři, vedoucí schol a všichni zájemci o liturgii a hudbu jsou zváni na diecézní setkání v sobotu 17. března do Olomouce. Setkání, které se uskuteční v aule VOŠ Caritas, zahájí v 10 hod. přednáška biskupa Josefa Hrdličky nazvaná „Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie“ a ukončí ve 14 hod. v katedrále mše svatá, kterou bude celebrovat rovněž emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička.  Více na plakátcích nebo u paní Zdislavy Vyvozilové (tel. 587 405 243, e-mail: varhanik@arcibol.cz).

 

NA HAVAJI - PO STOPÁCH SVATÝCH

Příměstský tábor se sestrami vincentkami v Kroměříži v termínu 30. 7. – 3. 8. 2018.

Přihlášky (formulář na  www.vincentky.cz) posílejte: damiana@nemomil.cz

 

LETNÍ TÁBORY Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 6 – 12 let v termínu: 6. - 10. 8. 2018. Program denně cca od 8 – 16 hod. (zábavná etapová hra, pobyt venku, písničky, vyrábění... ).

PRÁZDNINOVÁ UNIVERZITA aneb školy se nebojíme - příměstský tábor pro děti od ukončené 1. třídy - 5. třídy v termínu: 27. - 31. 8. 2018. Program denně cca od 8 – 16 hod. (dětská mše svatá, zábavné učení, hry, písničky, pobyt venku... ).

Cena za 1 tábor 1000 Kč (při účasti více sourozenců možná sleva) zahrnuje oběd, pitný režim, dopolední a odpolední svačinku. Přihlášky a informace: Julie Koblihová; juliekoblihova@post.cz, tel. 604 981 715. Více na plakátcích nebo na www.cpr-kromeriz.cz

 

Historie arcibiskupského chlapeckého semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1856–1950

Elektronická publikace „Kapitoly z dějin moravské církve“ mapuje dosud neznámou a nepublikovanou historii arcibiskupského chlapeckého semináře od doby jeho založení až po násilné uzavření komunistickým režimem v roce 1950. Vychází na www.agkm.cz v podobě vícedílného seriálu vždy poslední den v měsíci (od 28. 2.).

(Libor Ondráček, autor)


Ne 4. 3. 2018, 3. postní

Bože, posiluj nás, abychom účinně konali pokání a modlitbou, postem a štědrostí přilnuli k tobě.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám, ať se cvičíme v postní kázni a živíme tvým slovem, aby nás sebeovládání připravilo k věrnému plnění tvé vůle a společná modlitba aby nás vedla k trvalému spojení s tebou. Skrze tvého Syna …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, posiluj nás, abychom účinně konali pokání a modlitbou, postem a štědrostí přilnuli k tobě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Druhá píseň o Hospodinově Služebníku, Iz 49,1-6

Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli! Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval. Řekl mi: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Já však jsem pravil: "Nadarmo jsem se namáhal, naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): "Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země."

 


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES